Система управління формуванням лідерської компетентності педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

Автор(и)

  • Вікторія Василівна Деркач Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №41 Кременчуцької міської ради, Україна https://orcid.org/0000-0001-9770-7341

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-25-31

Ключові слова:

компетентність; професійна компетентність; лідер; лідерська компетентність; управління якістю освіти; система управління; заклад дошкільної освіти

Анотація

Значну роль у розвитку загальнопрофесійної компетентності педагога закладу дошкільної освіти відіграє формування лідерської компетентності, а завдання керівника закладу освіти, у свою чергу, ефективно управляти цим процесом. Сучасний розвиток суспільства висуває нові вимоги до педагога, потребує розвитку його духовного та лідерського потенціалу. На сьогодні зростає попит на креативну, нестандартно мислячу особистість, яка наділена силою волі, має лідерські якості, розвинений «емоційний інтелект» та готова вести колектив за собою. Саме особистісне і професійне становлення педагога-лідера забезпечить розвиток освіти як європейської соціальної інституції. У статті розглянуті погляди науковців на зміст поняття «професійна компетентність» і «лідерська компетентність». У статті розкрито сутнісні характеристики лідерства в освіті, охарактеризовано розвиток професійно значущих лідерських якостей та виокремлено соціально-психологічні фактори, які впливають на професійну діяльність педагога-лідера. Проаналізовано освітній процес як об’єкт управління та управління освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти в умовах реформування освіти в Україні. Визначено, що управління являє собою складний соціально-економічний процес та реалізується через певні функції. Особливу увагу приділено розкриттю структури процесу управління освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти, який відтворює управлінський цикл і реалізується через загальні функції управління. Створено та досліджено складники системи управління лідерської компетентності та шляхи їхнього формування, розроблено ресурсне забезпечення формування лідерської компетентності у педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

Біографія автора

Вікторія Василівна Деркач, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №41 Кременчуцької міської ради

вихователька-методист

Посилання

Електронний порадник директора закладу дошкільної освіти. 2021. URL: https://sqe.gov.ua/poradnik-dlya-direktora-zakladu-doshki/

Зимивець Н. Лідерство як підґрунтя освітньої моделі «Рівний-рівному». Молодий вчений. 2020. № 81. С. 27–30.

Зимняя И. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Эксперимент и инновации в школе. 2009. № 2. С. 7–14.

Кайдалова Л., Щокіна Н., Вахрушева Т. Педагогічна майстерність викладача : навч. посіб. Харків : Вид-во НФаУ, 2009. 140 с.

Карандашев В. Методика Шварца Ш. для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 70 с.

Лучанінова О. Адаптивний менеджмент в освіті: нова роль викладача сучасного закладу вищої освіти. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. 2019. № 7 (13). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/158/189

Мильман В. Мотивация творчества и роста: Структура. Диагностика. Развитие. Москва, 2005. 166 с.

Міляєва В. (Ред.) Освітнє лідерство від теорії до практики : монографія. Київ. ун-т імені Б. Грінченка. Київ ; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2021. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36659.

Москалик Г. Ф. Готовність керівника закладу освіти до самостійної фінансово-господарської діяльності як умова забезпечення якісної діяльності закладу. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 3 (192). С. 11–14. URL: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-11-14

Нестуля О., Нестуля С., Кононец Н. Реалізація моделі обслуговуючого лідерства Рассела-Стоуна при підготовці магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Scientific Collection «Inter Conf». 2020. № 3 (30). С. 66–72.

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності : наказ МОН України 20.04.2015 № 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0520-15#Text

Резнік С. Тенденції розвитку вищої освіти та необхідність викладацького лідерства сучасних педагогів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Педагогічні науки. 2020. Вип. 2 (2). С. 125–130.

Селевко Г. Компетентности и их классификация. Народное образование. 2004. № 4. С. 138–143.

Словник іншомовних слів / уклад.: С. Морозов, Л. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.

Чухно М. Управління дошкільним закладом у системі функціонування НВК-ДНЗ : метод. порадник. URL: https://vseosvita.ua/library/upravlinna-navcalnim-zakladom-96028.html

ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences For Lifelong Learning. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key- competences-lifelong-learning.pdf.

References

Elektronnyi poradnyk dyrektora zakladu doshkilnoi osvity [Electronic advisor of the director of the preschool education institution]. (2021). Retrieved from https://sqe.gov.ua/poradnik-dlya-direktora-zakladu-doshki/ [in Ukrainian].

