Сучасні тенденції управління закладом дошкільної освіти з інклюзивною формою роботи

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Шамрай Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 63 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0979-4543

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-53-56

Ключові слова:

дошкільна освіта; управління закладом дошкільної освіти; інклюзивна освіта; методики інклюзивної освіти; кооперативне навчання

Анотація

Розглядаються сучасні тенденції управління закладом дошкільної освіти з інклюзивною формою роботи. Аналізуються моделі інклюзивного навчання розвинених країн. Підкреслюється, що впровадження в Україні інклюзивної моделі передбачає творче використання досвіду розвинених країн з опорою на власні традиції та надбання, адже класична українська педагогіка розробила значну кількість методик і технологій навчання дітей з особливими потребами, зокрема й на рівні дошкільної освіти. Простежується тенденція автономності, тобто активного пошуку і вибору кожним освітнім закладом комплексу методик і технологій, які найповніше відповідають його профілю і специфіці роботи. Осмислюється досвід упровадження у навчально-виховну діяльність ЗДО музичного виховання і праці з природними об’єктами на засадах кооперативного навчання.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Шамрай, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 63 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

директорка

Посилання

Арендарук А. О. До проблеми впровадження інклюзивного навчання в освітній системі України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. зб. наук. праць. Київ, 2014. Вип. 27. C. 8–13. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7785

Арендарук А. О. Досвід впровадження інтеграції та інклюзивної освіти в Україні та за кордоном. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. Київ, 2013. Вип. 24. C. 11–14. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7539

Братишко Т. А. Інклюзивна освіта в Україні та особливості її концепції. Науковий вісник Льотної академії. Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 5. С. 67–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfasps_2019_5_10/

Кайдалова Г. П. Досвід зарубіжних країн у запровадженні інклюзивного навчання в Україні. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6 (50). С. 108–116.

Казачінер О. С. Інклюзивна освіта в англомовних країнах. Харків : Основа, 2018. 79 с.

Колупаєва А. А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2007. 458 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі : навч.-метод. посіб. Харків : Ранок, 2019. 304 с.

Москалик Г. Феномен освіти у педагогічному дискурсі на межі століть. Вища освіта України. 2013. № 4. С. 38–44.

Рукомєда В. О. Педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та новаторство. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : монографія / відп. ред. Г. В. Давиденко. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. С. 217–223.

Садова І. І. Інклюзивна освіта в країнах Європи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 69, т. 1. С. 198–191.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Київ, 1977. Т. 5. 590 с.

Яценюк Л., Козак Р. Упровадження інклюзивної освіти: досвід зарубіжжя. Нова педагогічна думка. 2019. № 3 (99). С. 99–101.

Marcovic M., Spacisour B. Education in Serbia: Inclusive and E-Learning opportunities. Serbian Journal Of Management. 2010. Vol. 5 (2). P. 271.

References

Arendaruk, A. O. (2014). Do problemy vprovadzhennia inkliuzyvnoho navchannia v osvitnii systemi Ukrainy [To the problem of implementation of inclusive education in the educational system of Ukraine]. In Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Correctional pedagogy and special psychology]: zb. nauk. prats (Is. 27, pp. 8-13). Kyiv. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7785 [in Ukrainian].

Arendaruk, A. O. (2013). Dosvid vprovadzhennia intehratsii ta inkliuzyvnoi osvity v Ukraini ta za kordonom [Experience of implementation of integration and inclusive education in Ukraine and abroad]. In Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Correctional pedagogy and special psychology]: zb. nauk. prats (Is. 24, pp. 11-14). Kyiv. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7539 [in Ukrainian].

Bratyshko, T. A. (2019). Inkliuzyvna osvita v Ukraini ta osoblyvosti ii kontseptsii [Inclusive education in Ukraine and features of its concept]. In Naukovyi visnyk Liotnoi akademii. Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of the Flight Academy. Pedagogical Sciences] (Is. 5, pp. 67-70). Kropyvnytskyi. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfasps_2019_5_10/ [in Ukrainian].

Kaidalova, H. P. (2015). Dosvid zarubizhnykh krain u zaprovadzhenni inkliuzyvnoho navchannia v Ukraini [Experience of foreign countries in the implementation of inclusive education in Ukraine]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 6 (50), 108-116 [in Ukrainian].

Kazachiner, O. S. (2018). Inkliuzyvna osvita v anhlomovnykh krainakh [Inclusive education in English-speaking countries]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. A. (2007). Dosvid realizatsii inkliuzyvnoi osvity v krainakh Yevropy [Experience of implementation of inclusive education in European countries]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. A., & Taranchenko, O. M. (2019). Navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inkliuzyvnomu seredovyshchi [Teaching children with special educational needs in an inclusive environment]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Moskalyk, H. (2013). Fenomen osvity u pedahohichnomu dyskursi na mezhi stolitʹ [The phenomenon of education in pedagogical discourse at the turn of the century]. Vyshcha osvita Ukrayiny [Higher education of Ukraine], 4, 38-44 [in Ukrainian].

Rukomieda, V. O. (2016). Pedahohichni tekhnolohii inkliuzyvnoho navchannia: tradytsii ta novatorstvo [Pedagogical technologies of inclusive education: traditions and innovation]. In H. V. Davydenko (Ed.), Inkliuzyvna osvita: dosvid i perspektyvy [Inclusive education: experience and perspectives]: monohrafiia (pp. 217-223). Vinnytsya: TOV «Nilan LTD» [in Ukrainian].

Sadova, I. I. (2020). Inkliuzyvna osvita v krainakh Yevropy [Inclusive education in European countries]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], 69 (1), 198-191 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 5). Kyiv [in Ukrainian].

Yatseniuk, L., & Kozak, R. (2019). Uprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity: dosvid zarubizhzhia [Implementation of inclusive education: experience abroad]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought], 3 (99), 99-101 [in Ukrainian].

Marcovic, M., & Spacisour, B. (2010). Education in Serbia: Inclusive and E-Learning opportunities. Serbian Journal of Management, 5 (2), 271.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Шамрай, О. В. (2023). Сучасні тенденції управління закладом дошкільної освіти з інклюзивною формою роботи . Імідж сучасного педагога, (6(207), 53–56. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-53-56