Феномен бібліотерапії у сучасному освітньому процесі

Автор(и)

  • Ольга Андріївна Федій Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна http://orcid.org/0000-0002-9988-7929

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-63-67

Ключові слова:

бібліотерапія; філософія; книги; виховання; розвиток особистості; освітній процес; терапевтичний потенціал книги; читання

Анотація

Представлено філософсько-педагогічний контент бібліотерапії у виховному процесі становлення і розвитку особистості. Підкреслено виключну роль педагогічного потенціалу бібліотерапії у сучасних умовах деструктивного інформаційного середовища. Виокремлено спонукально-конструювальну, пізнавально-оціночну, споглядально-діяльнісну та соціально-практичну функції бібліотерапії в освітньому процесі сучасного закладу освіти.

Актуалізовано міждисциплінарний підхід у вивченні освітнього феномену бібліотерапії. Розглянуто педагогічну сутність бібліотерапії у її зв’язку з терапевтичним ефектом філософського знання. Вивчено історичний досвід використання лікувального ефекту книги, її суспільно-історичне та філософсько-педагогічне значення у гармонізації діади «Людина-Всесвіт».

Доведено доцільність та ефективність побудови педагогічного процесу з використанням бібліотерапевтичних технологій роботи з різними групами проблем соціального та індивідуального походження. Розглянуто теорію та практику організації психотерапевтичної  виховної дії  засобами книг.

Зʼясовно феноменологічні ознаки бібліотерапії в освітньому процесі: це педагогічний засіб, покликаний реалізувати фундаментальні виховні завдання освіти; філософсько-історичні та соціокультурні засади бібліотерапії складають її багатозначну та поліфункціональну роль у суспільстві та сучасній освіті; бібліотерапія здатна зреалізувати свої освітні функції на всіх предметних рівнях філософії та педагогіки (онтологічному, гносеологічному, аксіологічному, праксеологічному); єдність синергетичних підходів у бібліотерапевтичному та освітньому процесах визначає успішність та ефективність використання бібліотерапії в освітньому процесі.

Біографія автора

Ольга Андріївна Федій, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

докторка педагогічний наук, професорка, завідувачка кафедри початкової освіти

Посилання

Вертій Ж. Еволюція бібліотерапії як складової бібліотекознавства. Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2011. Вип. 29: Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки. С. 202–209.

Вознічка-Парузель Б. Бібліотерапія: від теорії до практичної діяльності. Острів безпеки у світі небезпек: на допомогу бібліотерапевту / упоряд.: Л. А. Лугова, Ю. В. Стадницька ; Львів. обл. б-ка для дітей : Львів, 2012. С. 40–44.

Демчук Н. Читач і читання як елементи дисциплінарної матриці системи соціальних комунікацій. Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland : International Multidisciplinary Conference. Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Vol. 4. Wolomin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/22146/1/Glogera_conf_Poland_Erokhina_Avilova.pdf

Зубрицька М. О. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. Львів : Літопис, 2004. 352 с.

Карівець І. Основи бібліотерапевтичної діяльності. Острів безпеки у світі небезпек: на допомогу бібліотерапевту / упоряд.: Л. А. Лугова, Ю. В. Стадницька ; Львівська обласна бібліотека для дітей. Львів, 2012. С. 21–32.

Коржик Н. Бібліотерапевтичний інструментарій сучасної публічної бібліотеки. Вісник Харківської державної академії культури. 2019. Вип. 54. С. 41–52.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. Київ : Книга, 2005. 528 с.

Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практична психологія. Київ : ЦУЛ, 2018. 192 с.

Марценюк М. О., Моргун А. В. Бібліотерапія як сучасна форма психотерапевтичної діяльності. Освіта і наука. 2021. № 1 (30). С. 72–77.

Новальська Т. В. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика : монографія. Київ : Ліра-К, 2018. 350 с.

Федій О. А. Естетотерапія : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2012. 304 с.

Цюра М. А. Роль бібліотерапії в соціально-психологічній адаптації дітей та підлітків у нових умовах. Інтегровані комунікації. 2017. Вип. 4. С. 8–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/integcommu_2017_4_12

Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев : Airland, 1994. 405 c.

Kopp Sh. Guru: Metaphors from a Psychotherapist. Palo Alto, CA : Science & Behavior Books, 1971. 179 р.

