Управління діяльністю ЗДО при організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Автор(и)

  • Оксана Леонідівна Якуба Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 78 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Україна https://orcid.org/0000-0002-3469-1300

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-57-60

Ключові слова:

дошкільна освіта; заклад дошкільної освіти; діти з особливими освітніми потребами; інклюзивна освіта; інклюзивне освітнє середовище

Анотація

Розглядаються шляхи впровадження інклюзії у закладах дошкільної освіти. Визначено, що організація ефективної інклюзивної діяльності ЗДО передбачає три головні умови: людський ресурс, тобто наявність педагогічних працівників, які мають спеціальні знання (із психології, корекційної педагогіки, логопедії тощо) і володіють компетентностями, пов’язаними із соціалізацією й адаптацію дітей з особливими потребами; матеріальну базу та інфраструктуру, підготовлену для інклюзивного навчання і виховання; невелику кількість дітей у групах, що забезпечує індивідуальний підхід. Для перевірки цих умов було проведено педагогічний експеримент з метою вдосконалення роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Після проведеного експерименту були зроблені висновки щодо необхідності його пролонгації для підвищення інклюзії ЗДО.

Біографія автора

Оксана Леонідівна Якуба, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 78 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

директорка

Посилання

Будник О. Педагогічний супровід інклюзивної освіти. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2019. 220 с.

Вознюк О. Особливості організації навчально-виховного процесу з інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах. Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії : зб. тез доп. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. С. 67–69.

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад : навч.-метод. посіб. / кол. упоряд.: О. О. Патрикеєва, Н. М. Дятленко, Н. З. Софій, Ю. М. Найда ; під заг. ред. В. І. Шинкаренко. Київ : ТОВ ВД «Плеяди», 2013. 100 с.

Канцеляренко А. Ю., Кравченко Г. Ю. Управління інклюзивним закладом дошкільної освіти. 2019. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22224/198.pdf

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: від основ до практики : монографія. Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).

Москалик Г. Ф. Розвиток інформаційної компетентності громадян як проблема вітчизняної безперервної освіти. Нова парадигма. 2014. № 119. С. 62–75.

Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів : навчально-методичний посібник / за заг. ред. М. А. Порошенко та ін. Київ : 2018. 252 с.

Панченко А., Кравчук Н. Управління закладом загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням в умовах нової української школи. Освітологічний дискурс. 2019. № 1/2. С. 24–25.

Педорич А. До питань готовності педагогів до інклюзивної освіти. Освітологія. 2018. № 7. С. 101–107.

Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб. Київ : ТОВ «Агентство «Україна»», 2019. 300 с.

Bendova P., Cechackova M., Sadkova L. Inclusive education of pre-school children with special educational needs in kindergartens. Social and Behavioral Sciences. 2014. No. 112. Р. 1014–1021.

Early childhood development and disability: discussion paper. World Health Organization. 2012. URL: https://www.academia.edu/6870559/Early_Childhood_Development_and_Disability.

Jordan A., Schwartz E., Mcghie-Richmond D. Preparing teachers for inclusive classrooms. Teaching and Teacher Education. 2009. No. 25 (4). Р. 535–542.

References

Budnyk, O. (2019). Pedahohichnyi suprovid inkliuzyvnoi osvity [Pedagogical support of inclusive education]. Ivano-Frankivsk: Vydavets H. M. Kushnir [in Ukrainian].

Voznyuk, O. (2016). Osoblyvosti orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu z inkliuzyvnoho navchannia u doshkilnykh navchalnykh zakladakh [Peculiarities of the organization of the educational process for inclusive education in preschool educational institutions]. In Osvita ditei z osoblyvymy potrebamy: vid instytualizatsii do inkliuzii [Education of children with special needs: from institutionalization to inclusion]: zb. tez dop. (pp. 67-69). Vinnytsia: TOV «Planer» [in Ukrainian].

Patrykeieva, O. O., Diatlenko, N. M., Sofii, N. Z., & Naida, Yu. M. (2013). Indeks inkliuzii: doshkilnyi navchalnyi zaklad [Index of inclusion: preschool educational institution]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv: TOV VD “Pleiady” [in Ukrainian].

Kantseliarenko, A. Yu., & Kravchenko, H. Yu. (2019). Upravlinnia inkliuzyvnym zakladom doshkilnoi osvity [Management of an inclusive preschool education institution]. Retrieved from http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22224/198.pdf [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. A., & Taranchenko, O. M. (2016). Inkliuzyvna osvita: vid osnov do praktyky [Inclusive education: from basics to practice]: monohrafiia. Kyiv: TOV «ATOPOL» [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F. (2014). Rozvytok informatsiynoyi kompetentnosti hromadyan yak problema vitchyznyanoyi bezperervnoyi osvity [Development of information competence of citizens as a problem of domestic continuous education]. Nova paradyhma [New paradigm], 119, 62-75.

Poroshenko, M. A. et al. (2018). Orhanizatsiino-metodychni zasady diialnosti inkliuzyvno-resursnykh tsentriv [Organizational and methodical principles of activity of inclusive resource centers]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv [in Ukrainian].

Panchenko, A., & Kravchuk, N. (2019). Upravlinnia zakladom zahalnoi serednioi osvity z inkliuzyvnym navchanniam v umovakh novoi ukrainskoi shkoly [Management of an institution of general secondary education with inclusive education in the conditions of a New Ukrainian school]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educational discourse], 1/2, 24-25 [in Ukrainian].

Pedorych, A. (2018). Do pytan hotovnosti pedahohiv do inkliuzyvnoi osvity [To the issues of teachers' readiness for inclusive education]. Osvitolohiia [Education Science], 7, 101-107 [in Ukrainian].

Poroshenko, M. A. (2019). Inkliuzyvna osvita [Inclusive education]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: TOV «Ahentstvo “Ukraina”» [in Ukrainian].

Bendova, P., Cechackova, M., & Sadkova, L. (2014). Inclusive education of pre-school children with special educational needs in kindergartens. Social and Behavioral Sciences, 112, 1014-1021.

Early childhood development and disability: discussion paper. World Health Organization. (2012). URL: https://www.academia.edu/6870559/Early_Childhood_Development_and_Disability.

Jordan, A., Schwartz, E., & Mcghie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for inclusive classrooms. Teaching and Teacher Education, 25 (4), 535-542.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Якуба, О. Л. (2023). Управління діяльністю ЗДО при організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами . Імідж сучасного педагога, (6(207), 57–60. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-57-60