Методологічні аспекти компетентнісного підходу до професійної підготовки кваліфікованих фахівців

Автор(и)

  • Світлана Степанівна Шевчук Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ "УМО" НАПН України, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6260-3323

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-58-66

Ключові слова:

компетентність; компетенція; інтегральна компетентність; компетентнісний підхід; ключові компетенції; Національна рамка кваліфікацій; освітні інновації; навчальний модуль; якість освіти

Анотація

Трансформаційні та євроінтеграційні процеси, інтенсивний характер розвитку освітніх і виробничих технологій зумовлюють сьогодні потребу підготовки кваліфікованих фахівців, адаптованих до роботи у динамічному світі, з належно сформованими ключовими і професійними компетентностями, здатних находити рішення у ситуаціях, пов’язаних із професійною діяльністю та життєвими обставинами у важкий для України воєнний час та у повоєнній відбудові економіки нашої держави.

Необхідність формування нової генерації висококваліфікованих фахівців, здатних виконувати складні виробничі завдання на високому професійному рівні, вимагає від закладів професійної (професійно-технічної) освіти переосмислення мети і змісту професійної підготовки спеціалістів на основі компетентнісного підходу. Саме тому набуває актуальності висвітлення методологічних аспектів формування ключових компетентностей здобувачів освіти, коли основною метою їхньої професійної кар’єри є підвищення внутрішньої мотивації до особистого професійного розвитку та забезпечення можливості навчання й самоосвіти впродовж усього життя.

Біографія автора

Світлана Степанівна Шевчук, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ "УМО" НАПН України

старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

Білик Н. І. Модульно-персонологічний підхід до навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога. 2004. № 6(45). С. 20–27.

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Луговий В. І., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. Cтановлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методологічного семінару (3 квіт. 2014 р., м. Київ). Київ, 2014. С. 5–18.

Модульно-компетентнісний підхід у підготовці кваліфікованих робітників будівельної та машинобудівельної галузей : монографія / П. Г. Лузан, В. В. Ягупов, Г. І. Лук’яненко, Т. В. Пятничук, М. І. Михнюк. Київ, 2015. 255 с.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова КМУ № 1341 від 23.11.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#Text

Проект концепції «Сучасна професійна освіта»: концептуальні засади реформування та розвитку професійної освіти України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-proekt-konceptualnih-zasad-reformuvannya-profesijnoyi-osviti-ukrayini-suchasna-profesijna-osvita

Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти : наук.-метод. посіб. / А. Б. Єрмоленко, М. В. Набок, С. С. Шевчук, С. В. Масліч, В. С. Кулішов. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 101 с.

Черемис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції. Вища освіта України. 2006. № 2. С. 84–88.

Шаров С. Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості. Науковий Вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. № 4 (63). С. 194–199.

Шевчук С. С. Вектори підвищення якості професійної підготовки фахівців у сучасних умовах. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 3 (192). С. 5–10. URL: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3(192)-5-10 http://isp.poippo.pl.ua/article/view/205919/pdf_43

Шевчук С. С. Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти у позааудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О : спецкурс. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2020. 84 с.

References

Bilyk, N. I. (2004). Modulno-personolohichnyi pidkhid do navchalnoho protsesu v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [A modular and personological approach to the educational process in the system of postgraduate pedagogical education]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (45), 20-27 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"] № 2145-VIII vid 05.09.2017. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Luhovyi, V. I., Sliusarenko, O. M., & Talanova, Zh. V. (2014). Ctanovlennia systemy osnovnykh poniat i katehorii kompetentnisnoho pidkhodu v umovakh paradyhmalnykh zmin v osviti [Formation of the system of basic concepts and categories of the competence approach in the conditions of paradigmatic changes in education]. In Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: teoretychni zasady i praktyka realizatsii [Competency approach in education: theoretical principles and implementation practice]: materialy metodolohichnoho seminaru (pp. 5-18). Kyiv [in Ukrainian].

Luzan, P. H., Yahupov, V. V., Luk’ianenko, H. I., Piatnychuk, T. V., & Mykhniuk, M. I. (2015). Modulno-kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoi ta mashynobudivelnoi haluzei [A modular-competency approach in the training of qualified workers in the construction and machine-building industries]: monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii [On the approval of the National Framework of Qualifications]: postanova KMU № 1341 vid 23.11.2011. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p#Text [in Ukrainian].

Proekt kontseptsii «Suchasna profesiina osvita»: kontseptualni zasady reformuvannia ta rozvytku profesiinoi osvity Ukrainy [Concept project "Modern professional education": conceptual principles of reform and development of professional education in Ukraine]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-proekt-konceptualnih-zasad-reformuvannya-profesijnoyi-osviti-ukrayini-suchasna-profesijna-osvita [in Ukrainian].

Yermolenko, A. B., Nabok, M. V., Shevchuk, S. S., Maslich, S. V., & Kulishov, V. S. (2021). Rozvytok naukovo-metodychnoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv ZP(PT)O u systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of scientific and methodical competence of teaching staff of ZP(PT)O in the system of postgraduate education]: naukovo-metodychnyi posibnyk. Bila Tserkva: BINPO DZVO «UMO» NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Cheremys, I. (2006). Novi vymohy do spetsialista: poniattia kompetentnosti y kompetentsii [New requirements for a specialist: concepts of competence and competence]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine], 2, 84-88 [in Ukrainian].

Sharov, S. (2018). Kompetentnisnyi pidkhid: perevahy, struktura ta osoblyvosti [Competency approach: advantages, structure and features]. Naukovyi Visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of V. O. Sukhomlynskyi MNU. Pedagogical sciences], 4 (63), 194-199 [in Ukrainian].

Shevchuk, S. S. (2020). Vektory pidvyshchennia yakosti profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv u suchasnykh umovakh [Vectors of improving the quality of professional training of specialists in modern conditions]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (192), 5-10. Retrieved from https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3(192)-5-10http://isp.poippo.pl.ua/article/view/205919/pdf_43 [in Ukrainian].

Shevchuk, S. S. (2020). Rozvytok kliuchovykh kompetentnostei zdobuvachiv osvity u pozaaudytornii navchalnii diialnosti ZP(PT)O [Development of key competencies of education seekers in extracurricular educational activities of ZP(PT)O]: spetskurs. Bila Tserkva: BINPO DZVO «UMO» NAPNU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Шевчук, С. С. (2024). Методологічні аспекти компетентнісного підходу до професійної підготовки кваліфікованих фахівців . Імідж сучасного педагога, (1(214), 58–66. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-58-66

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА