Антропо-гуманістичні обрії педагогіки Івана Зязюна (до 85-річчя з Дня народження І. А. Зязюна) Усатенко Тамара

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-5-10

Ключові слова:

педагогіка; естетика; гуманізм; етико-естетико-гуманістичні дослідження; атропо-гуманізм; кордоцентризм

Анотація

Проаналізовано антропо-гуманістичні аспекти наукової спадщини академіка І. А. Зязюна. Зокрема відзначено, що організаційна, науково-філософська, естетично-мистецька, педагогічна діяльність ученого ґрунтувалася на взаємозвʼязку філософії і педагогіки, ціннісних орієнтирів та етико-естетико-гуманістичних інноваціях європейської освіти. Окреслено провідні освітні проблеми, які підняв учений. Обґрунтована думка, що втіливши емоційно-почуттєву сферу в концепцію педагогічної майстерності, академік І. А. Зязюн не лише збагатив педагогічну науку, але й привніс у сучасну освіту ідеї українського філософського кордоцентризму (філософії Серця), започаткованих у нашій культурі Г. Сковородою, П. Юркевичем, Т. Шевченком, П. Кулішем та ін. Автором підсумовано, що науковий доробок академіка І. А. Зязюна відображає як цивілізаційні, наукові, освітні проблеми, так і інтереси, прагнення української етнонації, її українознавчі, історичні, природні особливості.

Біографія автора

Тамара Пилипівна Усатенко, пенсіонерка

кандидатка філологічних наук, докторка педагогічних наук, старша наукова співробітниця

Посилання

Вовк М., Грищенко Ю. Наукова школа академіка І. А. Зязюна: Аксіологічні актуалітети розвитку. Естетика і етика педагогічної дії. 2018. Вип. 18. С. 44–55.

Зязюн І. А. Моє село – центр світу, моя сільська школа − Всесвітня академія. Трибуна. 1998. № 11/12. С. 14/33.

Зязюн І. А. Моєму колезі – молодому вчителеві. Іван Андрійович Зязюн. Педагог. Вчений. Філософ : бібліографічний покажч. / упоряд. П. Н. Штома, наук. ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. С. 192–196.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. Київ : МАУП, 2000. 309 с.

Зязюн І. А. Філософські засади освіти в Україні. Філософія освіти в сучасній Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 14-16 квітня. 1997. С. 61–63.

Каракоз Сусанна. Інтелігент духу. Освіта. 2003. 19-25 берез. С. 19–20.

Коноваленко Ольга. Майдани гідності Івана Зязюна. Освіта. 2014. 27 серп. С. 12–13.

Кримський С. Під сигнатурою Софії. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.

Нагрибельний Я. Роль академіка Івана Зязюна в розвитку педагогічної освіти в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2019. № 1 (15). С. 89–98. URL: https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.89-98.

Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 трав. 2020 р. / за ред. О. Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ», 2020. 517 с.

Усатенко Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. Київ : Наукова думка, 2003. 285 с.

References

Vovk, M., & Hryshchenko, Yu. (2018). Naukova shkola akademika I. A. Ziaziuna: Aksiolohichni aktualitety rozvytku [Scientific school of Academician I. A. Zyazyun: Axiological actualities of development]. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii [Aesthetics and ethics of pedagogical action], 18, 44-55 [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (1998). Moie selo – tsentr svitu, moia silska shkola − Vsesvitnia akademiia [My village is the center of the world, my village school is the World Academy]. Trybuna [Tribune], 11/12, 14-33 [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2018). Moiemu kolezi –molodomu vchytelevi [To my colleague, a young teacher]. In P. N. Shtoma (Comp.), Ivan Andriiovych Ziaziun. Pedahoh. Vchenyi. Filosof [Ivan Andriyovych Zyazyun. Teacher. Scientist. Philosopher]: bibliohrafichnyi pokazhch (pp. 192-196). Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realii [Pedagogy of goodness: ideals and realities]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (1997). Filosofski zasady osvity v Ukraini [Philosophical foundations of education in Ukraine]. In Filosofiia osvity v suchasnii Ukraini [Philosophy of education in modern Ukraine]: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 61-63). Kyiv [in Ukrainian].

Karakoz, Susanna. (2003). Intelihent dukhu [Intellectual spirit]. Osvita [Education], 19-25 berez., 19-20 [in Ukrainian].

Konovalenko, Olha. (2014). Maidany hidnosti Ivana Ziaziuna [Ivan Zyazyun's Maidan of Dignity]. Osvita [Education], 27 serpnia, 12-13 [in Ukrainian].

Krymskyi, S. (2008). Pid syhnaturoiu Sofii [Under the signature of Sofia]. Kyiv: VD «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Nahrybelnyi, Ya. (2019). Rol akademika Ivana Ziaziuna v rozvytku pedahohichnoi osvity v Ukraini [The role of Academician Ivan Zyazyun in the development of pedagogical education in Ukraine]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy [Adult education: theory, experience, perspectives], 1 (15), 89-98. Retrieved from https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.89-98 [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. H. (Ed.). (2020). Naukova shkola akademika Ivana Ziaziuna u pratsiakh yoho soratnykiv ta uchniv [Academician Ivan Zyazyun's scientific school in the works of his associates and students]: materialy VI naukovo-praktychnoi konf. Kharkiv: NTU «KhPI» [in Ukrainian].

Usatenko, T. P. (2003). Ukrainska natsionalna shkola: mynule i maibutnie [Ukrainian national school: past and future]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Усатенко, Т. П. (2023). Антропо-гуманістичні обрії педагогіки Івана Зязюна (до 85-річчя з Дня народження І. А. Зязюна) Усатенко Тамара. Імідж сучасного педагога, (1(208), 5–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-5-10