Адаптація студентів-першокурсників до дистанційного навчання в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Ірина Михайлівна Непорада Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2780-4191

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-39-44

Ключові слова:

адаптація; дистанційне навчання; інформаційно-комунікаційні технології; освітні платформи; освітні технології; студенти-першокурсники, воєнний стан

Анотація

Проведено аналіз проблеми адаптації студентів-першокурсників до дистанційного навчання в умовах воєнного стану; охарактеризовано поняття «дистанційне навчання», «воєнний стан», «адаптація», визначено переваги та недоліки дистанційної освіти.

На основі теоретичного аналізу доведено, що ефективність дистанційного навчання підвищується з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Визначено шляхи успішної адаптації студентів-першокурсників до умов дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

Прогнозуються перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні.

Біографія автора

Ірина Михайлівна Непорада, Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти

Посилання

Барда С. І. З досвіду організації дистанційного навчання в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка. Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. Кременчук : Методичний кабінет, 2021. С. 243–246.

Ільїна Н. В. Організація зворотного зв’язку під час дистанційного навчання в умовах ЗВО. Дистанційне навчання студентів: теорія і практика : зб. наук.-метод. праць Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ, 2020. С. 28–34.

Йопа Т. В., Остапов А. В. Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання в закладах вищої освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2021. № 2 (340), ч. 2. С. 16–27. URL: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/issue/view/24 (дата звернення: 25.11.2022).

Круглякова В. В. Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання. Дистанційне навчання у ЗВО: моделі, технології, перспективи : матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу. Львів : ФУФБ, 2021. С. 58–63.

Мала І. Б. Дистанційне навчання як дієвий інструмент управлінської освіти. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. № 2 (66). С. 132–150.

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 10.11.2015 №766. URL: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajiny-zakony/zakon-ukrajini-pro-pravoviy-rejim-voennogo.html ( дата звернення: 10.12.2022).

Речка К. М. Сучасна проблематика дистанційної освіти в Україні. Дистанційна освіти в Україні: від теорії до практики : зб. наук. праць І Всеукр. наук.-практ. конф. Ірпінського фахового коледжу національного університету біоресурсів і природокористування. Ірпінь, 2021. С. 104–107.

Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів : навч. посіб. / А. І. Прокопенко, Є. В. Підчасов, В. В. Москаленко та ін. Харків, 2019. 81 с. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_IT/Posib_DO1.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

Хоменко-Семенова Л., Алпатова О., Прохоренко Я. Адаптація студентів гуманітарних спеціальностей до дистанційного навчання як проблема сучасної педагогіки в умовах пандемії. Вісник Національного авіаційного університету. 2020. Вип. 2 (17). С. 90–99.

Шаповалова Т. Г., Кондратенко Л. І., Кібенко Л. М. Адаптація студентів до умов дистанційного навчання. Перспективи та інновації науки. 2022. № 3 (8). С. 152–162. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1286/1284 (дата звернення: 30.11.2022).

References

Barda, S. I. (2021). Z dosvidu orhanizatsii dystantsiinoho navchannia v Kremenchutskomu pedahohichnomu koledzhi imeni A. S. Makarenka [From the experience of organizing distance learning at the Kremenchug Pedagogical College named after A. S. Makarenko]. In Dytynstvo XXI stolittia: innovatsiina osvita [Childhood of the 21st century: innovative education]: zb. materialiv IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 246-246). Kremenchuk: Metodychnyi cabinet [in Ukrainian].

Ilina, N. V. (2020). Orhanizatsiia zvorotnoho zv’iazku pid chas dystantsiinoho navchannia v umovakh ZVO [Organization of feedback during distance learning in higher education institutions]. In Dystantsiine navchannia studentiv: teoriia i praktyka [Distance education of students: theory and practice]: zb. nauk.-metod. prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu (pp. 28-34). Kherson: KhDU [in Ukrainian].

Yopa, T. V., & Ostapov, A. V. (2021). Adaptatsiia studentiv-pershokursnykiv do umov navchannia v zakladakh vyshchoi osvity [Adaptation of first-year students to study conditions in institutions of higher education]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko LNU], 2 (340), 2, 16-27. Retrieved from http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/issue/view/24 [in Ukrainian].

Kruhliakova, V. V. (2021). Pedahohichnyi kontrol v systemi dystantsiinoho navchannia [Pedagogical control in the distance learning system]. In Dystantsiine navchannia u ZVO: modeli, tekhnolohii, perspektyvy [Distance learning in higher education institutions: models, technologies, perspectives]: materialy kruhloho stolu za uchastiu poradnykiv akademichnykh hrup ta vykladachiv fakultetu upravlinnia finansamy ta biznesu (pp. 58-63). Lviv: FUFB [in Ukrainian].

Mala, I. B. (2022). Dystantsiine navchannia yak diievyi instrument upravlinskoi osvity [Distance learning as an effective tool of management education]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» [Scientific notes of "KROC" University], 2 (66), 132-150 [in Ukrainian].

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu [About the legal regime of martial law]: Zakon Ukrainy vid 10.11.2015 №766. Retrieved from https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajiny-zakony/zakon-ukrajini-pro-pravoviy-rejim-voennogo.html [in Ukrainian].

Rechka, K. M. (2021). Suchasna problematyka dystantsiinoi osvity v Ukraini [Modern issues of distance education in Ukraine]. In Dystantsiina osvity v Ukraini: vid teorii do praktyky [Distance education in Ukraine: from theory to practice]: zb. nauk. prats I Vseukr. nauk.-prakt. konf. Irpinskoho fakhovoho koledzhu natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia (pp. 104-107). Irpin [in Ukrainian].

Prokopenko, A. I., Pidchasov, Ye. V., & Moskalenko, V. V. et al. (2019). Tekhnolohii dystantsiinoho navchannia: metodolohiia stvorennia ta suprovodu navchalnykh kursiv [Distance learning technologies: methodology for creating and supporting educational courses]: navch. posib. Kharkiv. Retrieved from http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_IT/Posib_DO1.pdf [in Ukrainian].

Khomenko-Semenova, L., Alpatova, O., & Prokhorenko, Ya. (2020). Adaptatsiia studentiv humanitarnykh spetsialnostei do dystantsiinoho navchannia yak problema suchasnoi pedahohiky v umovakh pandemii [Adaptation of humanities students to distance learning as a problem of modern pedagogy in the conditions of a pandemic]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu [Bulletin of the National Aviation University], 2 (17), 90-99 [in Ukrainian].

Shapovalova, T. H., Kondratenko, L. I., & Kibenko, L. M. (2022). Adaptatsiia studentiv do umov dystantsiinoho navchannia [Adaptation of students to distance learning conditions]. Perspektyvy ta innovatsii nauky [Perspectives and innovations of science], 3 (8), 152-162. Retrieved from http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1286/1284 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Непорада, І. М. (2023). Адаптація студентів-першокурсників до дистанційного навчання в умовах воєнного стану . Імідж сучасного педагога, (1(208), 39–44. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-39-44