Інформаційно-комунікаційні технології: необхідність чи данина моді

Автор(и)

  • Євгенія Михайлівна Гриценко ОЗ «Гоголівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів виконавчого комітету Гоголівської селищної ради Миргородського району Полтавської області», Україна https://orcid.org/0000-0003-1066-7290

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-58-62

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології; технічні прилади; іноземна мова; навчально-пізнавальна діяльність

Анотація

Використання інформаційно-комунікаційних технологій є невід’ємною частиною сучасного освітнього процесу, що сприяє підвищенню якості освіти. Дана стаття окреслює ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій, як одного зі шляхів покращення якості знань і розвитку критичного мислення учнів закладів загальної середньої освіти на уроках словесності, зокрема, на уроці англійської мови.

Проаналізовано основні характеристики нормального функціонування та застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Зараз ІКТ є основним складником в освітньому процесі сучасного вчителя, завдяки яким уроки стають цікавішими, наукові матеріали доступніші, а процес вивчення іноземної мови ефективніший. Не можна стверджувати, що це відносно нове явище, однак зараз воно набуло актуального значення, аніж 5 років тому.

На уроці іноземної мови, зокрема англійської, використання засобів ІКТ дозволяє зручно подавати інформацію вчителеві, а також сприяє тому, щоб учні швидко та легко засвоювали новий матеріал. Наприклад, при вивченні нових англійських слів доцільним є використання фото або відео. Так, матеріал легше запамятовується та в подальшому, коли дитина чутиме знайоме слово, у неї інтуїтивно поставатиме образ перед очима того чи іншого предмета, який вона бачила на уроці. Як на мене, широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, їхнє різноманіття сприяє подальшому дослідженню, а їхні очевидні переваги – практичне використання у закладах загальної середньої освіти.

Особливістю ІКТ є те, що вони являють собою певну сукупність методів і технічних засобів, які реалізуються на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.

Однозначно, що ІКТ допоможе і покращить розвиток критичного та творчого мислення шляхом упровадження їх в освітній процес.

Біографія автора

Євгенія Михайлівна Гриценко, ОЗ «Гоголівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів виконавчого комітету Гоголівської селищної ради Миргородського району Полтавської області»

учителька англійської мови та зарубіжної літератури

Посилання

Басістий П. В., Чопик П. І., Банах В. Б. Використання ІКТ на уроках фізики. Тернопіль, 2018. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15279/1/Basistyi_Chopyk_Banakh.pdf

Безкоштовний сервіс для дистанційного навчання. URL: https://classroom.google.com

Головата М. Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики та в позаурочний час. Чернівці. URL: http://golovata.dimca.cv.ua/wp-content/uploads/2014/01/Використання-інформаційно-компютерних-технологій-на-уроках-інформатики-та-в-позаурочний-час.pdf

Гриценко В. І. Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку. Вісник НАН України. 2005. № 6. С. 28–32.

Кравчук О. А. Переваги та недоліки використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Хмельницький. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9131/1/Kravchuk.pdf

Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2006. № 6. С. 4–8.

Навчальна платформа для проведення інтерактивних занять та перевірки знань. URL: https://kahoot.it/

Онлайн-сервіс для створення інтерактивних вправ. URL: https://learningapps.org/

Осіпов О. Використання ІКТ на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти. URL: http://eprints.zu.edu.ua/35616/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_22-119-122.pdf

Папіна М. Г. Переваги і недоліки використання ІКТ у навчальному процесі: наукова стаття. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 2015. С. 120–122. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5147/1/Papina.pdf

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства : Закон України на 2007-2015 рр. № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text

Слобожаніна О. О. Мультимедійна презентація як спосіб засвоєння учнями інформаційно-комунікаційних технологій. URL: http://www.wecomm.ru/structure/?idstucture=441

Соколова Е. Т. Практичний аспект використання ІКТ на уроках географії. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали наук.-практ. конфер. Дніпро, 2020. С. 153–155. URL: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/itckc.pdf#page=155

Шпіца Р. І., Тітова В. Г. Особливості використання ІКТ на уроках мистецтва. Молодий вчений. 2021. № 11. С. 201–204. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40371/1/Shpitsa_R_Titova_V_OVIU.pdf

References

Basistyi, P. V., Chopyk, P. I., & Banakh, V. B. (2018). Vykorystannia IKT na urokakh fizyky [Use of ICT in physics lessons]. Ternopil. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15279/1/Basistyi_Chopyk_Banakh.pdf [in Ukrainian].

