Особливості моніторингового дослідження формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища

Автор(и)

  • Каріна Борисівна Олексенко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Україна https://orcid.org/0000-0002-2965-5145

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-45-50

Ключові слова:

моніторинг; готовність; навчальне середовище; початкова школа; проєктування; учитель

Анотація

Теоретично обґрунтовано особливості моніторингового дослідження формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища, яке передбачає проходження таких етапів: цілепокладання та планування; розроблення інструментарію; проведення дослідження; збирання та оброблення результатів; аналіз та інтерпретація результатів дослідження. Зазначено принципи організації та проведення моніторингового дослідження формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища. На основі визначених компонентів готовності до проєктування навчального середовища (мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного та емоційно-вольового) виокремлено три критерії оцінювання їхньої сформованості: особистісний, змістово-процесуальний, оцінно-регулятивний. При цьому кожен критерій є сукупністю кількох показників, які характеризують найсуттєвіші й необхідні прояви компонентів готовності до проєктування навчального середовища майбутніх учителів початкової школи. Обрано діагностичний інструментарій, який дозволяє оцінити рівні сформованості компонентів готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища за означеними критеріями. Зокрема, діагностичний інструментарій когнітивного компоненту складають: методи тестування: короткий орієнтовний тест за Е. Вандерліком, метод аналізу продуктів діяльності, шкала самооцінки метакогнітивної поведінки за Д. Лакоста. Розкрито зміст моніторингового дослідження формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища на прикладі перевірки рівня розвитку властивостей інтегративного мислення, розуміння особливостей навчального середовища здобувачів початкової освіти та процесу його проєктування. Доведено обґрунтованість і адекватність дослідницьких інструментів і надійність отриманих даних. Отримані дані моніторингового дослідження підтверджено використанням методів математичної статистики, зокрема розрахунку t-критерію Стьюдента та непараметричного критерію Пірсона, що свідчить про вплив експериментальної структурно-функціональної моделі на формування когнітивного компонента готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища.

Біографія автора

Каріна Борисівна Олексенко, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

аспірантка

Посилання

Білик Н. І., Бабаєва О. О. Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у Новій українській школі. Імідж сучасного педагога. 2017. № 3 (172). С. 10–14.

Білик Н. І. Проєктування розвивального середовища у закладах загальної середньої освіти. Науково-методичний підхід до вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації : електрон. навч.-метод. посіб. / [упоряд.: І. О. Калініченко, Н. І. Білик]. Полтава : ПОІППО, 2021. С. 41–49. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/modul-2021.pdf

Вимірювання в освіті : підручник / за ред. О. В. Авраменко. Кіровоград : КОД, 2011. 360 с.

Державна служба якості освіти. Офіційний сайт. URL: https://sqe.gov.ua/diyalnist/monitoringovi-doslidzhennya/

Локшина О. І. Становлення та розвиток моніторингу якості освіти: світовий вимір. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи : посіб. / під заг. ред. О. І. Локшина. Київ : К.І.С., 2004. С. 28–29.

Олексенко К. Б. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища. Наукові записки БДПУ. Педагогічні науки. 2022. Вип. 2. С. 275–284. URL: https://pedagogy.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2022/10/29.pdf

Портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : наказ МОН України від 16 лип. 2018 р. № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Психологу для роботи. Діагностичні методики : зб. / [уклад.: М. В. Лемак, В. Ю. Петрище]. Вид. 2-ге, виправл. Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 616 с.

References

Bilyk, N. I., & Babaieva, O. O. (2017). Pidvyshchennia sotsialnoho statusu vchytelia pochatkovykh klasiv u Novii ukrainskii shkoli [Increasing the social status of primary school teachers in the New Ukrainian School]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 3 (172), 10-14 [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2021). Proiektuvannia rozvyvalnoho seredovyshcha u zakladakh zahalnoi serednoi osvity [Designing a developmental environment in institutions of general secondary education]. In I. O. Kalinichenko, N. I. Bilyk (Comps.), Naukovo-metodychnyi pidkhid do vdoskonalennia pedahohichnoi maisternosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [A scientific and methodological approach to improving the pedagogical skill of pedagogical workers in the system of professional development]: elektron. navch.-metod. posib. (pp. 41-49). Poltava: POIPPO. Retrieved from http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/biblioteka/modul-2021.pdf [in Ukrainian].

Avramenko, O. V. (Ed.). (2011). Vymiriuvannia v osviti [Measurement in education]: pidruchnyk. Kirovohrad: KOD [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba jakosti osvity [State Service of Education Quality]. Oficijnyj sajt. Retrieved from https://sqe.gov.ua/diyalnist/monitoringovi-doslidzhennya/ [in Ukrainian].

Lokshyna, O. I. (2004). Stanovlennia ta rozvytok monitorynhu yakosti osvity: svitovyi vymir [Establishment and development of education quality monitoring: a global dimension]. In O. I. Lokshyna (Ed.), Monitorynh yakosti osvity: svitovi dosiahnennia ta ukrainski perspektyvy [Monitoring the quality of education: world achievements and Ukrainian perspectives] (pp. 28-29). Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Oleksenko, K. B. (2022). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do proiektuvannia navchalnoho seredovyshcha [Organizational and pedagogical conditions for the formation of the readiness of future primary school teachers to design an educational environment]. Naukovi zapysky BDPU. Pedahohichni nauky [Scientific notes of the BSPU. Pedagogical sciences], 2, 275-284. Retrieved from https://pedagogy.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2022/10/29.pdf [in Ukrainian].

Portal ukrajinsjkoji movy ta kuljtury [Ukrainian language and culture portal]. Retrieved from https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity [On the approval of the Concept of the development of pedagogical education]. (2018). Nakaz MON Ukrainy, No. 776. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [in Ukrainian].

Lemak, M. V., & Petryshche, V. Yu. (Comps.). (2012). Psykholohu dlia roboty. Diahnostychni metodyky [Psychologist for work. Diagnostic methods]: zbirnyk. Uzhhorod: Vydavnytstvo Oleksandry Harkushi [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Олексенко, К. Б. (2023). Особливості моніторингового дослідження формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища . Імідж сучасного педагога, (1(208), 45–50. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-45-50