Формування інноваційної інфраструктури закладу вищої освіти як педагогічна проблема

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-11-15

Ключові слова:

університет; інноваційна інфраструктура; державно-приватне партнерство; підготовка кадрів; науково-виробничий кластер; центр колективного користування науковим обладнанням; технопарк

Анотація

Проаналізовано зміст, функції, складники інноваційної інфраструктури закладу вищої освіти. Схарактеризовано її як одну з підструктур інституційної системи та як базовий складник міжінституційного кластеру. Визначено мету й завдання формування інноваційної інфраструктури університету в контексті його інноваційного розвитку як наукового центру регіону. З’ясовано сутність проєктування інноваційної інфраструктури для підготовки кадрів як змісту проєктного етапу інноваційного процесу в університеті, що відбувається в єдності з формуванням системи державно-приватного партнерства у сфері підготовки кадрів. Обґрунтовано вплив інноваційної інфраструктури на підвищення якості інноваційної діяльності університету та зростання конкурентоспроможності його випускників на ринку праці й ринку товарів і послуг.

Біографія автора

Олена Миколаївна Отич, Інститут вищої освіти НАПН України

докторка педагогічних наук, професорка, головна наукова співробітниця відділу взаємодії вищої освіти та ринку праці

 

Посилання

Гаращук О., Куценко В. Інноватика в освіті – шлях до її якості, досвід США. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2016. № 853. С. 41–50. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VNULPM_2015_819_51

Державна цільова економічна програма «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки : постанова КМУ від 14 травня 2008 р. № 447. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/447-2008-%D0%BF

Закон України «Про інноваційну діяльність» Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. Ст. 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Кавтиш О. П., Мельнікова О. М. Пріоритети розвитку інноваційної системи України. Актуальні проблеми економіки і управління. 2013. Вип. 8. URL: https://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-24.pdf

Клімова Г. П. Формування інноваційного клімату у ВНЗ. Право та інновації. 2013. № 4. С. 34–40. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2014/01/Klimova.pdf

Кремень В. Г. Світ знання: людина, наука, освіта. Київ : Знання України, 2016.

Маргасова В. Г., Ткаленко Н. В., Шестаковська Т. Л. Інформаційно-комунікаційна інфраструктура комерціалізації інновацій у сфері вищої освіти України. Науковий вісник Полісся. 2019. № 1 (17) С. 132–138. URL: blob:http://nvp.stu.cn.ua/da1b053c-9830-42fa-9a9d-6fa4d87fab98

Молдабекова А. И., Бекарыстан Р. К. Национальная инновационная система Казахстана: основные элементы и механизмы развития Экономические науки. 2010. Вып. 16: Макроэкономика. URL: rusnauka.com/10_NPE_2010/62874.doc.htm

Перебийніс В. І., Перебийніс Ю. В. Розвиток дослідницької інфраструктури закладів вищої освіти: проблеми і перспективи. Використання дослідницького потенціалу ВНЗ у інноваційному розвитку. 2015. С. 658–659. URL: https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/32272/1/375-658-659.pdf

Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року. Портал Міністерства освіти і науки України. 14.04. 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-koncepciyu-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-rozvitku-doslidnickih-infrastruktur-v-ukrayini-na-period-do-2026-roku

Хамініч С., Заріцька В. Особливості та проблеми формування інноваційного потенціалу вищих навчальних закладів. Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : монографія: Дніпропетровськ : Біла К.О. 2014. URL: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/monography/15_Hamynych.htm

References

Haraschuk, О., & Kutsenko, V. (2016). Іnnovatika v osviti – shlyah do ii yakosty, dosvid SShA (Innovation in education is the way to its quality, experience of the USA). Vіsnyk natcionalnogo universitetu “Lvivska Polytechnika” [Bulletin of the Lviv Polytechnic National University], 853, 41-50. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VNULPM_2015_819_51 [in Ukrainian].

