Стимулювання інноваційної діяльності викладача вищої школи

Автор(и)

  • Людмила Сергіївна Рибалко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1262-8551
  • Жуцзе Дін Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, China https://orcid.org/0000-0003-1402-0961
  • Дар’я Ростиславівна Овсюк Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2823-9318

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-31-36

Ключові слова:

інноваційна діяльність; викладач; акмеологічне зростання; професійно-творчі об’єднання; андрагогічні технології навчання; професійно-орієнтоване дозвілля

Анотація

Визначено прямий зв’язок між високим рівнем інноваційності викладача вищої школи та високим рівнем конкурентоздатності майбутнього фахівця. Спираючись на нормативні документи, розкрито сутність поняття «інноваційна діяльність викладача вищої школи» як постійний пошук невирішених проблем педагогічної практики, створення нових, а також оновлення та покращення наявних методів, засобів, технологій навчання. Виокремлено компоненти означено поняття – креативність, розвинута на високому рівні науково-дослідницька компетентність, орієнтація на акмеологічне зростання. На основі аналізу літератури та власного практичного досвіду запропоновано засоби стимулювання інноваційної діяльності педагога, як-от: залучення викладача до професійно-творчих об’єднань університету, неперервна самоосвіта та освіта на курсах підвищення кваліфікації з використанням андрагогічних технологій навчання, участь у професійно-орієнтованому дозвіллі, співпраця з громадськими організаціями та волонтерськими рухами.

Біографії авторів

Людмила Сергіївна Рибалко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Жуцзе Дін, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Дар’я Ростиславівна Овсюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Посилання

Близнюк Л. М., Сологуб Л. В., Марєєва Т. В. Методичні аспекти креативної діяльності викладача іноземної мови. Перспективи та інновації науки. 2022. № 6(11). С. 49–60. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-6(11)-49-60

Бойчук Ю., Боярська-Хоменко А., Рибалко Л. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах упровадження технологій дистанційного навчання. Новий Колегіум. 2023. № 3 (111). С. 74–81.

Горохівська Т. М., Гомонюк О. М., Плахотнюк Г. М. Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів в умовах підвищення кваліфікації. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2021. № 60. С. 365–374.

Дубасенюк О., Вознюк О., Копетчук В. Типи спрямованості особистості і науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2022. № 36, т. 2. С. 18–24. URL: https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/304/395 (дата звернення: 12.11.2023).

Інновація: Вільний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/f/innovacija (дата звернення: 12.11.2023).

Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти : наказ Міністерства освіти і науки 12.05.2023 р. № 552. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-23#Text (дата звернення: 12.11.2023).

Про затвердження професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%20zakladiv%20vyshchoyi%20osvity_25.03.pdf (дата звернення: 13.11.2023).

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Рибалко Л. С., Дін Жуцзє. Педагогічна майстерність і акмеологічне зростання викладача. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8–9 червня 2023 р.). Харків, 2023. С. 35–37.

Тверезовська Н. Т., Сидоренко В. К. Методологія педагогічного дослідження : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 440 с.

Толочко С. В. Викладач-інноватор як організатор учіннєвої діяльності в умовах студентоцентрованого навчання. Наукові записки. Педагогічні науки. 2020. № 189. С. 79–84.

References

Blyzniuk, L. M., Solohub, L. V., & Marieieva, T. V. (2022). Metodychni aspekty kreatyvnoi diialnosti vykladacha inozemnoi movy [Methodical aspects of the creative activity of a foreign language teacher]. Perspektyvy ta innovatsii nauky [Perspectives and innovations of science], 6 (11), 49-60. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-6(11)-49-60 [in Ukrainian].

Boichuk, Yu., Boiarska-Khomenko, A., & Rybalko, L. (2023). Formuvannia naukovo-doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh doktoriv filosofii v umovakh uprovadzhennia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia [Formation of scientific and research competence of future doctors of philosophy in the conditions of implementation of distance learning technologies]. Novyi Kolehium [New Collegium], 3 (111), 74-81 [in Ukrainian].

Horokhivska, T. M., Homoniuk, O. M., & Plakhotniuk, H. M. (2021). Vykorystannia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii u protsesi rozvytku profesiino-pedahohichnoi kompetentnosti vykladachiv v umovakh pidvyshchennia kvalifikatsii [The use of innovative pedagogical technologies in the process of developing the professional and pedagogical competence of teachers in the conditions of professional development]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems], 60, 365-374. [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O., Vozniuk, O., & Kopetchuk, V. (2022). Typy spriamovanosti osobystosti i naukovo-pedahohichnoi diialnosti vykladacha vyshchoi shkoly [Types of orientation of the personality and scientific and pedagogical activity of the teacher of the higher school]. Pedahohichna osvita: Teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika [Pedagogical education: Theory and practice. Psychology. Pedagogy], 36, 2, 18-24. Retrieved from https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/304/395 [in Ukrainian].

Innovatsiia: Vilnyi tlumachnyi slovnyk [Innovation: Free explanatory dictionary]. Retrieved from http://sum.in.ua/f/innovacija [in Ukrainian].

Polozhennia pro poriadok zdiisnennia innovatsiinoi diialnosti u sferi osvity [Regulations on the procedure for carrying out innovative activities in the field of education]: nakaz Ministerstva osvity i nauky 12.05.2023 r. № 552. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-23#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu na hrupu profesii «Vykladachi zakladiv vyshchoi osvity» [On the approval of the professional standard for the group of professions "Teachers of higher education institutions"]: nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva vid 23.03.2021 № 610. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%20zakladiv%20vyshchoyi%20osvity_25.03.pdf [in Ukrainian].

Pro innovatsiinu diialnist [About innovative activity]: Zakon Ukrainy vid 04.07.2002 № 40-IV (zi zminamy). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Rybalko, L. S., & Din, Zhutszie. (2023). Pedahohichna maisternist i akmeolohichne zrostannia vykladacha [Pedagogical skill and acmeological growth of the teacher]. In Osvita doroslykh: svitovi tendentsii, ukrainski realii ta perspektyvy [Adult education: global trends, Ukrainian realities and prospects]: zbirnyk materialiv II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 35-37). Kharkiv [in Ukrainian].

Tverezovska, N. T., & Sydorenko, V. K. (2013). Metodolohiia pedahohichnoho doslidzhennia [Methodology of pedagogical research]: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Tolochko, S. V. (2020). Vykladach-innovator yak orhanizator uchinnievoi diialnosti v umovakh studentotsentrovanoho navchannia [The teacher-innovator as an organizer of student activities in the conditions of student-centered learning]. Naukovi zapysky. Pedahohichni nauky [Proceedings. Pedagogical sciences], 189, 79-84 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Рибалко, Л. С., Дін, Ж., & Овсюк, Д. Р. (2024). Стимулювання інноваційної діяльності викладача вищої школи . Імідж сучасного педагога, (1(214), 31–36. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-31-36