Організаційна культура в закладі вищої освіти

Автор(и)

  • Віра Валентинівна Драгунова Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5074-5583

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-47-52

Ключові слова:

заклади вищої освіти; інноваційний менеджмент; консалтингова діяльність; моделювання; організаційна культура; проєктування

Анотація

Актуальність оглядового дослідження зумовлена необхідністю осмислення ролі менеджера закладу вищої освіти в умовах невизначеності на тлі соціально-економічних криз, коли формується організаційна культура управління закладом освіти. Висвітлюються питання організаційної культури як інструменту підвищення конкурентоспроможності закладу у системі вищої освіти. Розглянуто та розкрито сутність організаційної культури в закладі вищої освіти. Окреслюються масштабні перетворення в усіх сферах людського життя, що надають можливість закладам вищої освіти ефективно пристосовуватись до умов змінного зовнішнього середовища, використовуючи консалтингову діяльність у системі освіти, ґрунтуючись на необхідності використання професіоналізму та глибшого досвіду менеджерів-професіоналів закладів вищої освіти. Підкреслюється стрімке зростання консультаційних послуг, яке зумовлює розвиток консалтингової діяльності, що передує значним втратам, спричиненими через допущення помилок керівниками при управлінській та організаційній діяльності тощо. Розглянуто та розкрито сутність консалтингової діяльності в закладі вищої освіти. Виокремлено основні функції консалтингу в закладах вищої освіти. Акцентується увага на складниках моделі на основі застосування сучасних принципів та інновацій для перспективного розвитку системи вищої освіти і сприяння забезпеченню закладів вищої освіти висококваліфікованими кадрами.

Здійснюється аналіз теоретичних основ і класифікаційної ідентифікації проєктування консалтингової діяльності в закладі вищої освіти як інструменту формування організаційної культури. Розглянуто труднощі та суперечності, притаманні становленню організаційного середовища закладу вищої освіти.

Біографія автора

Віра Валентинівна Драгунова, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри менеджменту освіти та права

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун». 2001. 1440 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989

Грішнова О. А., Науменко А. В. Корпоративна культура як ресурс забезпечення стратегічної стійкості підприємства. Економіка і управління. 2020. № 2. С. 33–38.

Драгунова В. В. Особливості моделювання в системі середньої освіти. Europian Humanities studies: State and Sosiety/ Europejskie studia humanistyczne: Panstwo i Spoleczenstwo. Poland-Ukraine. 2018. Issu 2. P. 117–136. URL: http://eprints.zu.edu.ua/30433/1/dys_Dragunova.pdf

Драгунова В. В. Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / ЖДУ ім. І. Франка. Житомир, 2019. 183 с.

Дубасенюк О. А., Антонова О. Є., Вітвицька С. С., Сидорчук Н. Г., Спірін О. М., Якса Н. В. та ін. Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : [монографія]. / ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. С. 8–29.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / гол. редкол. С. В. Мочерний. Київ : Академія, 2000. Т. 1. 864 с.

Іванова Т. В. Вища освіта в контексті Європейського сталого розвитку. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/alexi,+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.PDF.pdf

Рябова З. В. Консалтинг у закладах освіти в умовах невизначеності. Адаптивне управління: теорія і практика: електронне наукове фахове видання. Педагогіка. 2022. Вип. 13(25). URL: file:///C:/Users/user/Downloads/500-Article%20Text-1051-1-10-20230127.pdf

Сабов Н. М. Теоретичні аспекти кадрового консалтингу в системі управління персоналом суб'єкта господарювання. Збірник наукових статей випускників з фаху «Облік і оподаткування». 2021. Вип. 11. С. 86–91. URL: Сабов ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГ.pdf

Drahunova V., Yakymenko S., Sukholova M., Konokh A., Levchenko N., Bozhok N. Theoretical Problems of Designing Pedagogical Technologies in Higher Education Institutions. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21, no. 12. P. 469–472. URL: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202108038380122.jsp-k1ff8j=SSMHB4&py=2012&vnc=v27n6&sp=588

References

Busel, V. T. (Ed.). (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Irpin: VTF "Perun". Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989[in Ukrainian].

Grishnova, O. A., & Naumenko, A. V. (2020). Korporatyvna kultura yak resurs zabezpechennia stratehichnoi stiikosti pidpryiemstva [Corporate culture as a resource for ensuring the strategic stability of the enterprise]. Ekonomika i upravlinnia [Economics and management], 2, 33-38 [in Ukrainian].

Dragunova, V. V. (2018). Osoblyvosti modeliuvannia v systemi serednoi osvity [Features of modeling in the secondary education system]. In Europian Humanities studies: State and Society/ Europejskie studia humanistyczne: Panstwo i Spoleczenstwo (Issu 2, pp. 117-136). Poland: Ukraine. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/30433/1/dys_Dragunova.pdf [in Ukrainian].

Dragunova, V. V. (2019). Pedahohichni umovy vprovadzhennia innovatsiinoho menedzhmentu v systemu serednoi osvity [Pedagogical conditions for the implementation of innovative management in the system of secondary education]. (PhD diss.). Zhytomyr [in Ukrainian].

Dubasenyuk, O. A., Antonova, O. E., Vitvytska, S. S., Sydorchuk, N. G., Spirin, O. M., Yaksa, N. V., and others. (2008). Kontseptualni modeli pedahohichnoi osvity: naukovi poshuky ta zdobutky [Conceptual models of pedagogical education: scientific searches and achievements]. In O. A. Dubaseniuk (Ed.), Profesiino-pedahohichna osvita: suchasni kontseptualni modeli ta tendentsii rozvytku [Professional and pedagogical education: modern conceptual models and development trends]: [monograph]. (pp. 8-29). Zhytomyr [in Ukrainian].

Mocherny, S. V. (Ed.). (2000). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia] (Vol. 1). Kyiv: Academy [in Ukrainian].

Ivanova, T. V. (2017). Vyshcha osvita v konteksti Yevropeiskoho staloho rozvytku [Higher education in the context of European sustainable development]. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/alexi,+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0% BE%D0%B2%D0%B0.PDF.pdf [in Ukrainian].

Ryabova, Z. V. (2022). Konsaltynh u zakladakh osvity v umovakh nevyznachenosti [Consulting in educational institutions in conditions of uncertainty]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka: elektronne naukove fakhove vydannia. Pedahohika [Adaptive management: theory and practice: electronic scientific publication, Pedagogy], 13 (25). Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/500-Article%20Text-1051-1-10-20230127.pdf [in Ukrainian].

Sabov, N. M. (2021). Teoretychni aspekty kadrovoho konsaltynhu v systemi upravlinnia personalom subiekta hospodariuvannia [Theoretical aspects of personnel consulting in the personnel management system of a business entity]. Zbirnyk naukovykh statei vypusknykiv z fakhu «Oblik i opodatkuvannia» [Collection of scientific articles by graduates of the major "Accounting and Taxation"], 11, 86-91. Retrieved from Sabov THEORETICAL ASPECTS OF PERSONNEL CONSULTING.pdf [in Ukrainian].

Drahunova, V., Yakymenko, S., Sukholova, M., Konokh, A., Levchenko, N., & Bozhok, N. (2021). Theoretical Problems of Designing Pedagogical Technologies in Higher Education Institutions. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21, 12, 469-472. Retrieved from https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202108038380122.jsp-k1ff8j=SSMHB4&py=2012&vnc=v27n6&sp=588 [in Еnglish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Драгунова, В. В. (2024). Організаційна культура в закладі вищої освіти . Імідж сучасного педагога, (1(214), 47–52. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-47-52