Організація дистанційного навчання у закладі дошкільної освіти

Автор(и)

  • Мар’яна Степанівна Атамась Класичний приватний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-81-84

Ключові слова:

дистанційне навчання; дошкільна освіта; партнерська взаємодія

Анотація

Розглянуто особливості організації дистанційного навчання в освітньому просторі закладів дошкільної освіти. Умови пандемії, воєнного стану спричиняють погіршення якості освіти. Галузь освіти зіштовхнулась, зокрема з посереднім рівнем використання технологій дистанційного навчання усіма учасниками освітнього процесу, недостатнім рівнем цифрової грамотності та навичок володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, неструктурованістю навчального матеріалу на освітніх платформах і відсутністю якісного зворотного зв’язку із здобувачами освіти.

Висвітлено досвід використання закладами дошкільної освіти у дистанційній роботі взаємодію з батьками дошкільників через соціальні мережі, мобільні додатки (вайбер-групи, блоги), онлайн-платформи (GoogleClassroom, ZOOM).

Проаналізовано позитивні та негативні сторони залучення здобувачів дошкільної освіти до дистанційного навчання. За будь-яких нестабільних соціальних умов дошкільна освіта не повинна перериватися, педагоги, діти, їхні батьки повинні взаємодіяти як суб’єкти освітнього процесу, фундамент співпраці повинен базуватися на партнерській взаємодії.

Біографія автора

Мар’яна Степанівна Атамась, Класичний приватний університет

директорка

Посилання

Авдєєва О. Дистанційне навчання в умовах техногенних небезпек. Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 23 червня 2022 р. / ред. кол.: Л. П. Пуховська, О. В. Просіна. Київ : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. С. 11–18.

Базовий компонент дошкільної освіти: державний стандарт дошкільної освіти: нова редакція : наказ МОН України № 33 від 12.01.2021 р. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ rizne/2021/12.01/Pro_novu_re-daktsiyu%20Bazovoho20komponenta%20doshkilnoyi %20 osvity.pdf

Гладченко О., Ратушняк Т., Беспарточна О. Сучасні інформаційно- комунікаційні технології для забезпечення якісного дистанційного навчання. Теорія і практика управління соціальними системами. 2022. № 2. С. 76–91.

Ємчик О. Дистанційні форми роботи закладу дошкільної роботи закладу дошкільної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип. 34, т. 1. С. 265–269.

Зімакова Л., Тупиця О., Жданюк Л. Дистанційне навчання дітей дошкільного віку на засадах партнерської педагогіки під час воєнного стану. Педагогічні науки. 2022. № 79. С. 92–100.

Косельчук О. Дошкільна освіта в Україні: нові реалії та перспективи. Педагогічні науки. 2022. № 79. С. 151–155.

Лист МОН від 04.10.2022 № 1/11679-22 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти та захисту законних прав працівників року». URL: https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/87511/

Ляхоцька Л. Педагогічна взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї із застосуванням цифрових технологій у процесі дистанційного навчання. Нова педагогічна думка. 2021. № 1 (105). С. 110–114.

Москалик Г. Ф. «Суспільство знань» як простір розгортання інтелекту особистості. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Харків, 2015. Вип. 51. С. 76–89.

Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 ғ 2628-ІII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 (дата звернення: 26.10.2020 р.)

References

Avdieieva, O. (2022). Dystantsiine navchannia v umovakh tekhnohennykh nebezpek [Distance learning in conditions of man-made hazards]. In L. P. Pukhovska, & O. V. Prosina (Eds.), Variatyvni modeli y tekhnolohii transformatsii profesiinoho rozvytku fakhivtsiv v umovakh vidkrytoi osvity [Variable models and technologies of transformation of professional development of specialists in conditions of open education]: zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (pp. 11-18). Kyiv: DZVO «Un-t menedzhmentu osvity» [in Ukrainian].

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity: derzhavnyi standart doshkilnoi osvity: nova redaktsiia [Basic component of preschool education: state standard of preschool education: new edition]: nakaz MON Ukrainy № 33 vid 12.01.2021 r. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/ rizne/2021/12.01/Pro_novu_re-daktsiyu%20Bazovoho20komponenta%20doshkilnoyi %20 osvity.pdf [in Ukrainian].

Hladchenko, O., Ratushniak, T., & Bespartochna, O. (2022). Suchasni informatsiino- komunikatsiini tekhnolohii dlia zabezpechennia yakisnoho dystantsiinoho navchannia [Modern information and communication technologies to ensure high-quality distance learning]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management], 2, 76-91 [in Ukrainian].

Yemchyk, O. (2020). Dystantsiini formy roboty zakladu doshkilnoi roboty zakladu doshkilnoi osvity [Remote forms of work of the preschool institution]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of humanitarian sciences], 34, 1, 265-269 [in Ukrainian].

Zimakova, L., Tupytsia, O., & Zhdaniuk, L. (2022). Dystantsiine navchannia ditei doshkilnoho viku na zasadakh partnerskoi pedahohiky pid chas voiennoho stanu [Distance education of preschool children on the basis of partnership pedagogy during martial law]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 79, 92-100 [in Ukrainian].

Koselchuk, O. (2022). Doshkilna osvita v Ukraini: novi realii ta perspektyvy [Preschool education in Ukraine: New realities and prospects]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 79, 151-155 [in Ukrainian].

Lyst MON vid 04.10.2022 № 1/11679-22 «Shchodo orhanizatsii diialnosti zakladiv doshkilnoi osvity ta zakhystu zakonnykh prav pratsivnykiv roku» [Letter of the Ministry of Education and Culture dated 04.10.2022 No. 1/11679-22 «Regarding the organization of activities of preschool education institutions and the protection of the legal rights of year employees»]. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/87511/ [in Ukrainian].

Liakhotska, L. (2021). Pedahohichna vzaiemodiia zakladu doshkilnoi osvity i sim’i iz zastosuvanniam tsyfrovykh tekhnolohii u protsesi dystantsiinoho navchannia [Pedagogical interaction of the preschool education institution and the family with the use of digital technologies in the distance learning process]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 1 (105), 110-114 [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F. (2015). «Suspilstvo znan» yak prostir rozghortannia intelektu osobystosti [«Suspilʹstvo znanʹ» yak prostir roz·hortannya intelektu osobystosti]. In Pedahohika ta psykholohiia [Pedahohika ta psykholohiya]: zbirnyk naukovykh prats (Is. 51, pp. 76-89). Kharkiv [in Ukrainian].

Pro doshkilnu osvitu [On preschool education]: Zakon Ukrainy vid 11.07.2001 ғ 2628-III. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Атамась, М. С. (2023). Організація дистанційного навчання у закладі дошкільної освіти . Імідж сучасного педагога, (1(208), 81–84. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-81-84