Zymyvets, N. (2020). Liderstvo yak pidgruntia osvitnoi modeli «Rivnyi-rivnomu» [Leadership as the foundation of the "Equal-Equal" educational model]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 81, 27-30 [in Ukrainian].

Zimniaia, I. (2009). Kliuchevye kompetentcii – novaia paradigma rezultata obrazovaniia [Key competences – a new paradigm of the result of education]. Eksperiment i innovatcii v shkole [Experiments and innovations at school], 2, 7-14 [in Russian].

Kaidalova, L., Shchokina, N., & Vakhrusheva, T. (2009). Pedahohichna maisternist vykladacha [Pedagogical mastery of the teacher]: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: Vyd-vo NFaU [in Ukrainian].

Karandashev, V. (2004). Metodika Shvartca Sh. dlia izucheniia tcennostei lichnosti: kontceptciia i metodicheskoe rukovodstvo [Shvart's method for studying personality values: concept and methodological guidance]. Sankt-Peterburg: Rech [in Russian].

Luchaninova, O. (2019). Adaptyvnyi menedzhment v osviti: nova rol vykladacha suchasnoho zakladu vyshchoi osvity [Adaptive management in education: the new role of a teacher in a modern institution of higher education]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Pedahohika [Adaptive management: theory and practice. Pedagogy], 7 (13). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/158/189 [in Ukrainian].

Milman, V. (2005). Motivatciia tvorchestva і rosta: Struktura. Diagnostika. Razvitie [Motivation of creativity and growth: Structure. Diagnostics. Development]. Moskva [in Russian].

Miliaieva, V. (Ed.). (2021). Osvitnie liderstvo vid teorii do praktyky [Educational leadership from theory to practice]: monohrafiia. Kyiv. un-t imeni B. Hrinchenka. Kyiv; Kryvyi Rih: Vyd. R. A. Kozlov. Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36659 [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F. (2020) .Hotovnist kerivnyka zakladu osvity do samostiinoi finansovo-hospodarskoi diialnosti yak umova zabezpechennia yakisnoi diialnosti zakladu [The readiness of the head of the educational institution for independent financial and economic activity as a condition for ensuring the high-quality activity of the institution]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (192), 11-14. Retrieved from https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-11-14 [in Ukrainian].

Nestulia, O., Nestulia, S., & Kononets, N. (2020). Realizatsiia modeli obsluhovuiuchoho liderstva Rassela-Stouna pry pidhotovtsi mahistriv osvitnoi prohramy «Pedahohika vyshchoi shkoly» [Implementation of the Russell-Stone service leadership model in the preparation of masters of the educational program "Pedagogy of the higher school"]. Scientific Collection «Inter Conf», 3 (30), 66-72 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia hranychno dopustymoho navchalnoho navantazhennia na dytynu u doshkilnykh navchalnykh zakladakh riznykh typiv ta formy vlasnosti [On approval of the maximum permissible educational load for a child in preschool educational institutions of various types and forms of ownership]: nakaz MON Ukrainy 20.04.2015 № 446. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0520-15#Text [in Ukrainian].

Reznik, S. (2020). Tendentsii rozvytku vyshchoi osvity ta neobkhidnist vykladatskoho liderstva suchasnykh pedahohiv [Trends in the development of higher education and the need for teaching leadership of modern teachers]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky. Pedagogical Sciences], 2 (2), 125-130 [in Ukrainian].

Selevko, G. (2004). Kompetentnosti i ikh klassifikatciia [Competencies and their classification]. Narodnoe obrazovanie [National education], 4, 138-143 [in Russian].

Morozov, S., & Shkaraputa, L. (Comps.). (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Chukhno, M. Upravlinnia doshkilnym zakladom u systemi funktsionuvannia NVK-DNZ [Methodical consultant for the management of a preschool institution in the system of functioning of the NVK-DNZ]: metodychnyi poradnyk. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/upravlinna-navcalnim-zakladom-96028.html [in Ukrainian].

ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences For Lifelong Learning. Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key- competences-lifelong-learning.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Деркач, В. В. (2023). Система управління формуванням лідерської компетентності педагогічних працівників закладу дошкільної освіти . Імідж сучасного педагога, (1(208), 25–31. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-25-31