Управління впровадженням інноваційних освітніх технологій у закладах дошкільної освіти

Автор(и)

  • Марина Анатоліївна Норка Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №65 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Україна https://orcid.org/0000-0003-0373-0474
  • Геннадій Федорович Москалик Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Україна https://orcid.org/0000-0002-2137-5384

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-20-24

Ключові слова:

інновація; технології; освітній процес; дошкільна освіта

Анотація

Вирішення завдань, які постають перед системою освіти, багато в чому залежить від професійної компетентності педагога, оскільки саме він є базовим елементом. Визначено роль освітянина дошкільної освіти, як фактор формування культури майбутнього. Актуалізовано питання професійного становлення педагога через інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність в освіті характеризується якісною зміною рівня розвитку особистості учнів та містить нове вирішення актуальної проблеми. За результатами наукових розвідок було встановлено, що вища освіта має орієнтуватися на формування конкурентоспроможної інноваційної особистості майбутнього фахівця закладу дошкільної освіти.

Біографії авторів

Марина Анатоліївна Норка, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №65 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вихователька

Геннадій Федорович Москалик, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

доктор філософських наук, професор кафедри психології, педагогіки та філософії;

директор

Посилання

Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2009. 248 с.

Волинець Ю., Дорохова Д. Інноваційні технології навчання в державних закладах дошкільної освіти: теоретичний аспект. Молодий вчений. 2021. № 4 (92). С. 194–197.

Гомеля Н. С. Упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес ЗДО. URL: //https://vseosvita.ua/library/z-dosvidu-provedenna-tizniv-komisij-179470.html

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

Гораш К. Інноваційні складові особистості сучасного педагога. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2014. № 10, ч. 1. С. 171–179.

Делія В. Особистісні характеристики учителя як суб’єкта інноваційної діяльності. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. праць. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 52–56.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Довженко О. О., Ходикіна Ю. Ю. Інноваційні технології як чинник розвитку особистості в освітньому процесі. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12 грудня 2019 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : Мітра, 2020. С. 262–265.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Єгорова В. В., Голубєва М. О. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчально-виховному процесі ВНЗ. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3966/Yehorova_Innovatsiini_pedahohichni.pdf

Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 492 с.

Козак Л. В. Структурно-компонентна модель підготовки майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка ; гол. ред. С. Сисоєва. Київ, 2013. Вип. 2. С. 98–110.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ : Грамота, 2005. 448 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). Київ : Грамота, 2003. 216 с.

Москалик Г. Ф. Освіта майбутнього: погляд філософа. Гілея. 2016. Вип. 105 (2). С. 295–297.

Смолюк С. Упровадження інноваційних технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти. Acta Paedagogica Volynienses. 2022. № 3. С. 3–8. URL: https://doi.org/10.32782/apv/2022.3.1

References

Bekh, I. D. (2009). Psykholohichni dzherela vykhovnoi maisternosti [Psychological sources of educational skill]: navch. posib. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Volynets, Yu., & Dorokhova, D. (2021). Innovatsiini tekhnolohii navchannia v derzhavnykh zakladakh doshkilnoi osvity: teoretychnyi aspect [Innovative learning technologies in state preschool education institutions: theoretical aspect]. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 4 (92), 194-197 [in Ukrainian].

Homelia, N. S. Uprovadzhennia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii v osvitnii protses ZDO [Implementation of innovative pedagogical technologies in the educational process of preschool educational institutions]. Retrieved from //https://vseosvita.ua/library/z-dosvidu-provedenna-tizniv-komisij-179470.html [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Horash, K. (2014). Innovatsiini skladovi osobystosti suchasnoho pedahoha [Innovative components of the personality of a modern teacher]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher training], 10, 1, 171-179 [in Ukrainian].

Deliia, V. (2015). Osobystisni kharakterystyky uchytelia yak sub’iekta innovatsiinoi diialnosti [Personal characteristics of a teacher as a subject of innovative activity]. In Formuvannia dydaktychnoi kompetentnosti pedahohiv doshkilnoi ta pochatkovoi osvity [Formation of didactic competence of preschool and primary education teachers]: zbirnyk naukovo-metodychnykh prats (pp. 52-56). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2001). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]: navch. posib. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Dovzhenko, O. O., & Khodykina, Yu. Yu. (2020). Innovatsiini tekhnolohii yak chynnyk rozvytku osobystosti v osvitnomu protsesi [Innovative technologies as a factor of personality development in the educational process]. In Psykholoho-pedahohichni problemy vyshchoi i serednoi osvity v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoriia i praktyka [Psychological and pedagogical problems of higher and secondary education in the conditions of modern challenges: theory and practice]: materialy IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 262-265). Kharkiv: Mitra [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Yehorova, V. V., & Holubieva, M. O. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii v suchasnomu navchalno-vykhovnomu protsesi VNZ [Innovative pedagogical technologies in the modern educational process of universities]. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3966/Yehorova_Innovatsiini_pedahohichni.pdf [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (Ed.). (2014). Innovatsii v osviti: intehratsiia nauky i praktyky [Innovations in education: integration of science and practice]: zbirnyk nauk.-metod. Prats. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Kozak, L. V. (2013). Strukturno-komponentna model pidhotovky maibutnoho vykladacha doshkilnoi pedahohiky i psykholohii do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti [A structural-component model of training a future teacher of preschool pedagogy and psychology for innovative professional activity]. In S. Sysoieva (Ed.), Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka [Pedagogical process: theory and practice]: zbirnyk nauk. prats (Is. 2, pp. 98-100). Kyiv [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2005). Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty [Education and science in Ukraine - innovative aspects. Strategy. Realization. Results]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2003). Osvita i nauka Ukrainy: shliakhy modernizatsii (fakty, rozdumy, perspektyvy) [Education and science of Ukraine: ways of modernization (facts, reflections, perspectives)]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F. (2016). Osvita maibutnoho: pohliad filosofa [Education of the future: the view of the philosopher]. Hileia [Gilea], 105 (2), 295-297 [in Ukrainian].

Smoliuk, S. (2022). Uprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v osvitnii protses zakladu doshkilnoi osvity [Implementation of innovative technologies in the educational process of a preschool educational institution]. Acta Paedagogica Volynienses, 3, 3-8. Retrieved from https://doi.org/10.32782/apv/2022.3.1 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Норка, М. А., & Москалик, Г. Ф. (2023). Управління впровадженням інноваційних освітніх технологій у закладах дошкільної освіти . Імідж сучасного педагога, (1(208), 20–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-20-24