Bezkoshtovnyi servis dlia dystantsiinoho navchannia [Free distance learning service]. Retrieved from https://classroom.google.com [in Ukrainian].

Holovata, M. L. Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na urokakh informatyky ta v pozaurochnyi chas [The use of information and communication technologies in computer science lessons and in extracurricular time]. Chernivtsi. Retrieved from http://golovata.dimca.cv.ua/wp-content/uploads/2014/01/Vykorystannia-informatsiino-kompiuternykh-tekhnolohii-na-urokakh-informatyky-ta-v-pozaurochnyi-chas.pdf [in Ukrainian].

Hrytsenko, V. I. (2005). Suspilstvo v informatsiinu epokhu: realii i perspektyvy rozvytku [Society in the Information Age: Realities and Development Prospects]. Visnyk NAN Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine], 6, 28-32 [in Ukrainian].

Kravchuk, O. A. Perevahy ta nedoliky vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v osvitnomu protsesi [Advantages and disadvantages of using information and communication technologies in the educational process]. Khmelnytskyi. Retrieved from http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9131/1/Kravchuk.pdf [in Ukrainian].

Kremen, V. (2006). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti i formuvannia informatsiinoho suspilstva [Information and communication technologies in education and the formation of an information society]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh [Information and communication technologies in education and the formation of an information society], 6, 4-8 [in Ukrainian].

Navchalna platforma dlia provedennia interaktyvnykh zaniat ta perevirky znan [Educational platform for conducting interactive classes and testing knowledge]. Retrieved from https://kahoot.it/ [in Ukrainian].

Onlain-servis dlia stvorennia interaktyvnykh vprav [Online service for creating interactive exercises]. Retrieved from https://learningapps.org/ [in Ukrainian].

Osipov, O. Vykorystannia IKT na urokakh informatyky v zakladakh zahalnoi serednoi osvity [The use of ICT in computer science lessons in general secondary education institutions]. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/35616/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_22-119-122.pdf [in Ukrainian].

Papina, M. H. (2015). Perevahy i nedoliky vykorystannia IKT u navchalnomu protsesi: naukova stattia [Advantages and disadvantages of using ICT in the educational process: scientific article]. Novitni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti [The latest information and communication technologies in education], 120-122. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5147/1/Papina.pdf [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva [On the main principles of information society development]: Zakon Ukrainy na 2007-2015 rr. № 12. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text [in Ukrainian].

Slobozhanina, O. O. Multymediina prezentatsiia yak sposib zasvoiennia uchniamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Multimedia presentation as a method of students' assimilation of information and communication technologies]. Retrieved from http://www.wecomm.ru/structure/?idstucture=441 [in Ukrainian].

Sokolova, E. T. (2020). Praktychnyi aspekt vykorystannia IKT na urokakh heohrafii [Practical aspect of using ICT in geography lessons]. In Informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi, osviti ta ekonomitsi [Information technologies in the socio-cultural sphere, education and economy]: materialy nauk.-prakt. konf. (pp. 153-155). Dnipro. Retrieved from http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/itckc.pdf#page=155 [in Ukrainian].

Shpitsa, R. I., & Titova, V. H. (2021). Osoblyvosti vykorystannia IKT na urokakh mystetstva [Peculiarities of using ICT in art lessons]. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 11, 201-204. Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40371/1/Shpitsa_R_Titova_V_OVIU.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Гриценко, Є. М. (2023). Інформаційно-комунікаційні технології: необхідність чи данина моді. Імідж сучасного педагога, (1(208), 58–62. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-58-62