Українська молодіжна культура в умовах військового стану

Автор(и)

  • Ірина Григорівна Швець Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0002-3761-3332

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-67-71

Ключові слова:

молодіжна культура; кризове існування; культура в умовах війни; трансформація культури

Анотація

Проаналізовано актуальні сектори молодіжної культури в Україні. Розглядається вплив вимушеного переселення діячів культури на адаптацію галузей промисловості до умов нової воєнної дійсності та поширення української молодіжної культури за кордоном з метою популяризації національних традицій та підтримки моральної української молоді у вимушеній еміграції. Підкреслено роль молодіжної культури в контексті згуртування громадян для протидії інформаційно-психологічним операціям серед цивільного населення. Прогнозуються позитивні зміни та зростання попиту на український культурний продукт, відзначаються наслідки збройної агресії для споживачів українського культурного продукту: розвиток громадських культурних ініціатив та народної творчості серед споживачів, зниження фінансової спроможності споживати комерційний культурний продукт. продуктів. продукції та розширення жанрового різноманіття культурної продукції.

Біографія автора

Ірина Григорівна Швець, Київський національний університет культури і мистецтв

асистентка кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля

Посилання

Гестанов Р. Коли культура стає товаром. Економічна політика. 2016. Т. 11, № 5. С. 234–237.

Карасьова Н. А. Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2019. Вип. 3. С. 110–120.

Лазарєва О. В. Культурні індустрії: два аспекта поняття. Два аспекти розуміння. Обсерваторія культури. 2017. Т. 14, № 6. С. 670–676.

Міщенко М. М. Креативні (культурні) індустрії в сучасному суспільстві. Філософія в сучасному світі : матеріали міського міжвуз. наук.-практ. семінару, 18–19 листопада 2016 р. Харків : Точка, 2016. С. 103–105.

Олійник О. Феномен «культурні індустрії»: поxодження та соціокультурний зміст. Культурологічна думка. 2009. № 1. С. 67–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2009_1_11 (дата звернення: 21.09.2021).

П'ять найкреативніших міст світу? URL: https://www.bbc.com/culture/article/20190715-the-fivemost-creative-cities-in-the-world (дата перегляду 19.09.2021).

Трач Ю. В. Креативні індустрії як міський феномен: можливості та перспективи. Культура України. 2018. Вип. 62. С. 116–123.

Шинкарук А. Креативне місто: скільки місто має витрачати на культуру. URL: https://gwaramedia.com/kreativne-misto/ (дата звернення: 25.09.2021).

References

Hestanov, R. (2016). Koly kultura staie tovarom [When culture becomes a commodity]. Ekonomichna polityka [Economic policy], 11, 5, 234-237 [in Ukrainian].

Karasova, N. A. (2019). Kreatyvni industrii yak element stratehii postindustrialnoho rozvytku [Creative industries as an element of the strategy of post-industrial development]. Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty [International relations: theoretical and practical aspects], 3, 110-120 [in Ukrainian].

Lazarieva, O. V. (2017). Kulturni industrii: dva aspekta poniattia. Dva aspekty rozuminnia [Cultural industries: two aspects of the concept. Two aspects of understanding]. Observatoriia kultury [Cultural Observatory], 14, 6, 670-676 [in Ukrainian].

Mishchenko, M. M. (2016). Kreatyvni (kulturni) industrii v suchasnomu suspilstvi [Creative (cultural) industries in modern society]. In Filosofiia v suchasnomu sviti [Philosophy in the modern world]: materialy miskoho mizhvuz. nauk.-prakt. seminaru (pp. 103-105). Kharkiv: Tochka [in Ukrainian].

Oliinyk, O. (2009). Fenomen «kulturni industrii»: poxodzhennia ta sotsiokulturnyi zmist [The phenomenon of "cultural industries": origin and sociocultural content]. Kulturolohichna dumka [Cultural thought], 1, 67-73. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2009_1_11 [in Ukrainian].

Piat naikreatyvnishykh mist svitu? [The five most creative cities in the world?]. Retrieved from https://www.bbc.com/culture/article/20190715-the-fivemost-creative-cities-in-the-world [in Ukrainian].

Trach, Yu. V. (2018). Kreatyvni industrii yak miskyi fenomen: mozhlyvosti ta perspektyvy [Creative industries as an urban phenomenon: opportunities and perspectives]. Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], 62, 116-123 [in Ukrainian].

Shynkaruk, A. Kreatyvne misto: skilky misto maie vytrachaty na kulturu [Creative city: how much a city should spend on culture]. Retrieved from https://gwaramedia.com/kreativne-misto/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Швець, І. Г. (2023). Українська молодіжна культура в умовах військового стану . Імідж сучасного педагога, (6(207), 67–71. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-67-71