Управлінська діяльність керівника закладу освіти в умовах невизначеності

Автор(и)

  • Валентина Миколаївна Гладкова Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Україна https://orcid.org/0000-0003-4362-2195

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-5(212)-38-46

Ключові слова:

заклад освіти; заклад загальної середньої освіти; керівник закладу освіти; управління; управлінська діяльність керівника закладу загальної середньої освіти; компетентність керівника закладу загальної середньої освіти; невизначеність

Анотація

Розкрита сутність управлінської діяльності керівника закладу освіти в умовах невизначеності та ризику.

У науковій літературі недостатньо повно відображено структуру багатьох професійних якостей керівника закладу освіти (висока здатність до самоініціації, самоорганізації, самоконтролю та саморозвитку, є прогалини у розкритті психологічної характеристики рівнів сформованості цих якостей й особливостей їхньої психодіагностики, чітко не визначені напрями розвитку особистісно-професійних якостей керівників закладів освіти). Недостатній рівень розробленості зазначених аспектів, які є значущими для ефективної управлінської діяльності керівника закладу освіти, негативно впливає на діяльність закладів освіти.

Ефективність управлінської діяльності керівників закладів освіти визначається готовністю до досягнення професійного акме, націленістю на успіх, розвиненими професійними здібностями (зокрема, акмеологічними інваріантами).

Сучасні науковці-акмеологи виділяють такі рівні професіоналізму: допрофесіоналізм, професіоналізм, суперпрофесіоналізм, псевдопрофесіоналізм, постпрофесіоналізм.

Професіоналізм сучасного управлінця (керівник закладу освіти) містить два основні компоненти: професійні компетенції та професійні здібності (потенціал зростання). Науковці наголошують на важливості предметних, управлінських та інноваційних компетенцій.

Надані результати емпіричного дослідження проблеми самовдосконалення керівників закладів освіти, що здійснювалось у середовищі представників керівного складу закладів загальної середньої освіти для визначення їхніх основних ключових компетенцій. У бесідах, інтерв’ю, обговореннях були названі 55 компетенцій і також  визначено сутність кожної компетенції в нормі, за умови надлишку чи браку у змісті. В опитуванні брали участь 76 респондентів. Усі виявлені компетенції були поділені на основні (загальні, спеціальні, індивідуальні) та додаткові (часткові, конкретизовані).

У статті зазначено, що в межах виконання професійної діяльності керівник закладу освіти постійно приймає управлінські рішення. Управлінське рішення в умовах невизначеності – це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, всебічного обґрунтування і вибору альтернативи в умовах недостатньої кількості відомостей, повної або часткової відсутності інформації. При цьому саме управлінське рішення має ймовірнісний характер.

Для формування професійних умінь прийняття керівником закладу освіти управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику (особливо в умовах воєнного стану) бажане проходження спеціальних (акмеологічних) тренінгів із включенням елементів коучингу. А також доцільним є створення служби акмесинергетичного забезпечення професійного саморозвитку (самовдосконалення) з акцентуванням уваги на формуванні вмінь (компетенцій) прийняття керівниками закладів освіти управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику.

Біографія автора

Валентина Миколаївна Гладкова, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри менеджменту освіти та права

Посилання

Білик Н. І. Проєктування адаптивної моделі професіоналізму менеджерів в умовах післядипломної освіти. Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму / [за заг. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки]. Київ ; Харків, 2022. Вип. 1 (4). С. 228–230.

Гаєвський Б. А., Ребкало В.А. Культура державного управління : організаційний аспект : монографія. Київ : Вид-во УАДУ, 1998. 144 с.

Гаєвський Б. А. Основи науки управління : навч. посіб. Київ : МАУП, 1997. 112 с.

Гладкова В. М. Професійне самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів : монографія. Київ : Освіта України, 2013. 355 с.

Друкер Пітер Фердинанд. Ефективний керівник. Київ : КМ-БУКС, 2019. 288 с.

Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія. Київ : ДАККО, 1999. 303 с.

Жигірь В. І. Особливості управлінської діяльності менеджера освіти. Науковий вісник Донбасу. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_1_14 (дата звернення 20.07.2023 р.)

Кабаченко Д. В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Економічний вісник. 2017. № 2. С. 107–115.

«Компетенція» та «компетентність». URL: http://metod.gi.edu. ua/resursy/navchayemos/item/21-kompetentsiia-ta-kompetentnist-u-chomu-riznytsia (дата звернення 18.07.2023 р.)

Махун А. П. Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Бізнес. Інновації. Менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2023. С. 44–45. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/279676 (дата звернення 02.08.2023 р.)

Мескон М., Хедоурі Ф., Альберт М. Основи менеджменту : пер. з англ. URL: https://infotour.in.ua/meskon.htm (дата звернення 02.08.2023 р.)

Поняття «компетенція», «компетентність», їх співвідношення. URL: https://sitemasters.com.ua/poradi-kozuba/ponjattja-kompetencija-kompetentnist-ih/ (дата звернення 28.07.2023 р.)

Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/pryiniattia-rishen-v-umovakh-nevyznachenosti-ta-ryzyku (дата звернення 10.08.2023 р.)

Решетило В. П., Федотова Ю. В. Невизначеність та ризик: співвідношення понять та специфіка прийняття рішень. Економіка та управління підприємствами. 2020. Вип. № 3 (77). С. 149–154.

Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки : навчальний посібник / за ред. В. П. Черних. Харків : Вид-во НФАУ : Вид-во ТОВ «Золоті сторінки», 2001. 280 с.

Сучасний менеджмент у питаннях та відповідях (основні поняття) : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2018. 620 с.

Толочко В. М., Міщенко І. В. Система основних понять теорії управління : метод. рек. до підготовки та проведення практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спец. фармації. Харків : НФаУ, 2012. 32 с.

References

Bilyk, N. I. (2022). Proiektuvannia adaptyvnoi modeli profesionalizmu menedzheriv v umovakh pisliadyplomnoi osvity [Designing an adaptive model of managers' professionalism in the conditions of postgraduate education]. In L. O. Anufriieva, L. O. Bachiieva, Z. V. Riabova (Eds.), Adaptyvni protsesy v osviti [Adaptive processes in education]: zbirnyk materialiv (tez dopovidei) 1-ho Mizhnarodnoho naukovoho forumu (Is. 1 (4), pp. 228-230). Kyiv; Kharkiv [in Ukrainian].

Haievskyi, B. A., & Rebkalo, V. A. (1998). Kultura derzhavnoho upravlinnia: orhanizatsiinyi aspekt [Culture of public administration: organizational aspect]: monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].

Haievskyi, B. A. (1997). Osnovy nauky upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Fundamentals of management science: a study guide]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Hladkova, V. M. (2013). Profesiine samovdoskonalennia menedzheriv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Professional self-improvement of managers of higher educational institutions]: monohrafiia. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Druker, Piter Ferdynand. (2019). Efektyvnyi kerivnyk [An effective manager]. Kyiv: KM-BUKS [in Ukrainian].

Yelnykova, H. V. (1999). Naukovi osnovy rozvytku upravlinnia zahalnoiu serednoiu osvitoiu v rehioni [Scientific foundations of the development of general secondary education management in the region]: monohrafiia. Kyiv: DAKKO [in Ukrainian].

Zhyhir, V. I. (2013). Osoblyvosti upravlinskoi diialnosti menedzhera osvity [Peculiarities of the managerial activity of the education manager]. Naukovyi visnyk Donbasu [Scientific Bulletin of Donbass], 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_1_14 [in Ukrainian].

Kabachenko, D. V. (2017). Pryiniattia upravlinskykh rishen v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku [Making management decisions in conditions of uncertainty and risk]. Ekonomichnyi visnyk [Economic Herald], 2, 107-115 [in Ukrainian].

«Kompetentsiia» ta «kompetentnist» [Competence" and "competence"]. Retrieved from http://metod.gi.edu. ua/resursy/navchayemos/item/21-kompetentsiia-ta-kompetentnist-u-chomu-riznytsia [in Ukrainian].

Makhun, A. P. (2023). Metody pryiniattia upravlinskykh rishen v umovakh nevyznachenosti [Methods of making management decisions under conditions of uncertainty]. Biznes. Innovatsii. Menedzhment: problemy ta perspektyvy [Business. Innovations. Management: problems and prospects]: zb. tez IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 44-45). Kyiv. Retrieved from http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/279676 [in Ukrainian].

Meskon, M., Khedouri, F., & Albert, M. Osnovy menedzhmentu [Basics of management]. Retrieved from https://infotour.in.ua/meskon.htm [in Ukrainian].

Poniattia «kompetentsiia», «kompetentnist», yikh spivvidnoshennia [The concepts of "competence", "competence", their relationship]. Retrieved from https://sitemasters.com.ua/poradi-kozuba/ponjattja-kompetencija-kompetentnist-ih/ [in Ukrainian].

Pryiniattia rishen v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku [Decision-making in conditions of uncertainty and risk]. Retrieved from https://pdp.nacs.gov.ua/courses/pryiniattia-rishen-v-umovakh-nevyznachenosti-ta-ryzyku [in Ukrainian].

Reshetylo, V. P., & Fedotova, Yu. V. (2020). Nevyznachenist ta ryzyk: spivvidnoshennia poniat ta spetsyfika pryiniattia rishen [Uncertainty and risk: relationship of concepts and specificity of decision-making]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy [Economics and enterprise management], 3 (77), 149-154 [in Ukrainian].

Chernykh, V. P. (Ed.). (2001). Slovnyk-dovidnyk dlia fakhivtsiv farmatsii z pytan upravlinnia ta ekonomiky [Dictionary-reference for pharmacy specialists on issues of management and economics]: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: Vyd-vo NFAU: Vyd-vo TOV «Zoloti storinky» [in Ukrainian].

Suchasnyi menedzhment u pytanniakh ta vidpovidiakh (osnovni poniattia) [Modern management in questions and answers (basic concepts)] (2018): navchalnyi posibnyk. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].

Tolochko, V. M., & Mishchenko, I. V. (2012). Systema osnovnykh poniat teorii upravlinnia [System of basic concepts of management theory]: metod. rek. do pidhotovky ta provedennyi prakt. zaniat z kursu «Upravlinnia ta ekonomika farmatsii» v systemi pisliadyplomnoi osvity spets. farmatsii. Kharkiv: NFaU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16

Як цитувати

Гладкова, В. М. (2023). Управлінська діяльність керівника закладу освіти в умовах невизначеності. Імідж сучасного педагога, (5(212), 38–46. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-5(212)-38-46