Використання SMART-технологій на уроках іноземної мови при формуванні мовної компетентності учнів основної школи

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Свириденко Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0002-9186-4001
  • Олена Євгенівна Кравець Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0002-2762-9787

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-51-57

Ключові слова:

мовна компетентність; SMART-технології; іноземна мова; дистанційне навчання; заклади вищої освіти

Анотація

Присвячено одній з актуальних проблем, що постає перед учителями іноземних мов загальноосвітніх закладів – використання смарт-технологій у процесі вивчення іноземної мови при формуванні мовної компетентності учнів основної школи. Зокрема, розкривається зміст таких понять як педагогічна технологія та смарт-технології. Основна увага зосереджується на теоретико-методичних засадах використання смарт-технологій у процесі вивчення іноземної мови.

Авторами статті було досліджено поняття «SMART-технологія» у науково-педагогічній літературі та узагальнено його визначення як потужний і багатофункціональний інструмент навчання, який ураховує темперамент і допитливість учнів, володіє набором технологічних процедур, які забезпечують якість комунікативної діяльності учня та гарантують кінцевий результат.

У статті висвітлено педагогічні завдання щодо формування мовної компетентності та окремих її компонентів засобами SMART-технологій на уроці німецької мови в основній школі. Авторами статті наголошується той факт, що саме такий підхід забезпечує інтенсифікацію всіх рівнів оволодіння мовною компетентністю. Завдяки використанню SMART-технологій відбувається побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожному учню власну траєкторію самоосвіти; сприяє інтеграції предметних знань із інших дисциплін, що вивчається в основній школі; впливає на розвиток творчого потенціалу кожного учня, його здібностей до комунікативних дій.

Проаналізовано сутність таких інструментів дистанційного навчання (найвикористовуваніших платформ) у закладах вищої освіти як SMART Notebook, Bridgit, SynhronEyes.

Біографії авторів

Ірина Миколаївна Свириденко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри германської філології та зарубіжної літератури

Олена Євгенівна Кравець, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедрианглійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті

Посилання

Бідюк Н. М. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя філолога: зміст та структура. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12–14 листопада 2012 р.). Львів, 2012. С. 158–160.

Блог «Розумна освіта для розумного суспільства». URL: http://smarteducatoin.blogspot.com (дата звернення: 10.12.2022).

Богуш А. М. Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників. Наука і освіта. 1998. № 1/2. С. 16–20.

Бонч-Бруєвич Г. Ф. Технічні засоби навчання з використанням інформаційних комп’ютерних технологій : навч. посіб. Київ : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007. 44 с.

Казак Ю. Особливості використання SMART-технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів німецької мови. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2021. № 2 (6), С. 73–78. URL: https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(6).2021.247595

Коваль Т. І., Сисоєва С. О., Сущенко Л. П. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. Київ : ВЦ КНЛУ, 2009. 380 с.

Косовська О. Б. Використання інформативно-комунікативних технологій (інтерактивної дошки) на уроках німецької мови в школі. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матеріали II Міжнар. конф. Харків : Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2012. С. 60–61.

Лавщук В. І., Лавщук Л. А. Загальні прийоми використання інтерактивних дошок. Інформатика в школі. 2014. № 11 (71). URL: http://journal.osnova.com.ua/article/46300

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. ; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / ред. О. М. Пєхота. Київ : А.С.К., 2004. 256 с.

Смарт-технології в освіті. URL: https://sites.google.com/site/smarttehnologiie/interaktivni-tehnologiie-vosviti (дата звернення: 10.12.2022).

Черненко А. В. Цифрові технології у процесі навчання майбутніх учителів іноземних мов. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. Харків, 2019. Вип. 61. С. 193–200.

Якубов С., Якінін Я. Технології SMART та навчальні матеріали. Hi-Tech у школі. 2011. № 3/4. С. 8–11.

Nesterenko, Inna Smart learning technologies in foreign language teaching. Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота : збірник наукових праць / голов. ред. О. Бартош. Ужгород : Говерла, 2021. Вип. 2 (49). С. 116–119.

