Неперервна педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: досвід Данії і Норвегії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-2(209)-36-41

Ключові слова:

педагогічна освіта; неперервна освіта; компетентність; освітня програма; європейський освітній простір; Данія; Норвегія; підвищення кваліфікації

Анотація

Виявлено, що забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в Данії і Норвегії полягає у здійсненні заходів, способів, методів і дій, спрямованих на підвищення педагогічного потенціалу. Наголошено на принципах організації освітнього процесу в умовах неперервної педагогічної освіти: спрямованість навчання на задоволення системних потреб школи; інтеграція підвищення кваліфікації та довгострокових програм розвитку школи; співробітництво педагогів і науковців; систематичний моніторинг тощо. Зроблено висновок, що механізмами підвищення якості професійної педагогічної освіти є: розроблення теоретичних засад і науково-методичного забезпечення управлінської діагностики та моніторингу стану неперервної педагогічної освіти; використання нових ринкових механізмів у розвитку системи професійної педагогічної освіти; підвищення варіативності змісту професійної педагогічної освіти; посилення адресності підготовки фахівців тощо.

Біографія автора

Ганна Василівна Товканець, Мукачівський державний університет

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії та методики початкової освіти

Посилання

Бернатова Р., Товканець Г. Компетентнісна спрямованість педагогічної підготовки в європейському освітньому просторі. Універсальні навички ХХІ століття: педагогічні акценти професійної підготовки і вищої освіти : кол. моногр. Ужгород : РІК-У, 2022. С. 46–61.

Калініченко Л. О. Сучасна система підготовки вчителів у Данії: принципи, підходи, методи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, передумови : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8 листопада 2019 р. Київ : ВПЦ «Київ. ун-т імені Бориса Грінченка», 2019. С. 38–40.

Кравченко С. В. Особливості підготовки майбутніх вчителів у Норвегії. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. 2017. № 17. С. 99–102.

Ничкало Н. Г. Розвиток людського капіталу в добу глобалізаційних змін. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. пед.-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [наук. ред.: Г. І. Сотська, М. П. Вовк]. Київ : Талком, 2021. Вип. 4 (16). С. 10–15.

Нова школа. Простір освітніх можливостей / упоряд. : Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова [та ін.] ; за заг. ред. М. Грищенко. Київ, 2016. 40 с.

Олійник В. В. Післядипломна педагогічна освіта в умовах цивілізаційних змін. Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р., м. Київ). Київ, 2015. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84273781.pdf

Оліфіра Л. Диверсифікація неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти: європейський досвід і вітчизняні перспективи. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2017/%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%A0%D0%90.pdf

Сокаль В. А. Розвиток професійної педагогічної освіти у Північній Європі. Молодий вчений. 2018. № 4.1 (56.1). С. 69–72.

Толочко С. В. Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2019. 574 с.

APT. Transforming Norwegian Teacher Education: The Final Report for the International Advisory Panel for Primary and Lower Secondary Teacher Education. 2020. Oslo : NOKUT

Competencies for 2025 – A Future Standard. URL: https://www. Humanresources today. com/ 2025/competencie.

Eurydice. Higher education funding. Denmark, 2023. URL: https://eurydice. eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/denmark/higher-education-funding

Eurydice. Higher education funding. Norway, 2023. URL: https://eurydice. eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/norway/higher-education-funding

Inland Norway University of Applied Sciences, INN. URL: https://eng.inn.no/

Sоrenssen I. K. Teacher education in Norway: Policy, practice and reform. European Journal of Teacher Education. 2018. № 1 (2). C. 234–248. URL: https://doi.org/10.1080/ 02619768.2018.1434967

University of Bergen. URL: www.uib.no/en

Universitetet i Sørøst-Norge. URL: www.usn.no/om-usn/

References

Bernatova, R., & Tovkanets, H. V. (2022). Kompetentnisna spriamovanist pedahohichnoi pidhotovky v yevropeiskomu osvitnomu prostori [Competency orientation of pedagogical training in the European educational space]. In Universalni navychky ХХІ stolittia: pedahohichni aktsenty profesiinoi pidhotovky i vyshchoi osvity [Universal skills of the 21st century: pedagogical accents of professional training and higher education]: kol. monohr. (pp. 46-61). Uzhhorod: RIK-U [in Ukrainian].

