Маркетингові стратегії в управлінні закладом дошкільної освіти

Автор(и)

  • Дар’я Олександрівна Капелька Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Україна https://orcid.org/0000-0003-1498-4015

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-32-34

Ключові слова:

маркетингові стратегії; дошкільна освіта; управління закладом освіти; ринок освітніх послуг; маркетингова політика

Анотація

Досліджуються маркетингові стратегії в управлінні закладом дошкільної освіти. Маркетингові стратегії розвитку сприяють подоланню обмежень, забезпечуючи потреби суспільства у доступній, якісній та інклюзивній дошкільній освіті. Проведений аналіз можливостей імплементації зарубіжного досвіду довів, що у кризових умовах українські освітні заклади мають можливість інтенсифікувати маркетингову діяльність. Активна маркетингова політика сприяє розвиткові педагогічного колективу, підвищує ефективність управління. В умовах воєнного стану необхідно зберегти потенціал дошкільної освіти, збагативши його кращими зарубіжними практиками. Закладам доцільно розвивати присутність у віртуальному просторі (сайти і соціальні мережі), проводити заходи з метою самопрезентації, а також працювати в напрямі надання додаткових освітніх послуг.

Біографія автора

Дар’я Олександрівна Капелька, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вихователька

Посилання

Білоусова С. В. Маркетинг освітніх послуг: стан, тенденції, перспективи. Бізнес-Навігатор. 2015. № 1 (36). С. 39–43.

Зарубіна В. В. Сутність та специфіка маркетингу освітніх послуг в Україні. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред.: О. В. Прокопенко, О. В. Люльова. Суми, 2014. Т. 2. С. 157–158.

Могилова А. Ю., Решетнікова І. В. Особливості маркетингу на ринку освітніх послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 10, ч. 2. С. 21–25.

Москалик Г. Правове забезпечення управлінської діяльності менеджера: теоретичний аспект. Імідж сучасного педагога. 2001. С. 43–45.

Пісоцька Л. С. Актуальні проблеми управління розвитком дошкільної освіти в Україні : [монографія]. Хмельницький : ХГПА, 2009. 174 с.

Пісоцька Л. Маркетинг як напрям управлінської діяльності в дошкільній освіті. Педагогічний дискурс. 2014. Вип. 16. С. 155–159.

План відновлення «Освіта і наука» (проєкт станом на 03.08.2022). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf

Руденко Ю. Застосування маркетингових стратегій в дошкільній освіті. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. 2022. № 1 (2). С. 68–71.

Рябова З. В. Маркетингова стратегія як складова освітнього маркетингу і механізм забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу. Вісник післядипломної освіти. 2014. № 10. С. 134–145.

Турчина Є. О., Мовмига Н. Є. Управління діяльністю закладу освіти на основі маркетингових технологій. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика. 2019. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/59579/1/Turchyna_Upravlinnia_diialnistiu_2019.pdf

A guide to Marketing your early childhood education and care centre. 2016. URL: https://www.ecms.org.au/sites/default/files//Parent%20Activity%20Groups/Marketing%20factsheet%20final.pdf

Ward M., Whitely S. The Beginner’s Guide to International Schools Marketing. URL: https://sew-prod.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/sew/public/uploads/academy/attachments/Beginner%E2%80%99s%20Guide%20to%20International%20Schools%20Marketing.pdf

References

Bilousova, S. V. (2015). Marketynh osvitnikh posluh: stan, tendentsii, perspektyvy [Marketing of educational services: state, trends, prospects]. Biznes-Navihator [Business Navigator], 1 (36), 39-43 [in Ukrainian].

Zarubina, V. V. (2014). Sutnist ta spetsyfika marketynhu osvitnikh posluh v Ukrayini [The essence and specifics of marketing educational services in Ukraine]. In O. V. Prokopenko, & O. V. Liulova (Eds.), Ekonomichni problemy staloho rozvytku [Economic problems of sustainable development]: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Is. 2, pp. 157-158). Sumy [in Ukrainian].

Mohylova, A. Yu., & Reshetnikova, I. V. (2016). Osoblyvosti marketynhu na rynku osvitnikh posluh [Peculiarities of marketing in the market of educational services]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University], 10 (2), 21-25 [in Ukrainian].

Moskalyk, H. (2001). Pravove zabezpechennia upravlinskoi diialnosti menedzhera: teoretychnyi aspekt [Legal support of the managerial activity of the manager: theoretical aspect]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 43-45 [in Ukrainian].

Pisotska, L. S. (2009). Aktualni problemy upravlinnia rozvytkom doshkilnoii osvity v Ukraini [Actual problems of managing the development of preschool education in Ukraine]: monohrafiy. Khmelnytskyi: KHHPA [in Ukrainian].

Pisotska, L. (2014). Marketynh yak napriam upravlinskoii diialnosti v doshkilnii osviti [Marketing as a direction of managerial activity in preschool education]. Pedahohichnyi dyskurs [Pedagogical discourse], 16, 155-159 [in Ukrainian].

Plan vidnovlennia «Osvita i nauka» ["Education and Science" recovery plan] (proiekt stanom na 03.08.2022). (2022). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf [in Ukrainian].

Rudenko, Yu. (2022). Zastosuvannia marketynhovykh stratehii v doshkilnii osviti [Application of marketing strategies in preschool education]. Visnyk Dniprovskoi akademii neperervnoii osvity [Bulletin of the Dnipro Academy of Continuing Education], 1 (2), 68-71 [in Ukrainian].

Riabova, Z. V. (2014). Marketynhova stratehiia yak skladova osvitnoho marketynhu i mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti navchalnoho zakladu [Marketing strategy as a component of educational marketing and a mechanism for ensuring the competitiveness of an educational institution]. Visnyk pisliadyplomnoii osvity [Bulletin of postgraduate education], 10, 134-145 [in Ukrainian].

Turchyna, Ye. O., & Movmyha, N. Ye. (2019). Upravlinnia diialnistiu zakladu osvity na osnovi marketynhovykh tekhnolohii [Management of activities of an educational institution based on marketing technologies]. Suchasni problemy upravlinnia pidpryiemstvamy: teoriia ta praktyka [Modern problems of enterprise management: theory and practice]. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/59579/1/Turchyna_Upravlinnia_diialnistiu_2019.pdf [in Ukrainian].

A guide to Marketing your early childhood education and care centre. (2016). Retrieved from https://www.ecms.org.au/sites/default/files//Parent%20Activity%20Groups/Marketing%20factsheet%20final.pdf

Ward, M., & Whitely, S. (2021). The Beginner’s Guide to International Schools Marketing. Retrieved from https://sew-prod.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/sew/public/uploads/academy/attachments/Beginner%E2%80%99s%20Guide%20to%20International%20Schools%20Marketing.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Капелька, Д. О. (2023). Маркетингові стратегії в управлінні закладом дошкільної освіти . Імідж сучасного педагога, (1(208), 32–34. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-32-34