Проблеми підвищення ефективності контролю в закладі вищої освіти

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Васильєва Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0009-0009-5517-0107

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-53-57

Ключові слова:

контроль; заклад вищої освіти; засоби підвищення; ефективність

Анотація

Розкривається значення підвищення ефективності контролю роботи закладу вищої освіти з позицій запобігання та мінімізації можливих ризиків, контролю повноти поданої проблеми. Пропонуються способи вдосконалення контролю як із застосуванням власних розробок авторів, так і накопиченого іншими вишами досвіду контролю з урахуванням можливості його використання. Особливу увагу сконцентровано на аналізі механізмів забезпечення, моніторингу та оцінювання якості вищої освіти. Розгляд успішного втілення державної політики забезпечення якості вищої освіти, яке можливе за наявності відповідних механізмів та інструментів її забезпечення, а також вимірювання досягнутих результатів.

Біографія автора

Ірина Олександрівна Васильєва, Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради

заступниця начальника з виховної роботи, практична психологиня

Посилання

Берещук М. Я., Бархаєв Ю. П., Стадник Г. В. Тестовий контроль і рейтинг в освіті : [навч. посіб.]. Харків : ХНАМГ, 2006. 106 с.

Губіна С. І. Особливості контролю за якістю вищої освіти в Україні. SWorld Journal. 2023. № 2(17-02). С. 35–38. URL: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-17-02-022

Дорошенко Ю., Ротаєнко П., Семенюк Н. Педагогічна діагностика та оцінювання результатів тестування. Завуч. 2005. № 20/21. С. 56–60.

Кухар Л. О., Сергієнко В. П. Конструювання тестів : курс лекцій : [навч. посіб.]. Луцьк, 2010. 182 с.

Мармаза О. І. Менеджмент освітньої організації. Харків : ТОВ «Щедра садиба», 2017. 126 с.

Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. Кривий Ріг : Айс Принт, 2017. Вип. 1 (50). 332 с.

Про вищу освіту від 01.07.2014р. № 1556-VII (редакція 28.05.2023р.). URL: https://protocol.ua/ua/pro_vishchu_osvitu_stattya_16/

Програма проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищому навчальному закладі III–IV рівнів акредитації. Освіта. 2004. 11-18 лютого. С. 6–7; № 2. С. 15–19.

Сидоренко С. Формування Європейської зони вищої освіти. Вища освіта України. 2004. № 1. С. 27–35.

Сікорський П. І. Дидактичні поняття кредиту і модуля в контексті Болонського процесу. Шлях освіти. 2004. № 2. С. 15–19.

Якість вищої освіти: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за наук. ред.: А. Василюк, М. Дей ; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк [та ін.] ; НАПН України, Університет менеджменту освіти. Київ ; Ніжин : Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2019. 176 с.

References

Bereshchuk, M. Ya., Barkhaiev, Yu. P., & Stadnyk, H. V. (2006). Testovyi kontrol i reitynh v osviti [Test control and rating in education]: [navch. posib.]. Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].

Hubina, S. I. (2023). Osoblyvosti kontroliu za yakistiu vyshchoi osvity v Ukraini [Peculiarities of quality control of higher education in Ukraine]. SWorld Journal, 2(17-02), 35-38. Retrieved from https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-17-02-022 [in Ukrainian].

Doroshenko, Yu., Rotaienko, P., & Semeniuk, N. (2005). Pedahohichna diahnostyka ta otsiniuvannia rezultativ testuvannia [Pedagogical diagnostics and evaluation of test results]. Zavuch [Head teacher], 20/21, 56-60 [in Ukrainian].

Kukhar, L. O., & Serhiienko, V. P. (2010). Konstruiuvannia testiv [Designing tests]: kurs lektsii: [navch. posib.]. Lutsk [in Ukrainian].

Marmaza, O. I. (2017). Menedzhment osvitnoi orhanizatsii [Management of an educational organization]. Kharkiv: TOV «Shchedra sadyba» [in Ukrainian].

Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly [Higher and secondary school pedagogy]: zb. nauk. pr. (2017). (Is. 1 (50)). Kryvyi Rih: Ais Prynt [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu [About higher education] vid 01.07.2014r. № 1556-VII (redaktsiia 28.05.2023r.). Retrieved from https://protocol.ua/ua/pro_vishchu_osvitu_stattya_16/ [in Ukrainian].

Prohrama provedennia pedahohichnoho eksperymentu shchodo vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchomu navchalnomu zakladi z III–IV rivniv akredytatsii [The program of conducting a pedagogical experiment on the introduction of a credit-module system of organizing the educational process in a higher educational institution with III-IV levels of accreditation]. (2004). Osvita [Education], 11-18 liutoho, 6-7; 2, 15-19 [in Ukrainian].

Sydorenko, S. (2004). Formuvannia Yevropeiskoi zony vyshchoi osvity [Formation of the European zone of higher education]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine], 1, 27-35 [in Ukrainian].

Sikorskyi, P. I. (2004). Dydaktychni poniattia kredytu i modulia v konteksti Bolonskoho protsesu [Didactic concepts of credit and module in the context of the Bologna process]. Shliakh osvity [Path of education], 2, 15-19 [in Ukrainian].

Vasyliuk, A., & Dei, M. (Eds.). (2019). Yakist vyshchoi osvity: teoriia i praktyka [Quality of higher education: theory and practice]: navch.-metod. posib. Kyiv; Nizhyn: Vyd-ts PP Lysenko M. M. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Васильєва, І. О. (2024). Проблеми підвищення ефективності контролю в закладі вищої освіти . Імідж сучасного педагога, (1(214), 53–57. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-53-57