Міждисциплінарні виміри викладання ерготерапії в закладі вищої освіти

Автор(и)

  • Андрій Володимирович Бочаров Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0009-0008-6325-8195
  • Руслана Василівна Слухенська Буковинський державний медичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7308-9566
  • Олена Всеволодівна Зендик Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1583-1352

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-42-46

Ключові слова:

ерготерапія; підготовка ерготерапевтів; міждисциплнарність; фізична реабілітація; гнучкі навички

Анотація

Розкриваються принципи міждисциплінарності викладання ерготерапії, які формують актуальний баланс фундаментальних і гнучких навичок у здобувачів вищої освіти. Вказується, що фахові компетенції передбачають використання як природничо-наукового кластеру знань, так і соціально-гуманітарного і технологічного сегментів науки. Підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії потребує навчально-методичних підходів, які ґрунтуються на цілісності та динамічності. Здійснюється аналіз наявних освітніх стратегій викладання ерготерапії та визначаються ключові вектори інноваційності цієї дисципліни. Результати дослідження визначають синергетичні принципи, що домінують у сучасній підготовці фізіо- та ерготерапевтів.

Біографії авторів

Андрій Володимирович Бочаров, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Руслана Василівна Слухенська, Буковинський державний медичний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри медицини катастроф та військової медицини

Олена Всеволодівна Зендик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

старша викладачка кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Посилання

Беспалова О., Бугаєнко Т., Литвиненко В., Мезенцева І., Савчук І. Принципи формування деонтологічної готовності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності. Art of Medicine. 2021. № 1. С. 103–109. DOI: https://doi.org/10.21802/artm.2021.1.17.103

Боровець О. Сучасні методичні підходи до викладання анатомії та фізіології людини студентам за фахом «Фізична терапія, ерготерапія». Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. 2019. № 1. С. 191–201. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3229817

Купновицька І., Калугіна С., Губіна Н., Фітковська І., Клименко В., Краснопольський С., Артеменко Н., Сабадош М., Романишин Н., Волинський Д., Петруняк С., Вівчаренко М. З досвіду викладання дисципліни «Основи біоетики» студентам спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Art of Medicine. 2023. № 4. С. 197–200. DOI: https://doi.org/10.21802/artm.2023.4.28.197

Фастівець А. Зміст природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців з лікувальної фізкультури та ерготерапії на початковому (теоретичному) етапі навчання. Українська професійна освіта, 2023. № 13. С. 114–121. DOI: https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289946

Чепурна Н. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в закладах вищої освіти України. Наукові записки. Педагогіка. 2020. № 2. С. 102–109. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.2.14

Andreieva O., Hrytsai N., Shykula R., Kravchenko L. Professional culture formation of future specialists in physical therapy and ergotherapy at higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2021. Vol. 21. P. 2908–2914. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s5386

Anishchenko, M., Zubov V., Serhatyi M., Serhata N., Bondarenko O. Development of ergotherapy as a method of treatment and rehabilitation in the inclusive environment of modern Ukraine social, philosophical and legal aspects. Teikyo Medical Journal. 2021. Vol. 44. Iss. 06. P. 2615–2622. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/17400

Hofmann M., Williams K., Kaplan T., Valencia S., Hann G., Hudson S., Mankoff J., Carrington P. Occupational Therapy is Making": Clinical Rapid Prototyping and Digital Fabrication. Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2019. Vol. 314. P. 1–13. DOI: https://doi.org/10.1145/3290605.3300544

Khomenko P., Fastivets A. Regulatory and legal support of the natural and scientific training of physical therapy and ergotherapy specialists at the professional and adaptive stage. Витоки педагогічної майстерності. 2023. № 32. С. 238–243. DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146X.2023.32.292687

Koleva I., Yoshinov R., Yoshinov B. E-book based education in ergotherapy for students and trainees in the rehabilitation field. ICERI2019 Proceedings. 2019. P. 4626–4633. DOI: https://doi.org/10.21125/iceri.2019.1144

Kopochynska Y. Conceptual foundations for formation of professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Педагогічні науки. 2020. № 2. С. 43–49. DOI: https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-2-43-49

References

Bespalova, O., Buhaienko, T., Lytvynenko, V., Mezentseva, I., & Savchuk, I. (2021). Pryntsypy formuvannia deontolohichnoi hotovnosti fakhivtsiv z fizychnoi terapii, erhoterapii do profesiinoi diialnosti [Principles of formation of deontological readiness of specialists in physical therapy, occupational therapy for professional activity]. Art of Medicine, 1, 103-109. DOI: https://doi.org/10.21802/artm.2021.1.17.103 [in Ukrainian].