Kalinichenko, L. O. (2019). Suchasna systema pidhotovky vchyteliv u Danii: pryntsypy, pidkhody, metody [The modern system of teacher training in Denmark: principles, approaches, methods]. In Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, peredumovy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, prerequisites]: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 38-40). Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka» [in Ukrainian].

Kravchenko, S. V. (2017). Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh vchyteliv u Norvehii [Features of training future teachers in Norway]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Tvorcha osobystist vchytelia: problemy teorii i praktyky [Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Creative personality of the teacher: problems of theory and practice], 17, 99-102 [in Ukrainian].

Nychkalo, N. H. (2021). Rozvytok liudskoho kapitalu v dobu hlobalizatsiinykh zmin [Development of human capital in the era of globalization changes]. In H. I. Sotska, & M. P. Vovk (Eds.), Neperervna pedahohichna osvita ХХІ stolittia [Continuous pedagogical education of the 21st century]: zb. materialiv ХVIII Mizhnarodnykh pedahohichno-mystetskykh chytan pamiati prof. O.P. Rudnytskoi (Is. 4 (16), pp. 20-15). Kyiv: Talkom [in Ukrainian].

Hryshchenko, M. (Ed.). (2016). Nova shkola. Prostir osvitnikh mozhlyvostei [New school. A space of educational opportunities]. Kyiv [in Ukrainian].

Oliinyk, V. V. (2015). Pisliadyplomna pedahohichna osvita v umovakh tsyvilizatsiinykh zmin [Postgraduate pedagogical education in the conditions of civilizational changes]. In Psykholoho-pedahohichnyi suprovid fakhovoi pidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii osobystosti v umovakh transformatsii osvity [Psychological-pedagogical support of professional training and professional development of the individual in the conditions of education transformation]: materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/84273781.pdf [in Ukrainian].

Olifira, L. (2017). Dyversyfikatsiia neperervnoho pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh i pedahohichnykh kadriv osvity: yevropeiskyi dosvid i vitchyzniani perspektyvy [Diversification of continuous professional development of managerial and pedagogical personnel of education: European experience and domestic perspectives]. Retrieved from http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/ 1_ 2017 /%D0% 9E%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%A0%D0%90.pdf [in Ukrainian].

Sokal, V. A. (2018). Rozvytok profesiinoi pedahohichnoi osvity u Pivnichnii Yevropi [Development of professional pedagogical education in Northern Europe]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 4.1 (56.1), 69-72 [in Ukrainian].

Tolochko, S. V. (2019). Teoretychni y metodychni zasady formuvannia naukovo-metodychnoi kompetentnosti vykladachiv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Theoretical and methodical principles of formation of scientific and methodical competence of teachers in the system of postgraduate pedagogical education]. (D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

APT. Transforming Norwegian Teacher Education: The Final Report for the International Advisory Panel for Primary and Lower Secondary Teacher Education. (2020). Oslo: NOKUT.

Competencies for 2025 – A Future Standard. Retrieved from https://www. Humanresources today. com/ 2025/competencie.

Eurydice. Higher education funding. Denmark. (2023). Retrieved from https:// eurydice. eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/denmark/higher-education-funding

Eurydice. Higher education funding. Norway. (2023). Retrieved from https:// eurydice. eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/norway/higher-education-funding

Inland Norway University of Applied Sciences, INN. Retrieved from https://eng.inn.no

Sоrenssen, I. K. (2018). Teacher education in Norway: Policy, practice and reform. European Journal of Teacher Education, 1 (2), 234-248. Retrieved from https://doi.org/10.1080/ 02619768.2018.1434967/

University of Bergen. Retrieved from www.uib.no/en

Universitetet i Sørøst-Norge. Retrieved from www.usn.no/om-usn/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-18

Як цитувати

Товканець, Г. В. (2023). Неперервна педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: досвід Данії і Норвегії . Імідж сучасного педагога, (2(209), 36–41. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-2(209)-36-41

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН