Маркетингові комунікації закладу загальної середньої освіти: сутність і характеристика

Автор(и)

  • Дмитро Валерійович Борсук Спеціалізована школа № 73 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови, Ukraine https://orcid.org/0009-0003-9187-1273

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-2(209)-77-87

Ключові слова:

загальна середня освіта; заклад загальної середньої освіти; маркетинг; маркетингові комунікації

Анотація

Проаналізовано маркетингові комунікації закладу загальної середньої освіти, описано комплекс маркетингових комунікацій закладу. Охарактеризовані та розглянуті такі аспекти маркетингових комунікацій як реклама і рекламна діяльність; стимулювання збуту; процес і засоби стимулювання; мерчандайзинг; персональний продаж; прямий маркетинг; механізм проведення презентацій; паблік рилейшнз. Підвищення ефективності функціонування освітньої галузі потребує сьогодні впровадження відповідальності за результати своєї діяльності, гнучкості, підприємливості й адаптивності закладів освіти щодо мінливих умов ринку праці, конкурентності, а найголовніше – стратегічного планування, чіткого визначення порядку дій, які б забезпечили сталий розвиток закладів освіти.

Біографія автора

Дмитро Валерійович Борсук, Спеціалізована школа № 73 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови

директор

Посилання

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 18.12.2020).

Братаніч Б. В. Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : 09.00.10. Київ : Ін-т вищої освіти АПН України, 2006. 20 с.

Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. 7-ме вид. Київ : Лібра, 2010. 720 с.

Інноваційні маркетингові комунікації в освіті : методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня / уклад.: З. В. Рябова, О. О. Почуєва. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 48 с.

Король І. В. Маркетингові комунікації : навч.-метод. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 151 с.

Котлер Ф., Келлер К. Л., Павленко А. Ф. та ін. Маркетинговий менеджмент : підручник. Київ : Хімджест, 2008. 720 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегічний маркетинг : пер. з фран. Київ : Наука, 1996. 589 с.

Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 380 с.

Оболенська Т. Є. Маркетинг у сфері освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід. Київ : КНЕУ, 2002. URL: http://ut.net.ua/art/166/0/3088 (дата звернення: 13.05.2021).

Освітній менеджмент в умовах змін : навч. посіб. / за ред.: В. Олійника, Н. Протасової. Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2011. 308 с.

Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія та практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 408 с.

Попова Н. В., Катаєв А. В., Базалієва Л. В., Кононов О. І., Муха Т. А. Маркетингові комунікації : підручник. Харків : Факт, 2020. 315 с.

Примак Т. О. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. Київ : Атака : Ельга-Н, 2009. 328 с.

Птащенко О. В., Божкова В. В., Сагер Л. Ю., Сигина Л. О. Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 73–82.

Рябова З. В. Наукові основи маркетингового управління навчальним закладом : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2013. 268 с.

Сміт П. Р. Маркетингові комунікації: комплексний підхід. Київ : Знання-Прес, 2003. 796 с.

Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. Застосування сучасних інструментів маркетингу в умовах інноваційної економіки. Агросвіт. 2019. № 3. С. 19–23.

Федоров Г. Організація маркетингової діяльності в навчальному закладі. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_3 /Fedorov.pdf (дата звернення: 03.07.2021).

Шульга Л. В., Терещенко І. О., Шарлай О. В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8192 (дата звернення: 01.04.2021).

Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum, Robert F. Lauterborn. Integrated Marketing Communications. Chicago : NTC Business Books, 1993.

Ranking web of webometrics. URL: http://www.webometrics.info/en/world (дата звернення: 20.12.2022).

References

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Bratanich, B. V. (2006). Marketynh v osviti yak predmet filosofskoho analizu [Marketing in education as a subject of philosophical analysis]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv: In-t vyshchoi osvity APN Ukrainy [in Ukrainian].

Harkavenko, S. S. (2010). Marketynh [Marketing]: pidruchnyk. Kyiv: Libra [in Ukrainian].

