Збереження й актуалізація традиційної культури у діяльності фольклорного театру (культурологічно-музикознавчий аспект)

Автор(и)

  • Валентина Володимирівна Сінельнікова Київський національний університет культури і мистецтв, Україна http://orcid.org/0000-0001-9488-270X
  • Сергій Володимирович Дідок Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0002-6684-8173

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-72-76

Ключові слова:

фольклор; театр; традиційна культура; фольклоризм

Анотація

Дослідження фольклорного театру як феномену сучасної культури, діяльність якого спрямована на збереження, підтримку традицій і транслювання досягнень національної художньої спадщини і культурних цінностей, пов’язано з його баченням не лише як про сукупність «дотеатральних» обрядово-ритуальних, ігрових, драматичних дій, але й як про специфічний соціально-культурний інститут, що сформувався в результаті деформації народних ритуально-обрядових практик і є нерозривно пов’язаним з існуючим у сучасному суспільстві інституційним й організаційним простором побутування традиційних цінностей і практик.

Наукова новизна дослідження в цілому визначається тим, що фольклорний театр розглядається як феномен сучасної культури, як форма адаптації та актуалізації нематеріальної культурної спадщини українського народу з її специфічними ознаками: синкретизм, імпровізаційність, вербальність, канонічність.

Театралізація в сучасному суспільстві є одним із способів актуалізації цінностей культури минулого у сьогоденні. У сучасному суспільстві інтеграція ідеї «живого музею» в мистецьку діяльність фольклорного театру є значною передумовою трансляції традиційних соцільно-культурних цінностей і норм, ефективного засвоєння різноманітних елементів народної культури.

Біографії авторів

Валентина Володимирівна Сінельнікова, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри музичного мистецтва

Сергій Володимирович Дідок, Київський національний університет культури і мистецтв

доцент кафедри музичного мистецтва

Посилання

Акопян А. Музичний фольклор у сучасній масовій культурі України. АРТ-платФОРМА. 2022. Вип. 1 (5). С. 97–116. DOI:doi.org/10.51209/platform.1.5.2022.97-116

Гайшенець А. Український театр у пошуках сенсу: зради і перемоги останніх 10 років. URL: https://lb.ua/culture/2019/12/25/445743_ukrainskiy_teatr_poshukah_sensu.html

Грица С. Парадокси сучасної культури (динаміка взаємодії колективно-індивідуального та індивідуально-колективного). Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Музичне мистецтво. 2022. № 5 (1). С. 83–95. URL: https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.1.2022.258151

Іваницький А. Сакральні підстави народнопісенної творчості. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Музичне мистецтво. 2022. № 5 (1). С. 14–23. URL: https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.1.2022.258134

Коскін В. Владислав Троїцький: «Театр – це камертон добрих і корисних істин». URL: http://www.vox.com.ua/data/osnovy/2007/01/18/vladyslav-troitskyi-teatr-tse-kamerton-dobryh-i-korysnyh-istyn.html

Пістунова Т. В. Сценографія українського музичного театру на прикладі постановки «…У пошуках втраченого часу… Коло життя…» гурту «Божичі». Вісник Маріупольського державного університету. Філософія, культурологія, соціологія. 2015. Вип. 9. С. 124–129. URL: https://visnyk-culturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_9.pdf

Садовенко С. Фольклоризм як явище художньої культури. Культурологічна думка : щорічник наук. праць. Київ : Ін-т культурології Національної академії мистецтв України, 2016. № 10. С. 68–75. URL: https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD10_Sadovenko.pdf

Сінельніков І. Г., Сінельнікова В. В. Народно-музична традиція в сучасних сценічних практиках. Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. 2021. № 45. С. 148–155. URL: https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247386

Фурдичко А. О. Фольклоризм на оперній сцені України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Вісник ХДАДМ. 2017. № 6. С. 145–152. URL: http://visnik.org.ua/pdf/v2017-06-21-furdychko.pdf

Mariana Cocieru. Folklore theater – ethno-social phenomenon for the affirmation of the traditional rural culture. Revista ARTAI. XXVII. 2018. No. 2. P. 136–141. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752061

References

Akopian, A. (2022). Muzychnyi folklor u suchasnii masovii kulturi Ukrainy [Musical folklore in modern mass culture of Ukraine]. ART-platFORMA, 1 (5), 97-116. DOI:doi.org/10.51209/platform.1.5.2022.97-116 [in Ukrainian].