References

Bidiuk, N. M. (2012). Komunikatyvna kompetentnist maibutnoho vchytelia filoloha: zmist ta struktura [Communicative competence of the future teacher of philology: content and structure]. In Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy [Information and communication technologies in modern education: experience, problems, prospects]: zbirnyk naukovykh prats tretoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 158-160). Lviv [in Ukrainian].

Bloh «Rozumna osvita dlia rozumnoho suspilstva» [Smart education for a smart society blog]. Retrieved from http://smarteducatoin.blogspot.com [in Ukrainian].

Bohush, A. M. (1998). Zmistova kharakterystyka vydiv movlennievoi kompetentsii doshkilnykiv [Content characteristics of types of speech competence of preschoolers]. Nauka i osvita [Science and education], 1/2, 16-20 [in Ukrainian].

Bonch-Bruievych, H. F. (2007). Tekhnichni zasoby navchannia z vykorystanniam informatsiinykh kompiuternykh tekhnolohii [Technical teaching aids using computer information technologies]: [navch. posib.]. Kyiv: KMPU imeni B. D. Hrinchenka [in Ukrainian].

Kazak, Yu. Osoblyvosti vykorystannia SMART-tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh vchyteliv nimetskoi movy [Peculiarities of using SMART technologies in the professional training of future teachers of the German language]. Psykholoho-pedahohichni problemy suchasnoi shkoly [Psychological and pedagogical problems of the modern school], 2 (6), 73-78. Retrieved from https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(6).2021.247595 [in Ukrainian].

Koval, T. I., Sysoieva, S. O., & Sushchenko, L. P. (2009). Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly: informatsiini tekhnolohii u pedahohichnii diialnosti [Training of teachers of higher education: information technologies in pedagogical activities]: [navch.-metod. posib.]. Kyiv: VT KNLU [in Ukrainian].

Kosovska, O. B. (2012). Vykorystannia informatyvno-komunikatyvnykh tekhnolohii (interaktyvnoi doshky) na urokakh nimetskoi movy v shkoli [Use of information and communication technologies (interactive whiteboard) in German lessons at school]. In Suchasni pidkhody do navchannia inozemnoi movy: shliakhy intehratsii shkoly ta VNZ [Modern approaches to teaching a foreign language: ways of integrating schools and universities]: materialy II Mizhnarodnoi konferentsii (pp. 60-61). Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Lavshchuk, V. I., & Lavshchuk, L. A. (2014). Zahalni pryiomy vykorystannia interaktyvnykh doshok [General techniques for using interactive whiteboards]. Informatyka v shkoli [Informatics at school], 11 (71). Retrieved from http://journal.osnova.com.ua/article/46300 [in Ukrainian].

Nikolaieva, S. Yu. (Ed.). (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice]: pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Piekhota, O. M. (Ed.). (2004). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]: navch.-metod. posib. Kyiv: A.S.K. [in Ukrainian].

Smart-tekhnolohii v osviti" [Smart technologies in education]. Retrieved from https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/62533/ [in Ukrainian].

Chernenko, A. V. (2019). Tsyfrovi tekhnolohii u protsesi navchannia maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov [Digital technologies in the process of training future teachers of foreign languages]. In Pedahohika ta psykholohiia [Pedagogy and psychology]: zbirnyk naukovykh prats (Is. 61, pp. 193-200). Kharkiv [in Ukrainian].

Yakubov, S., & Yakinin, Ya. (2011). Tekhnolohii SMART ta navchalni materialy [SMART technologies and educational materials]. Hi-Tech u shkoli [Hi-Tech at school], 3/4, 8-11 [in Ukrainian].

Nesterenko, I. (2021). Smart learning technologies in foreign language teaching. In O. Bartosh (Ed.), Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Pedahohika. Sotsialna robota [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Pedagogy. Social work]: zbirnyk naukovykh prats (Is. 2(49), pp. 116-119). Uzhhorod: Hoverla.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Як цитувати

Свириденко, І. М., & Кравець, О. Є. (2023). Використання SMART-технологій на уроках іноземної мови при формуванні мовної компетентності учнів основної школи . Імідж сучасного педагога, (1(208), 51–57. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-51-57