Упровадждення цифрових технологій в освітній процес ЗДО

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Існюк Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Україна https://orcid.org/0000-0003-4518-1303

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-68-70

Ключові слова:

цифрові технології; дошкільна освіта; освітній процес; дистанційна освіта; цифрова компетентність

Анотація

Осмислено результати проведення педагогічного експерименту, мета якого полягала в упровадженні цифрових технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти (ЗДО). Унаслідок карантинних обмежень, а потім уведення воєнного стану дошкільна освіта Кременчука перейшла у дистанційний формат. У зв’язку із цим актуальності набуває вупровадження інноваційних форм дистанційного навчання і виховання у ЗДО, адже діти (особливо це стосується старшого дошкільного віку) потребують підготовки до школи, адаптації до цифрового освітнього середовища та ефективної соціалізації. Результати проведеного педагогічного експерименту дозволяють дійти висновків про те, що запропоновані заходи підтвердили свою ефективність і доцільність для підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників і вихованців ЗДО.

Біографія автора

Катерина Олександрівна Існюк, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вихователька

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 33 від 12.01.2021 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Білан О. І. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / за заг. ред. О. В. Низковської. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с.

Коваленко Т. М. Використання ІКТ у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку. Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю : темат. зб. праць / упоряд: А. А. Волосюк ; за заг. ред. Л. А. Шишолік. Рівне: РОІППО, 2015. URL: https://roippo.org.ua/upload/ iblock/fe1/posibnyk-zakhodu.pdf

Назаренко Г., Андрющенко К. Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення якості дошкільної освіти. Information Technologies and Learning Tools. 2021. № 69 (1). URL: DOI:10.33407/itlt.v69i1.2688

Опис цифрової компетентності педагогічного працівника. Проєкт. Розроблено на виконання Наказу МОН України № 38 від 15 січня 2019 року URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27905/1/digital%20comp%20teacher%20Morze.pdf

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / Н. В. Гавриш та ін. Київ : Українська академія дитинства, 2017. 80 с.

Суятинова К. Є. Формування цифрової компетентності дітей дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. 2022. № 44, т. 2. С. 148–151.

Фамілярська Л. Л. Інтеграція цифрових технологій в освітнє середовище закладу дошкільної освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2021. № 11. С. 174–183. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1115

Цифрові технології в дошкільній освіті : метод. рекомен. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти / уклад.: С. О. Доценко, О. У. Холтобіна. Харків, 2022. Ч. 1. 152 с.

Чекан О. І. Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу : навч. посіб. Київ : Слово, 2015. 184 с.

Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести років / О. П. Аксьонова та ін.; наук. кер. О.Л. Кононко. Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна, 2019. 488 с.

Positive Online Content for Children: Best practice guide. 2020. URL: https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/3974002/POCC_BestPracticeGuide.pdf/7606c4a8-e6ac-4980-a6ab-1c2099597948

Fesakis G., Sofroniou C., Mavroudi E. Using the internet for communicative learning activities in kindergarten: The case of the «Shapes Planet». Early Childhood Education Journal. 2011. № 38 (5). P. 385–392.

Johnson G. M. Internet use and child development: Validations of the ecological techno-subsystem. Educational Technology & Society. 2010. Vol. 13 (1). P. 176–185.

References

Bazovyi komponent doshkilnoii osvity (Derzhavnyi standart doshkilnoii osvity) [The basic component of preschool education (State standard of preschool education)]: zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukraiiny № 33 vid 12.01.2021 r. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01 /Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf [in Ukrainian].

Bilan, O. I., Nyzkovska, O. V. (Ed.). (2017). Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku «Ukraiinske doshkillia» [Preschool child development program "Ukrainian Kindergarten"]. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].

Kovalenko, T. M. (2015). Vykorystannia IKT u navchalno-vykhovnii roboti z ditmy doshkilnoho viku [The use of ICT in educational work with preschool children]. In L. A. Shysholik (Ed.), Vprovadzhennia ta poshyrennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u roboti doshkilnoho navchalnoho zakladu z ditmy, pedahohamy, batkamy ta hromadskostiu: tematychnyi zbirnyk prats [Implementation and dissemination of information and communication technologies in the work of a preschool educational institution with children, teachers, parents and the public: thematic collection of works]. Rivne: ROIPPO. Retrieved from https://roippo.org.ua/upload/iblock/fe1/posibnyk-zakhodu.pdf [in Ukrainian].

Nazarenko, G., & Andriushchenko, K. (2021). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii iak instrument pidvyshchennia iakosti doshkilnoii osvity [Information and communication technologies as a tool for improving the quality of preschool education]. Information Technologies and Learning Tools, 69 (1). Retrieved from DOI:10.33407/itlt.v69i1.2688 [in Ukrainian].

Opys tsyfrovoii kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka. Proiekt [Description of the digital competence of the pedagogical worker. Project]: rozrobleno na vykonannia Nakazu MON Ukraiiny № 38 vid 15 sichnia 2019 roku. Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27905/1/digital%20comp%20teacher%20Morze.pdf [in Ukrainian].

Havrysh, N. V. et al. (Comps.). (2017). Osvitnia prohrama «Vpevnenyi start» dlia ditei starshoho doshkilnoho viku [Educational program "Confident start" for children of older preschool age]. Kyiv: Ukraiinska akademia dytynstva [in Ukrainian].

Suiatynova, K. E. (2022). Formuvannia tsyfrovoii kompetentnosti ditei doshkilnoho viku [Formation of digital competence of children of preschool age]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 44 (2), 148-151 [in Ukrainian].

Familiarska, L. L. (2021). Intehratsiia tsyfrovykh tekhnolohii v osvitnie seredovyshche zakladu doshkilnoii osvity [Integration of digital technologies in the educational environment of the preschool education institution]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu [Open educational e-environment of a modern university], 11, 174-183. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1115 [in Ukrainian].

Dotsenko, S. O., & Kholtobina, O. U. (2022). Tsyfrovi tekhnolohii v doshkilnii osviti [Digital technologies in preschool education]: metodychni rekomendatsii dlia zdobuvachiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoii osvity fakultetu doshkilnoii osvity (Part 1). Kharkiv [in Ukrainian].

Chekan O. I. (2015). Zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu [Application of computer technologies in the professional activity of a preschool teacher]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Kononko, O. L. (Ed.). (2019). Ia u Sviti. Prohrama rozvytku dytyny vid narodzhennia do shesty rokiv [I am in the World. Child development program from birth to 6 years]. Kyiv: TOV “MTSFER-Ukraiina” [in Ukrainian].

Positive Online Content for Children: Best practice guide. (2020). Retrieved from https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/3974002/POCC_BestPracticeGuide.pdf/7606c4a8-e6ac-4980-a6ab-1c2099597948

Fesakis, G., Sofroniou, C., & Mavroudi, E. (2011). Using the internet for communicative learning activities in kindergarten: The case of the «Shapes Planet». Early Childhood Education Journal, 38 (5), 385-392.

Johnson, G. M. (2010). Internet use and child development: Validations of the ecological techno-subsystem. Educational Technology & Society, 13 (1), 176-185.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Існюк, К. О. (2023). Упровадждення цифрових технологій в освітній процес ЗДО . Імідж сучасного педагога, (1(208), 68–70. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-68-70