Haishenets, A. (2019). Ukrainskyi teatr u poshukakh sensu: zrady i peremohy ostannikh 10 rokiv [Ukrainian theater in search of meaning: betrayals and victories of the last 10 years]. Retrieved from https://lb.ua/culture/2019/12/25/445743_ukrainskiy_teatr_poshukah_sensu.html [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2022). Paradoksy suchasnoi kultury (dynamika vzaiemodii kolektyvno-indyvidualnoho ta indyvidualno-kolektyvnoho) [Paradoxes of modern culture (dynamics of collective-individual and individual-collective interaction)]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Muzychne mystetstvo [Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts. Musical art], 5 (1), 83-95. Retrieved from https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.1.2022.258151 [in Ukrainian].

Ivanytskyi, A. (2022). Sakralni pidstavy narodnopisennoi tvorchosti [Sacred foundations of folk song creativity]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Muzychne mystetstvo [Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts. Musical art], 5 (1), 14-23. Retrieved from https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.1.2022.258134 [in Ukrainian].

Koskin, V. (2007). Vladyslav Troitskyi: «Teatr – tse kamerton dobrykh i korysnykh istyn» [Vladyslav Troitsky: "The theater is a tuning fork of good and useful truths"]. Retrieved from http://www.vox.com.ua/data/osnovy/2007/01/18/vladyslav-troitskyi-teatr-tse-kamerton-dobryh-i-korysnyh-istyn.html [in Ukrainian].

Pistunova, T. (2015). Stsenohrafiia ukrainskoho muzychnoho teatru na prykladi postanovky «…U poshukakh vtrachenoho chasu…Kolo zhyttia…» hurtu «Bozhychi» [Scenography of the Ukrainian musical theater based on the example of the production "...In search of lost time... The circle of life..." by the band "Bozhichi"]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Filosofiia, kulturolohiia, sotsiolohiia [Bulletin of the Mariupol State University. Philosophy, cultural studies, sociology], 9, 124-129. Retrieved from https://visnyk-culturology.mdu.in.ua/uk/vipusk_9.pdf [in Ukrainian].

Sadovenko, S. (2016). Folkloryzm yak yavyshche khudozhnoi kultury [Folklorism as a phenomenon of artistic culture]. In Kulturolohichna dumka [Cultural thought]: shchorichnyk nauk. prats (No 10, pp. 68-75). Kyiv: Instytut kulturolohii Natsionalnoi akademii mystetstv Ukrainy. Retrieved from https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD10_Sadovenko.pdf [in Ukrainian].

Sinelnikov, I. H., & Sinelnikova, V. V. (2021). Narodno-muzychna tradytsiia v suchasnykh stsenichnykh praktykakh [Folk music tradition in modern stage practices]. Visnyk KNUKiM. Mystetstvoznavstvo [Bulletin of KNUKiM. Art history], 45, 148-155. Retrieved from https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247386 [in Ukrainian].

Furdychko, A. O. (2017). Folkloryzm na opernii stseni Ukrainy (kinets XX – pochatok XXI st.) [Folklorism on the opera stage of Ukraine (end of the 20th – beginning of the 21st century)]. Visnyk KhDADM [Herald of KhDADM], 6, 145-152. Retrieved from http://visnik.org.ua/pdf/v2017-06-21-furdychko.pdf [in Ukrainian].

Mariana Cocieru. (2018) Folklore theater – ethno-social phenomenon for the affirmation of the traditional rural culture. Revista ARTAI. XXVII, 2, 136-141. Retrieved from https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752061 [in Romanian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Сінельнікова, В. В., & Дідок, С. В. (2023). Збереження й актуалізація традиційної культури у діяльності фольклорного театру (культурологічно-музикознавчий аспект) . Імідж сучасного педагога, (6(207), 72–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-72-76