Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного ЗДО

Автор(и)

  • Олена Анатоліївна Пронь Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 65 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Україна https://orcid.org/0000-0002-8167-2735

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-27-30

Ключові слова:

дошкільна освіта; якість освіти; управління; організаційно-педагогічні умови; освітнє середовище

Анотація

Досліджено комплекс організаційно-педагогічних умов управління якістю дошкільної освіти, який дозволяє в сучасних складних умовах впоратися із завданням забезпечення дітей якісною дошкільною освітою. Виділено такі організаційно-педагогічні умови: визначення місії закладу, чітку постановку цілей дошкільної освіти та планування їхнього досягнення; створення безпечного освітнього середовища; формування навчально-методичного середовища, що стимулює дітей до навчальної діяльності; створення позитивного клімату; організація навчальної бази; організація планування діяльності; ґрунтовне й систематичне вивчення контингенту закладу. Акцентовано, що неперервний навчально-виховний процес приділяє особливу увагу особистості дитини, забезпеченню її фізичних, емоційних, соціальних та інтелектуальних потреб.

Біографія автора

Олена Анатоліївна Пронь, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 65 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вихователь-методист

Посилання

Ветренко М. Ю., Кравченко Г. Ю. Управління якістю дошкільної освіти на основі освітнього моніторингу. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. 2018. № 4 (5). URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19409

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 345 с.

Єжова О. О. Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 3. С. 39–43.

Кіндрат І. Р. Організаційно-педагогічні умови побудови освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі на засадах інтеграції. Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education. 2012. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer29/585.pdf

Ключові показники якості дошкільної освіти. 2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/01/25/Klyuchovi%20pokaznyky%20yakosti%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Козак Л., Швидка І. Якість дошкільної освіти на сучасному етапі. Освітологічний дискурс. 2018. № 3/4 (22/23). С. 198–208.

Крутій К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2009. № 3. С. 4–6; № 4. С. 35–36.

Мармаза О. І. Менеджмент освітньої організації. Харків : ТОВ «Щедра садиба», 2017. 126 с.

Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році. Додаток до листа МОН від 27.07. 2022 № 1/8504-22. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62e/3b9/2e7/62e3b92e7f631954849654.pdf

Москалик Г. Правове забезпечення управлінської діяльності менеджера: теоретичний аспект. Імідж сучасного педагога. 2001. С. 43-45.

Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). C. 116–118.

Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care. Report of the Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission. 2014. URL: https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2019/11/ecec-quality-framework_en.pdf

Sverdlov A. et al. Preschool educational practice guidelines for preschool teachers. 2010. URL: https://www.oecd.org/education/school/48990155.pdf

References

Vetrenko, M. Yu., & Kravchenko, H. Yu. (2018). Upravlinnia yakistiu doshkilnoi osvity na osnovi osvitnioho monitorynhu [Quality management of preschool education based on educational monitoring]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Pedahohika [Adaptive management: theory and practice. Pedagogy], 4 (5). URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19409 [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi [Innovative pedagogical technologies]: navchalnyy posibnyk. Кyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Yezhova, O. O. (2014). Sutnist orhanizatsiino-pedahohichnykh umov pedahohichnoho protsesu [The essence of organizational and pedagogical conditions of the pedagogical process]. Psykholoho-pedahohichni nauky [Psychological and pedagogical sciences], 3, 39-43 [in Ukrainian].

Kindrat, I. R. (2012). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy pobudovy osvitnioho protsesu v doshkilnomu navchalnomu zakladi na zasadakh intehratsii [Organizational and pedagogical conditions for building an educational process in a preschool educational institution based on integration]. Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education. Retrieved from https://www.sworld.com.ua/konfer29/585.pdf [in Ukrainian].

Kliuchovi pokaznyky yakosti doshkilnoi osvity [Key indicators of the quality of preschool education]. (2021). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/01/25/Klyuchovi%20pokaznyky%20yakosti%20doshkilnoyi%20osvity.pdf [in Ukrainian].

Kozak, L., & Shvydka, I. (2018). Yakist doshkilnoi osvity na suchasnomu etapi [The quality of preschool education at the current stage]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educational discourse], 3/4 (22/23), 198-208 [in Ukrainian].

Krutii, K. (2009). Kontseptsiia postiinoho kontroliu za yakistiu doshkilnoi osvity [The concept of constant control over the quality of preschool education]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu [Methodist preschool teacher], 3, 4-6; 4, 35-36 [in Ukrainian].

Marmaza, O. I. (2017). Menedzhment osvitnioi orhanizatsii [Management of an educational organization]. Kharkiv: TOV «Shchedra sadyba» [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsiyi pro okremi pytannya diyalʹnosti zakladiv doshkilʹnoyi osvity u 2022/2023 navchalʹnomu rotsi [Methodological recommendations on specific issues of activities of preschool education institutions in the 2022/2023 academic year]. (2022). Dodatok do lysta MON vid 27.07.2022 № 1/8504-22 Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62e/3b9/2e7/62e3b92e7f631954849654.pdf [in Ukrainian].

Moskalyk, H. (2001). Pravove zabezpechennya upravlinskoyi diyalnosti menedzhera: teoretychnyy aspekt [Legal support of the managerial activity of the manager: theoretical aspect]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 2001, 43-45 [in Ukrainian].

Frolenkova, N. O. (2015). Yakist doshkilnoi osvity v Ukraini: fenomen poniattia [The quality of preschool education in Ukraine: the phenomenon of the concept]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 2 (17), 116-118 [in Ukrainian].

Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care. (2014). Report of the Working Group on Early Childhood Education and Care under the auspices of the European Commission. Retrieved from https://www.value-ecec.eu/wp-content/uploads/2019/11/ecec-quality-framework_en.pdf

Sverdlov, A. et al. (2010). Preschool educational practice guidelines for preschool teachers. Retrieved from https://www.oecd.org/education/school/48990155.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Пронь, О. А. (2023). Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного ЗДО . Імідж сучасного педагога, (6(207), 27–30. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-27-30