Інтегрований урок «Гідроніми рідного краю» в контексті Place-based Education

Автор(и)

  • Вікторія Вадимівна Перевознюк Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9225-3459

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-81-85

Ключові слова:

педагогічний підхід Place-based Education; інтегрований урок; гідронім; мовно-літературна компетентність; громадянська компетентність; екологічна компетентність

Анотація

Осмислюється досвід проведення інтегрованого уроку з української мови, української літератури, історії та географії на тему «Гідроніми рідного краю». Урок побудований на концептуальних засадах педагогіки місця (Place-based Education або скорочено PBE), педагогічного підходу, який актуалізує зв’язки між процесом навчання та територіальною громадою, до якої належать учителі та учні. Тематика уроку стосується гідронімів рідного краю. Виконуючи завдання, що стосуються назв річок Полтавщини, учні отримують знання з української мови (гідронім як різновид ономастичної лексики, етимологічні, граматичні особливості гідронімів), української літератури (використання гідронімів у творах класиків і сучасних кременчуцьких літераторів), історії (гідроніми як історичні пам’ятки), географії рідного краю. Інтегрований урок має на меті формування мовно-літературної, громадянської (національно-патріотичне виховання) та екологічної компетентностей.

Біографія автора

Вікторія Вадимівна Перевознюк, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри лінгводидактики та журналістики

Посилання

Алексєєва О. Б. Деякі аспекти вивчення топонімічних особливостей у курсі країнознавства Великобританії. Записки з романо-германської філології. 2015. Вип. 2 (35). DOI: 10.18524/2307-4604.2015.2(35).73077

Волянюк І. Актуальність вивчення ономастики в школі. Нова педагогічна думка. 2014. № 2. С. 109–111.

Клочко А. О. Інтегрований підхід як сучасна форма організації навчального процесу. Science and Education a New Dimension. 2013. Vol. 1. С. 85–87.

Кучеренко І. А. Інтеграція у вивченні української мови та літератури в новій українській школі. Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О. Р. Мазуркевича та П. К. Волинського)». Умань : АЛМІ, 2018. С. 40–46.

Перевознюк В., Сошенко С. Формування екологічної компетентності на уроках літератури рідного краю. Педагогічні науки: теорія та практика. 2023. № 1 (45). С. 47–52.

Подлевська Н. Вивчення топонімів на уроках української мови старшокласниками у профільній школі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2013. Вип. 6 (2). С. 220–228.

Торчинська Т. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів засобами ономастики : монографія. Умань : ПП Жовтий, 2009. 232 с.

Швайко О. Д. Формування мовної компетентності при вивченні топонімів (на прикладі топонімів Житомирської області). Методичний пошук : викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. Житомир : Вид-во: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. Вип. 12, ч. І. С. 91–97.

Шкарбуль О. В., Дядченко С. О. Топоніміка рідного краю. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2016. Вип. 1 (12). С. 357–363.

Beames, S. Place-Based Education: A Reconnaissance of the Literature. The Ontario journal of outdoor education. 2015. Vol. 28(1). P. 27–30.

Hansen C. Shakespeare and Place-Based Learning. Published online by Cambridge University Press: 20 October 2023. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009019620

Botolv H., C.-E. Ore, Wikstrom S. Place Names and Identities. Oslo Studies in Language. 2012. Vol. 4 (2). P. 95–116. URL: https://www.researchgate.net/publication/277035189_Place_Names_and_Identities

Jakobsen G., Grandjean J. Teaching Place-Names and Landscape Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. 2011. Annex. Secció 8. URL: https://doi.org/10.2436/15.8040.01.187

Mannion G., Adey C., Lynch J. Intergenerational Place-based Education: where schools, communities and nature meet. Scottish Centre for Intergenerational Practice. 2010. URL: http://www.scotcip.org.uk/SCIP_publications.html.

Perkins N. D., Hazelton E. L. G., Erickson J. L., Allan W. Place-Based Education and Geographic Information Systems: Enhancing the Spatial Awareness of Middle School Students in Maine. Journal of Geography. 2010. Vol. 109. P. 213–218. URL: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:140601955

References

Aleksyeyeva, O. B. (2015). Deyaki aspekty vyvchennya toponimichnykh osoblyvostey u kursi krayinoznavstva Velykobrytaniyi [Some aspects of the study of toponymic features in the course of country studies of Great Britain]. Zapysky z romano-hermanskoyi filolohiyi [Writings in Romance-Germanic Philology], 2 (35). DOI:10.18524/2307-4604.2015.2(35).73077 [in Ukrainian].