Samuel Mc Chord Crosters. A Lilerary Clinic. 1916. P. 291–301. URL: https://cdn.theatlantic.com/media/archives/1916/09/118-3/132285593.pdf

References

Vertii, Zh. (2011). Evoliutsiia biblioterapii yak skladovoi bibliotekoznavstva [Evolution of bibliotherapy as a component of library science]. Naukovi pratsi Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [Scientific works of the National b-ky of Ukraine named after V. I. Vernadskyi], 29: Upravlinnia bibliotechno-informatsiinoiu diialnistiu naukovoi biblioteky, 202-209 [in Ukrainian].

Voznichka-Paruzel, B. (2012). Biblioterapiia: vid teorii do praktychnoi diialnosti [Bibliotherapy: from theory to practical activity]. In L. A. Luhova, Yu. V. Stadnytska (Comps.), Ostriv bezpeky u sviti nebezpek: na dopomohu biblioterapevtu [An island of safety in a world of dangers: to help the bibliotherapist] (pp. 40-44). Lviv [in Ukrainian].

Demchuk, N. (2018). Chytach i chytannia yak elementy dystsyplinarnoi matrytsi systemy sotsialnykh komunikatsii [Reader and reading as elements of the disciplinary matrix of the system of social communications]. In Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland: International Multidisciplinary Conference (Vol. 4). Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» Retrieved from http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/22146/1/Glogera_conf_Poland_Erokhina_Avilova.pdf [in Ukrainian].

Zubrytska, M. O. (2004). Homo legens: chytannia yak sotsiokulturnyi fenomen [Homo legens: reading as a sociocultural phenomenon]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Karivets, I. (2012). Osnovy biblioterapevtychnoi diialnosti [Basics of bibliotherapy activity]. In L. A. Luhova, Yu. V. Stadnytska (Comps.), Ostriv bezpeky u sviti nebezpek: na dopomohu biblioterapevtu [An island of safety in a world of dangers: to help the bibliotherapist] (pp. 21-32). Lviv [in Ukrainian].

Korzhyk, N. (2019). Biblioterapevtychnyi instrumentarii suchasnoi publichnoi biblioteky [Bibliotherapeutic tools of a modern public library]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture], 54, 41-52 [in Ukrainian].

Kremen, V. H., & Ilin, V. V. (2005). Filosofiia: myslyteli, idei, kontseptsii [Philosophy: thinkers, ideas, concepts]. Kyiv: Knyha [in Ukrainian].

Maksymenko, D. S. (2018). Riznokolorove dytynstvo: ihroterapiia, kazkoterapiia, izoterapiia, muzykoterapiia: praktychna psykholohiia [Colorful childhood: play therapy, fairy-tale therapy, isotherapy, music therapy: practical psychology]. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Martseniuk, M. O., & Morhun, A. V. (2021). Biblioterapiia yak suchasna forma psykhoterapevtychnoi diialnosti [Bibliotherapy as a modern form of psychotherapeutic activity]. Osvita i nauka [Education and science], 1 (30), 72-77 [in Ukrainian].

Novalska, T. V. (2018). Bibliotechne chytacheznavstvo v Ukraini: istoriia, teoriia, praktyka [Library literacy in Ukraine: history, theory, practice]: monohrafiia. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Fedii, O. A. (2012). Estetoterapiia [Aesthetic therapy]: navch. posib. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Tsiura, M. A. (2017). Rol biblioterapii v sotsialno-psykholohichnii adaptatsii ditei ta pidlitkiv u novykh umovakh [The role of bibliotherapy in the social and psychological adaptation of children and adolescents in new conditions]. Intehrovani komunikatsii [Integrated communications], 4, 8-64. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/integcommu_2017_4_12[in Ukrainian].

Iung, K. G. (1994). Vospominaniia, snovideniia, razmyshleniia [Memories, dreams, reflections]. Kiev: Airland [in Russian].

Kopp, Sh. (1971). Guru: Metaphors from a Psychotherapist. Palo Alto, CA: Science & Behavior Books.

Samuel Mc Chord Crosters. (1916). A Lilerary Clinic, 291-301. Retrieved from https://cdn.theatlantic.com/media/archives/1916/09/118-3/132285593.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Федій, О. А. (2023). Феномен бібліотерапії у сучасному освітньому процесі . Імідж сучасного педагога, (1(208), 63–67. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-63-67