Українське короткометражне кіно: сучасний стан і перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-93-99

Ключові слова:

короткометражний фільм; кінематограф; українське авторське кіно; некомерційне кіно

Анотація

Присвячено вивченню поточного стану та можливостей українського короткометражного кіно. Проаналізовано розвиток сучасної короткометражної кіноіндустрії в Україні, звернуто увагу на жанрові та тематичні особливості фільмів, а також їх вплив на культурну картину країни. Розглянуто фактори, що впливають на виробництво короткометражних фільмів, такі як фінансування та технічні аспекти, досліджено участь українських фільмів у міжнародних фестивалях. Крім того, авторка прогнозує перспективи розвитку галузі, враховуючи сучасні тенденції у світовому кіномистецтві, соціокультурному, політичному просторі. Звернуто увагу на інновації у сфері створення та поширення фільмів. Ця стаття служить цінним ресурсом для тих, хто цікавиться українським короткометражним кіно та його роллю у сучасному кінематографі та соціокультурному середовищі.

Біографія автора

Марина Вадимівна Струкова, ПВНЗ «Київський університет культури»

магістрантка спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

Посилання

Європейська Конвенція про спільне кінематографічне виробництво. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_136 (дата звернення: 13.08.2023).

Закусило M. Що таке «Креативна Європа» та до чого тут Закон про аудіовізуальні послуги? URL: https://detector.media/production/article/130289/2017-09-25-shcho-take-kreativna-evropa-tado-chogo-tut-zakon-pro-audiovizualni-poslugi/

Першко О. Копродукція з Україною. URL: https://kino-teatr.ua/uk/news/koproduktsiya-sukrainoy-10644.phtml

Слєпак С. В. Шляхи інтеграції України у світовий та європейський кінематографічний простір. URL: file:///C:/Users/0C18~1/AppData/Local/Temp/Tpdu_2014_3_39.pdf

Угода про культурне, науково-технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Французької Республіки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250_056#Text

Угода про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU19081

KMW CoProduction Meetings. URL: http://kmwcoproduction.com/

References

Yevropeiska Konventsiia pro spilne kinematohrafichne vyrobnytstvo [European Convention on Joint Cinematographic Production]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_136 [in Ukrainian].

Zakusylo, M. Shcho take «Kreatyvna Yevropa» ta do choho tut Zakon pro audiovizualni posluhy? [What is "Creative Europe" and what does the Law on Audiovisual Services have to do with it?] Retrieved from https://detector.media/production/ article/130289/2017-09-25-shcho-takekreativna-evropa-ta-do-chogo-tut-zakon-proaudiovizualni-poslugi/ [in Ukrainian].

Pershko, O. Koproduktsiia z Ukrainoiu [Co-production with Ukraine]. Retrieved from https://kino-teatr.ua/uk/news/koproduktsiya-s-ukrainoy-10644.phtml [in Ukrainian].

Sliepak, S. V. Shliakhy intehratsii Ukrainy u svitovyi ta yevropeiskyi kinematohrafichnyi prostir [Ways of Ukraine's integration into the world and European cinematographic space]. Retrieved from file:///C:/Users/0C18~1/AppData/Local/Temp/Tpdu_2014_3_39.pdf [in Ukrainian].

Uhoda pro kulturne, naukovo-tekhnichne spivrobitnytstvo mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Frantsuzkoi Respubliky [Agreement on cultural, scientific and technical cooperation between the Government of Ukraine and the Government of the French Republic]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/250_056#Text [in Ukrainian].

Uhoda pro spilne vyrobnytstvo audiovizualnykh tvoriv mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Kanady [Agreement on joint production of audiovisual works between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of Canada]. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/ MU19081 [in Ukrainian].

KMW CoProduction Meetings. Retrieved from http://kmwcoproduction.com/ [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Струкова, М. В. (2024). Українське короткометражне кіно: сучасний стан і перспективи . Імідж сучасного педагога, (1(214), 93–99. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-93-99

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