Концепт інформаційно-психологічного супроводу розвитку резильєнтності українців під час війни

Автор(и)

  • Олена Леонідівна Мерзлякова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4035-9144

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-6(213)-121-125

Ключові слова:

стрес; травма війни; стресостійкість; резильєнтність; інформаційний супровід; психологічний вплив; розвиток стійкості

Анотація

Стаття знайомить із наявними концепціями поняття резильєнтності та пропонує результати інформаційно-психологічного супроводу жінок і дітей Харківщини задля їх психологічної стабілізації та відновлення. Показано, що попри актуальність напряму розвитку стійкості (резильєнтності) особистості, ані методологічний, ані практичний контекст поняття не мають чіткої структури та змістовного наповнення. Це є особливою складністю для українських освітян, педагогів і психологів, що є «першим ешелоном» контактних фахівців, котрі, як медики або соціальні працівники, зустрічають «біль війни» в усьому розмаїтті персональних історій родин їхніх учнів кожного дня. У публікації надано ключові напрями можливого інформаційно-психологічного впливу, які можуть застосувати педагоги у своїй взаємодії з учнями та їхніми батьками.

Біографія автора

Олена Леонідівна Мерзлякова , Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

кандидатка психологічних наук,cтарша наукова співробітниця відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Посилання

Ассонов Д. О., Хаустова О. О. Розвиток концепції резилієнсу в науковій літературі протягом останніх років. URL: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6142 (дата звернення: 18.10.2023).

Лазос Г. П. Резільєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень. Актуальні проблеми психології. 2018. Вип. 14, т. 3: Консультативна психологія і психотерапія. С. 26–64. URL: https://lib.iitta.gov.ua/716873/1/Lazos_APP_V3N14_2018.pdf (дата звернення: 18.10.2023).

Лазос Г. Психологи і війна: зміна парадигми надання психологічної/психотерапевтичної допомоги та резильєнтність фахівця. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2022. Вип. 3 (27). С. 37–47. doi.org/10.31108/2.2022.3.27.3. URL: http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/359 (дата звернення: 18.10.2023).

Мерзлякова О. Л. Психологічні чинники індивідуальної і колективної стійкості та опору військовій агресії (аналітичний огляд). Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця : ТВОРИ, 2023. Вип. 17. URL: https://lib.iitta.gov.ua/736360/1/VNIASO-AHSEduSci-RB17-2023-110-124.pdf (дата звернення: 18.10.2023).

Building your resilience. URL: https://www.apa.org/topics/resilience/building-your-resilience (date of access: 18.10.2023).

Grygorenko Z., Naydonova G. The concept of “Resilience”: history of formation and approaches to definition. Public administration and law review. 2023. No. 2. P. 76–88. URL: https://doi.org/10.36690/2674-5216-2023-2-76-88 (date of access: 18.10.2023).

Leppert K., Koch B., Brähler E., Strauss B. M. The Resilience Scale (RS) – review of the long form RS-25 and a short form RS-13. ResearchGate, 2008. URL: https://www.researchgate.net/publication/215985290_Die_Resilienzskala_RS_-_Uberprufung_der_Langfrom_RS-25_und_einer_Kurzform_RS-13) (date of access: 18.10.2023).

Pavichenko J. Rotary Resort. Rotariets magazine. URL: https://rotarietsmagazineukr.readz.com/rotary-resort-lypen-serpen-2023 (date of access: 18.10.2023).

Perski A., Grossi G., Evengård B., Blomkvist V., Ylbar B., Orth-Gomér K. Emotional exhaustion common among women in the public sector. Läkartidningen. 2002. No. 99. P. 2047–2052. URL: https://europepmc.org/article/med/12082783#impact (date of access: 18.10.2023).

Resilience. APA Dictionary of Psychology. URL: https://dictionary.apa.org/resilience (date of access: 18.10.2023).

References

Assonov, D., & Khaustova, O. (2019). Rozvytok kontseptsii rezyliiensu v naukovii literaturi protiahom ostannikh rokiv [Development of resilience concept in scientific literature of recent years]. Retrieved from http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6142. DOI https://doi.org/10.26766/pmgp.v4i3-4.219 [in Ukrainian].

Lazos, G. (2018). Rezilientnist: kontseptualizatsiia poniat, ohliad suchasnykh doslidzhen [Resilience: Conceptualization of terms, review of modern researches]. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia [Organizational psychology. Economic psychology], 14, 3, 26-64. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/716873/1/Lazos_APP_V3N14_2018.pdf [in Ukrainian].

Lazos, G. (2022). Psykholohy i viina: zmina paradyhmy nadannia psykholohichnoi/psykhoterapevtychnoi dopomohy ta rezilientnist fakhivtsia [Psychologists and war: a paradigm shift in psychological/psychotherapeutic assistance and specialist resilience]. Aktualni problemy psykholohii [Actual problems of psychology], 3 (27), 37-47. DOI https://doi.org/10.31108/2.2022.3.27.3. Retrieved from http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/359 [in Ukrainian].

Merzliakova, O. (2023). Psykholohichni chynnyky indyvidualnoi i kolektyvnoi stiikosti ta oporu viiskovii ahresii (analitychnyi ohliad) [Psychological factors of individual and collective resilience and resistance of military aggression (analytical review)]. In Analitychnyi visnyk u sferi osvity y nauky [Analytical bulletin in the field of education and science]: dovid. biul. NAPN Ukrainy, DNPB im. V. O. Sukhomlynskoho (Is. 17). Vinnytsia: TVORY. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/736360/1/VNIASO-AHSEduSci-RB17-2023-110-124.pdf [in Ukrainian].

Building your resilience. (2020). Retrieved from https://www.apa.org. https://www.apa.org/topics/resilience/building-your-resilience

Grygorenko, Z., & Naydonova, G. (2023). The concept of “resilience”: history of formation and approaches to definition. Public Administration and Law Review, 2, 76-88. Retrieved from https://doi.org/10.36690/2674-5216-2023-2-76-88

Leppert, K., Koch, B., Brähler, E., & Strauss, B. M. (2008). Die Resilienzskala (RS) – Überprüfung der Langfrom RS-25 und einer Kurzform RS-13. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/215985290_Die_Resilienzskala_RS_-_Uberprufung_der_Langfrom_RS-25_und_einer_Kurzform_RS-13

Pavichenko, J. (2023). Rotary Resort. Rotariets Magazine. Retrieved from https://rotarietsmagazineukr.readz.com/rotary-resort-lypen-serpen-2023 (in Ukranian)

Perski, A., Grossi, G., Evengård, B., Blomkvist, V., Ylbar, B., & Orth-Gomér, K. (2002). Emotional exhaustion common among women in the public sector. Läkartidningen, 99, 2047-2052. Retrieved from https://europepmc.org/article/med/12082783#impact

Resilience. APA Dictionary of Psychology. Retrieved from https://dictionary.apa.org/resilience

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Як цитувати

Мерзлякова , О. Л. (2023). Концепт інформаційно-психологічного супроводу розвитку резильєнтності українців під час війни . Імідж сучасного педагога, (6(213), 121–125. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-6(213)-121-125