Volyanyuk, I. (2014). Aktualnist vyvchennya onomastyky v shkoli [The relevance of studying onomastics at school]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 2, 109-111 [in Ukrainian].

Klochko, A. O. (2013). Intehrovanyi pidkhid yak suchasna forma orhanizatsii navchalnoho protsesu [The integrated approach as a modern form of organization of the educational process]. Science and Education a New Dimension, 1, 85-87 [in Ukrainian].

Kucherenko, I. A. (2018). Intehratsiia u vyvchenni ukrainskoi movy ta literatury v novii ukrainskii shkoli [Integration in the study of Ukrainian language and literature in the new Ukrainian school]. In Naukovi zapysky naukovo-doslidnoi laboratorii «Problemy pidhotovky studentiv-filolohiv do ukrainoznavchoi roboty v shkoli» [Scientific notes of the research laboratory "Problems of preparing philology students for Ukrainian studies work at school]: zb. nauk. prats za materialamy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni problemy literaturnoi osvity (pamiati O. R. Mazurkevycha ta P. K. Volynskoho)» (pp. 40-46). Uman: ALMI [in Ukrainian].

Perevozniuk, V., & Soshenko, S. (2023). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti na urokakh literatury ridnoho kraiu [Formation of environmental competence in the lessons of the native land literature]. Pedahohichni nauky: teoriia ta praktyka [Pedagogical Sciences: Theory and Practice], 1 (45), 47-52 [in Ukrainian].

Podlevska, N. (2013). Vyvchennia toponimiv na urokakh ukrainskoi movy starshoklasnykamy u profilnii shkoli [Study of toponyms in Ukrainian language lessons by high school students in a specialized school]. Aktualni problemy filolohii ta perekladoznavstva [Current issues of linguistics and translation studies], 6 (2), 220-228 [in Ukrainian].

Torchynska, T. (2009). Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti molodshykh shkoliariv zasobamy onomastyky [Activation of cognitive activity of younger schoolchildren by means of onomastics]: monohrafiia. Uman: PP Zhovtyi [in Ukrainian].

Shvaiko, O. D. (2014). Formuvannia movnoi kompetentnosti pry vyvchenni toponimiv (na prykladi toponimiv Zhytomyrskoi oblasti) [Formation of linguistic competence in the study of toponyms (on the example of toponyms of the Zhytomyr region)]. In Metodychnyi poshuk: Vykladatsko-studentski naukovi roboty z pytan metodyky vykladannia movy i literatury [Methodological search: Teacher-student scientific works on the methodology of teaching language and literature] (Is. 12, p. 1, pp. 91-97). Zhytomyr: Vyd-vo: ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Shkarbul, O. V., & Diadchenko, S. O. (2016). Toponimika ridnoho kraiu [Toponymy of the native region]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi ta vyrobnytstvi [Information technologies in education, science and production], 1 (12), 357-363 [in Ukrainian].

Beames, S. (2015). Place-Based Education: A Reconnaissance of the Literature. The Ontario journal of outdoor education, 28 (1), 27-30.

Hansen, C. (2023). Shakespeare and Place-Based Learning. Published online by Cambridge University Press: 20 October 2023. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009019620

Botolv, H., C.-E. Ore, & Wikstrøm, S. (2012). Place Names and Identities. Oslo Studies in Language, 4 (2), 95-116. URL: https://www.researchgate.net/publication/277035189_Place_Names_and_Identities

Jakobsen, G., & Grandjean, J. (2011). Teaching Place-Names and Landscape Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex. Secció 8. DOI: https://doi.org/10.2436/15.8040.01.187

Mannion, G., Adey, C., & Lynch, J. (2010). Intergenerational Place-based Education: where schools, communities and nature meet. Scottish Centre for Intergenerational Practice. Retrieved from http://www.scotcip.org.uk/SCIP_publications.html.

Perkins, N. D., Hazelton, E. L. G., Erickson, J. L., & Allan, W. (2010). Place-Based Education and Geographic Information Systems: Enhancing the Spatial Awareness of Middle School Students in Maine. Journal of Geography, 109, 213-218. Retrieved from https://api.semanticscholar.org/CorpusID:140601955

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Перевознюк, В. В. (2024). Інтегрований урок «Гідроніми рідного краю» в контексті Place-based Education. Імідж сучасного педагога, (1(214), 81–85. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-81-85

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА УРОКУ