Riabova, Z. V., & Pochuieva, O. O. (Comps.). (2019). Innovatsiini marketynhovi komunikatsii v osviti [Innovative marketing communications in education]: metodychni rekomendatsii do praktychnykh zavdan ta samostiinoi roboty studentiv spetsialnosti 073 «Menedzhment» druhoho (mahisterskoho) rivnia. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia [in Ukrainian].

Korol, I. V. (2017). Marketynhovi komunikatsii [Marketing communications]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Uman: VPTs «Vizavi» [in Ukrainian].

Kotler, F., Keller, K. L., & Pavlenko, A. F. et al. (2008). Marketynhovyi menedzhment [Marketing management]: pidruchnyk. Kyiv: Khimdzhest [in Ukrainian].

Lamben, Zh.-Zh. (1996). Stratehichnyi marketynh [Strategic marketing]. Kyiv: Nauka [in Ukrainian].

Luk’ianets, T. I. (2004). Marketynhova polityka komunikatsii [Marketing policy of communications]: navch. posib. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Obolenska, T. Ye. (2002). Marketynh u sferi osvitnikh posluh: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvid [Marketing in the field of educational services: domestic and foreign experience]. Kyiv: KNEU. Retrieved from http://ut.net.ua/art/166/0/3088 [in Ukrainian].

Oliinyk, V., & Protasova, N. (Eds.). (2011). Osvitnii menedzhment v umovakh zmin[Educational management in conditions of change]: navchalnyi posibnyk. Luhansk: SPD Rieznikov V. S. [in Ukrainian].

Pavlenko, A. F., Voichak, A. V., & Prymak, T. O. (2005). Marketynhovi komunikatsii: suchasna teoriia ta praktyka [Marketing communications: modern theory and practice]: monohrafiia. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Popova, N. V., Kataiev, A. V., Bazaliieva, L. V., Kononov, O. I., & Mukha, T. A. (2020). Marketynhovi komunikatsii [Marketing communications]: pidruchnyk. Kharkiv: Fakt [in Ukrainian].

Prymak, T. O. (2009). Marketynhova polityka komunikatsii [Marketing policy of communications]: navch. posib. Kyiv: Ataka: Elha-N [in Ukrainian].

Ptashchenko, O. V., Bozhkova, V. V., Saher, L. Yu., & Syhyna, L. O. (2018). Transformatsii instrumentariiu marketynhovykh komunikatsii v umovakh hlobalizatsii [Transformations of the toolkit of marketing communications in the conditions of globalization]. Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and innovation management], 1, 73-82 [in Ukrainian].

Riabova, Z. V. (2013). Naukovi osnovy marketynhovoho upravlinnia navchalnym zakladom [Scientific foundations of marketing management of an educational institution]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Smit, P. R. (2003). Marketynhovi komunikatsii: kompleksnyi pidkhid [Marketing communications: a comprehensive approach]. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].

Tulchynska, S. O., Kyrychenko, S. O., & Savitskyi, N. Yu. (2019). Zastosuvannia suchasnykh instrumentiv marketynhu v umovakh innovatsiinoi ekonomiky [Application of modern marketing tools in the conditions of innovative economy]. Ahrosvit [Agroworld], 3, 19-23 [in Ukrainian].

Fedorov, H. Orhanizatsiia marketynhovoi diialnosti v navchalnomu zakladi [Organization of marketing activities in the educational institution]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_3 /Fedorov.pdf [in Ukrainian].

Shulha, L. V., Tereshchenko, I. O., & Sharlai, O. V. (2020). Suchasni marketynhovi stratehii upravlinnia pidpryiemstvom [Modern marketing strategies of enterprise management]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 9. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8192 [in Ukrainian].

Don, E. Schultz, Stanley, I. Tannenbaum, & Robert, F. Lauterborn (1993). Integrated Marketing Communications. Chicago: NTC Business Books.

Ranking web of webometrics. Retrieved from http://www.webometrics.info/en/world.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-18

Як цитувати

Борсук, Д. В. (2023). Маркетингові комунікації закладу загальної середньої освіти: сутність і характеристика . Імідж сучасного педагога, (2(209), 77–87. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-2(209)-77-87

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