Derzhavna tcilyova economichna programa “Stvorennya v Ukrainy innovaciynoy infrastructury” na 2009-2013 roky [State Target Economic Program “Creation of Innovative Infrastructure in Ukraine” for 2009-2013]. (2008). postanova KMU vid 14 travnya 2008 r. N 447. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/447-2008-%D0%BF [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro innovatciynu diyalnist” [The Law of Ukraine “On Innovation Activities”]. (2002). Vidomosty Verchovnoy Rady Ukrainy (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR)], 36. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text[in Ukrainian].

Kavtysh, О., & Melnikova, О. (2013). Ptioritety rozvytku innovatciynoy sistemy Ukrainy [Priorities for the Development of the Innovation System of Ukraine]. Aktualny problemy ekonomiky i upravlinnya [Actual Problems of Economy and Management], 8. Retrieved from https://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-24.pdf [in Ukrainian].

Klimova, H. (2013). Formuvannya innovatciynoho klimatu u VNZ [Formation of an Innovative Climate in the Institutions of Higher Education (IHE)]. Pravo ta innovatsiy [Law and Innovations], 4, 34-40. Retrieved from https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2014/01/Klimova.pdf [in Ukrainian].

Kremen, V. (2016). Svit znannya: lyudina, nauka, osvita [World of Knowledge: People, Science, Enlightenment]. Kyiv: Knowing Ukraine [in Ukrainian].

Margasova, V., Tkalenko, N., & Shestakovska, T. (2019). Іnformatciyno-komunikatciyna infrastruktura komercializatciy innovatciy u sphery vyschoy osvity Ukrainy [Information and Communication Infrastructure of Commercialization of Innovations in the Field of Higher Education in Ukraine]. Naukoviy visnyk Polissya [Scientific Bulletin of Polissya], 1 (17), 132-138. Retrieved from blob:http://nvp.stu.cn.ua/da1b053c-9830-42fa-9a9d-6fa4d87fab98 [in Ukrainian].

Моldabekova, A., & Bekarystan, R. (2010). Natcionalnaya innovatcionnaya sistema Kazakhstana: osnovnie elementy i mechanizmy razvitiya [National Innovation System of Kazakhstan: Main Elements and Mechanisms of Development]. Economicheskie nauki [Economic Sciences], 16: Маkroekonomika. Retrieved from rusnauka.com/10_NPE_2010/62874.doc.htm [in Russian].

Perebiynis, V., & Perebiynis, Yu. (2015). Rozvytok doslidnyckoy infrastruktury zakladiv vyschoy osvity: problemy i perspektivy [Development of the Research Infrastructure of the Institutions of Higher Education: Problems and Prospects]. Vykorystannya doslidnickogo potencialu VNZ u innovaciynomu rozvytku [Using the Research Potential of Universities in Innovative Development], 658-659. Retrieved from https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/32272/1/375-658-659.pdf [in Ukrainian].

Uryad chvalyv Koncepciyu Derzhavnoy cilyovoy programy rozvytku doslidnyckih infrastruktur v Ukrainy na period do 2026 roku [The Government Approved the Concept of the State Targeted Program for the Development of Research Infrastructures in Ukraine for the Period Until 2026]. Portal Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Portal of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. 14.04. 2021. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-koncepciyu-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-rozvitku-doslidnickih-infrastruktur-v-ukrayini-na-period-do-2026-roku [in Ukrainian].

Haminich, S., & Zaritska, V. (2014). Оsoblyvosty ta problemy formuvannya innovatciynogo potencialu vyschyh navchalnyh zakladiv [Peculiarities and Problems of Formation of Innovative Potential of Higher Educational Institutions]. In Еkonomika і menedzhment – 2013: perspektivy integraciy ta innovatsiynogo rozvytku [Economics and Management – 2013: Prospects of Integration and Innovative Development]: mоnograph: Dnipropetrovsk: Bila K.O. Retrieved from http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/monography/15_Hamynych.htm [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Отич, О. М. (2023). Формування інноваційної інфраструктури закладу вищої освіти як педагогічна проблема . Імідж сучасного педагога, (1(208), 11–15. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-11-15