Borovets, O. (2019). Suchasni metodychni pidkhody do vykladannia anatomii ta fiziolohii liudyny studentam za fakhom "Fizychna terapiia, erhoterapiia" [Modern methodical approaches to teaching human anatomy and physiology to students majoring in "Physical therapy, occupational therapy"]. Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ [Psychological and pedagogical foundations of humanization of the educational process in schools and universities], 1, 191-201. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3229817 [in Ukrainian].

Kupnovytska, I., Kaluhina, S., Hubina, N., Fitkovska, I., Klymenko, V., Krasnopolskyi, S., Artemenko, N., Sabadosh, M., Romanyshyn, N., Volynskyi, D., Petruniak, S., & Vivcharenko, M. (2023). Z dosvidu vykladannia dystsypliny "Osnovy bioetyky" studentam spetsialnosti "Fizychna terapiia, erhoterapiia" [From the experience of teaching the discipline "Fundamentals of Bioethics" to students of the specialty "Physical therapy, occupational therapy"]. Art of Medicine, 4, 197-200. DOI: https://doi.org/10.21802/artm.2023.4.28.197 [in Ukrainian].

Fastivets, A. (2023). Zmist pryrodnycho-naukovoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z likuvalnoi fizkultury ta erhoterapii na pochatkovomu (teoretychnomu) etapi navchannia [The content of the natural and scientific training of future specialists in physical therapy and occupational therapy at the initial (theoretical) stage of training]. Ukrainska profesiina osvita [Ukrainian professional education], 13, 114-121. DOI: https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289946 [in Ukrainian].

Chepurna, N. (2020). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoi terapii ta erhoterapii v zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy [Professional training of future specialists in physical therapy and occupational therapy in higher education institutions of Ukraine]. Naukovi zapysky. Pedahohika [Proceedings. Pedagogy], 2, 102-109. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.2.14 [in Ukrainian].

Andreieva, O., Hrytsai, N., Shykula, R., & Kravchenko, L. (2021). Professional culture formation of future specialists in physical therapy and ergotherapy at higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 21, 2908-2914. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s5386

Anishchenko, M., Zubov, V., Serhatyi, M., Serhata, N., & Bondarenko, O. (2021). Development of ergotherapy as a method of treatment and rehabilitation in the inclusive environment of modern Ukraine social, philosophical and legal aspects. Teikyo Medical Journal, 44, 2615-2622. Retrieved from http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/17400

Hofmann, M., Williams, K., Kaplan, T., Valencia, S., Hann, G., Hudson, S., Mankoff, J., & Carrington, P. Occupational Therapy is Making": Clinical Rapid Prototyping and Digital Fabrication. Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 314, 1-13. DOI: https://doi.org/10.1145/3290605.3300544

Khomenko, P., & Fastivets, A. (2023). Regulatory and legal support of the natural and scientific training of physical therapy and ergotherapy specialists at the professional and adaptive stage. Витоки педагогічної майстерності [Origins of pedagogical skills], 32, 238-243. DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146X.2023.32.292687

Koleva, I., Yoshinov, R., & Yoshinov, B. (2019). E-book based education in ergotherapy for students and trainees in the rehabilitation field. ICERI2019 Proceedings, 4626-4633. DOI: https://doi.org/10.21125/iceri.2019.1144

Kopochynska, Y. (2020). Conceptual foundations for formation of professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi. Pedagogical Sciences], 2, 43-49. DOI: https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-2-43-49

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-15

Як цитувати

Бочаров, А. В. ., Слухенська, Р. В., & Зендик, О. В. (2024). Міждисциплінарні виміри викладання ерготерапії в закладі вищої освіти. Імідж сучасного педагога, (1(214), 42–46. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-1(214)-42-46