Специфіка розроблення електронного курсу дисципліни «Сучасні пошукові системи та бібліографія» для вищих навчальних закладів

Автор(и)

  • Ростислав Ігорович Королюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7700-3774

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-26-30

Ключові слова:

дистанційне навчання; електронний курс; сучасні пошукові системи; бібліографія

Анотація

Аналізуються сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання, зокрема, використання електронних курсів. Визначаються основні завдання та цілі курсу, а також його структура та змістове наповнення. Наводяться приклади навчальних матеріалів, які можуть бути використані для викладання дисципліни. Розглядається питання оформлення електронного курсу у системі ATutor, зокрема, вимоги до структури та інтерактивних елементів. Вища освіта в умовах сучасності стикається з низкою викликів, що зумовлені стрімким розвитком інформаційних технологій та соціальними змінами, викликаними пандемією та війною. Відповідно до сучасних викликів зростає роль дисципліни циклу загальної підготовки «Сучасні пошукові системи та бібліографія» у підготовці майбутніх фахівців, що матимуть навики роботи у пошукових системах і зможуть критично аналізувати ситуацію, здобудуть підґрунтя для подальших власних наукових досліджень із дотриманням академічної доброчесності.  

Біографія автора

Ростислав Ігорович Королюк, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання

Баб’як Ж. В., Плавуцька І. Р., Боднар О. І. Оцінювання знань студентів в умовах дистанційного навчання з використанням системи Аtutor. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : VІII Всеукр. мультидисциплінар. конф., м. Одеса. 2022. С. 154–160.

Бублик В. В. Шляхами дистанційної освіти та електронного навчання. Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. 2018. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b8eff040d58e4701ad0cb90528bbd3a8/content (дата звернення: 15.01.2024).

Величко В., Глазова В., Кайдан Н., Федоренко О. Стан та перспективи електронного навчання в університетській освіті. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Методичні матеріали до проєкту «Цифровий освітній простір: українсько-польський досвід». Слов’янськ, 2021. С. 47–61

Горбатюк О., Поліщук С. Особливості функціонування закладів вищої освіти під час війни: очна та дистанційна форми освіти, їх ключові переваги та недоліки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. Вип. 22. С. 5–13.

Зінов’єва О. Г. Організація самостійної роботи студентів на базі використання інформаційних технологій. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ. Мелітополь, 2023. Вип. 26. С. 97–102.

Опитування USAID-Internews щодо споживання медіа. USAID-Internews. URL: https://internews.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Ukrainski-mediastavlenniatadovira2022.pdf?fbclid=IwAR3HW8VIA0k9KvpxWnNG50MDFx7vVbqnXxnTkwTseT7WzsxeHr4j67Gbs (дата звернення: 15.01.2024)

Bazzell Michael. Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information. CreateSpace Independent Publishing Platform, Jan 26, 2018. 476 р.

Hennig N. Power Searching the Internet: The Librarian's Quick. Guide. Libraries Unlimited, 2018. 103 p.

Jones Jeffrey Frank. Publications Combined: Studies In Open Source Intelligence (OSINT), 2019. 1610 p.

Murphy Maggie. Teaching First-Year College Students: A Practical Guide for Librarians. Rowman & Littlefield, 2019. 204 р.

References

Babiak, Zh. V., Plavutska, I. R., & Bodnar, O. I. (2022). Otsiniuvannia znan studentiv v umovakh dystantsiinoho navchannia z vykorystanniam systemy Atutor [Assessment of students' knowledge in the conditions of distance learning using the Atutor system]. In Naukovi zapysky Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [Scientific notes of the International Humanitarian University]: VIII Vseukr. multydystsyplinar. konf. (pp 154-160). Odesa [in Ukrainian].

Bublyk, V. (2018). Shliakhamy dystantsiinoi osvity ta elektronnoho navchannia [Ways of distance education and e-learning]. Naukovi zapysky NaUKMA. Kompiuterni nauky [Scientific Papers of NaUKMA. Computer Science]. Retrieved from https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ b8eff040d58 e470 1ad0cb90528bbd3a8/content [in Ukrainian].

Velychko, V., Hlazova, V., Kaidan, N., & Fedorenko, O. (2021). Stan ta perspektyvy elektronnoho navchannia v universytetskii osviti. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty [State and prospects of e-learning in university education. Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects]. In Metodychni materialy do proiektu «Tsyfrovyi osvitnii prostir: ukrainsko-polskyi dosvid» [Methodological materials for the project «Digital Educational Space: Ukrainian-Polish Experience»] (pp. 47-61). Sloviansk [in Ukrainian].

Horbatiuk, O., & Polishchuk, S. (2022). Osoblyvosti funktsionuvannia zakladiv vyshchoi osvity pid chas viiny: ochna ta dystantsiina formy osvity, yikh kliuchovi perevahy ta nedoliky [Peculiarities of the functioning of higher education institutions during the war: face-to-face and distance forms of education, their key advantages and disadvantages]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. [Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems], 22, 5-13 [in Ukrainian].

Zinovieva, O. H. (2023). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv na bazi vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii [Organization of independent work of students based on the use of information technologies]. In Udoskonalennia osvitno-vykhovnoho protsesu v zakladi vyshchoi osvity [Improvement of the educational process in the institution of higher education]: zbirnyk naukovo-metodychnykh prats TDATU (Is. 26, pp. 97-102). Melitopol [in Ukrainian]

Opytuvannia USAID-Internews shchodo spozhyvannia media» [USAID-Internews survey on media consumption]. USAID-Internews. Retrieved from https://internews.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Ukrainski-mediastavlennia-tadovira2022.pdf?fbclid=IwAR3HW8VIA0k9KvpxWnNG50MDFx7vVbqnXxnTkwTseT7WzsxeHr4j67Gbs [in Ukrainian].

Bazzell Michael. (2018). Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Hennig, N. (2018). Power Searching the Internet: The Librarian's Quick Guide. Libraries Unlimited.

Jones Jeffrey Frank. (2019). Publications Combined: Studies In Open Source Intelligence (OSINT).

Murphy Maggie. (2019). Teaching First-Year College Students: A Practical Guide for Librarians. Rowman & Littlefield.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Королюк, Р. І. (2024). Специфіка розроблення електронного курсу дисципліни «Сучасні пошукові системи та бібліографія» для вищих навчальних закладів. Імідж сучасного педагога, (1(214), 26–30. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-26-30