Адаптивне управління розвитком творчого потенціалу вчителів в умовах неформальної освіти і воєнного стану

Автор(и)

  • Тетяна Вікторівна Короід Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Україна https://orcid.org/0000-0002-6390-4766

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-21-26

Ключові слова:

управління творчим потенціалом; модель управління; методологічні підходи; закони й закономірності; агенти змін; репутація

Анотація

Визначено, що адаптивне управління розвитком творчого потенціалу вчителів в умовах неформальної освіти є провідним чинником урізноманітнення сукупної професійної культури педагогів, їхніх потенційних здатностей, можливостей, тому як виразниками освітніх перетворень видаються саме освітяни, особливо за умови воєнного стану.

Висвітлено, що за провідною ознакою адаптивного управління, як  зазначила Г. Єльникова, є взаємопристосування, а механізмом взаємоузгодження, що розкриває способи спрямованого впливу (самовпливу) й одночасного вивільнення ступенів свободи, є саморозвиток суб’єктів діяльності.

Зазначено, що мотивація особистості на самостійне самовдосконалення тотожна формуванню висококваліфікованого творчого вчителя, який бажає самостійно працювати над собою, розвиває вміння й навички, не боїться «віддаватися» професії. Це є найважливішим завданням НУШ, найважливішим завданням сучасного управлінця, а значить і сучасної освіти.

Біографія автора

Тетяна Вікторівна Короід, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО  «Університет менеджменту освіти»

Посилання

Адаптивне управління. Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8048/adaptivne-upravlinnya

Білик Н. Дисемінаційний підхід до освіти дорослих. Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів 6-го Всеукр. наукового форуму з міжнародною участю [за наук. ред.: Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки ; ред. за заг. питань: Л. О. Лузан, О. О. Почуєва, З. В. Рябова]. Харків : Мачулин, 2021. Вип. 3. С. 28–30.

Впровадження освітніх програм нової української школи: пристрасті та загрози. URL: http://education-ua.org/ua/articles/1149-vprovadzhennya-osvitnikh-program-novoji-ukrajinskoji-shkoli-pristrasti-ta-zagrozi

Єльникова Г. Технологія адаптивного управління персоналом організації. URL:

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_2/9.pdf

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39188

Закон України «Про освіту», ст. 57- 1 «Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». URL:

https://login.activelex.com/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Flex.activelex.com%2F

Короід Т. В. Проблеми управління розвитком творчого потенціалу вчителів в умовах неформальної освіти в науковій літературі. Вісник післядипломної освіти. Педагогічні науки. 2022. Вип. 19 (48). URL:

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/19_48_2022/pedagog/Bulletin_19_48_Pedagogika_Koroid.pdf

Короід Т. Школознавство як основи управління сучасною школою в умовах її реформування. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11 листопада 2021 р.). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 215–219. URL: https://drive.google.com/file/d/1lv3mznI1XShYctO2KtPsExjGGhWLUPYM/view

Махиня Т. Освітній краудсорсинг як нова управлінська технологія. Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукр. наук. форуму] / упоряд. М. Л. Ростока ; ред. кол.: Г. В. Єльникова (голова), Г. Ю. Кравченко, Л. О. Лузан, М. Л. Ростока,. З. В. Рябова. Харків : Мачулин : ФОП Озеров Г.В., 2019. С. 80–84.

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в школах у 2022–2023 навчальному році. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-shkolah-u-20222023-navchalnomu-roci

Освіта під час воєнного стану – 30 запитань та відповідей. URL: https://eo.gov.ua/osvita-pid-chas-voyennoho-stanu-30-zapytan-ta-vidpovidey/2022/04/18/

Рябова З. Маркетингово-моніторинговий супровід розвитку професійної компетентності керівника нової української школи. Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : зб. наук. праць / В. П. Андрущенко, В. П. Бех, О. В. Алейнікова, Л. М. Калініна та ін. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. С. 144–148.

Середня освіта : Накази і вимоги МОН України 2022. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/

Сорочан Т. М. Розвиток управлінських умінь керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти. Директор школи, ліцею, гімназії. 2002. № 35. С. 52–57. URL: https://scholar.google.ru/citations?user=KCqwx3AAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Сухомлинський В. Вибрані твори. Київ : Рад. школа, 1976. Т. 2. 670 с.

Управління персоналом. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC

Шкільні підручники. URL: https://pidruchnyk.com.ua/

References

Adaptyvne upravlinnia [Adaptive management]. Farmatsevtychna entsyklopediia [Pharmaceutical encyclopedia]. Retrieved from https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8048/adaptivne-upravlinnya [in Ukrainian].

Bilyk, N. (2021). Dyseminatsiinyi pidkhid do osvity doroslykh [Dissemination approach to adult education]. In H. V. Yelnykovoi, & M. L. Rostoky (Eds.), Adaptyvni protsesy v osviti [Adaptive processes in education]: zbirnyk materialiv 6-ho Vseukrainskoho naukovoho forumu z mizhnarodnoiu uchastiu (Is. 3, pp. 28-30). Kharkiv: Machulyn [in Ukrainian].

Vprovadzhennia osvitnikh prohram novoi ukrainskoi shkoly: prystrasti ta zahrozy [Implementation of educational programs of the new Ukrainian school: passions and threats]. Retrieved from http://education-ua.org/ua/articles/1149-vprovadzhennya-osvitnikh-program-novoji-ukrajinskoji-shkoli-pristrasti-ta-zagrozi [in Ukrainian].

Ielnykova, H. Tekhnolohiia adaptyvnoho upravlinnia personalom orhanizatsii [Technology of adaptive personnel management of the organization]. Retrieved from http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_2/9.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo derzhavnykh harantii v umovakh voiennoho stanu, nadzvychainoi sytuatsii abo nadzvychainoho stanu» [The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding State Guarantees in the Conditions of Martial Law, State of Emergency or State of Emergency"]. Retrieved from https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39188 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"], st. 57- 1 «Derzhavni harantii v umovakh voiennoho stanu, nadzvychainoi sytuatsii abo nadzvychainoho stanu». Retrieved from https://login.activelex.com/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Flex.activelex.com%2F [in Ukrainian].

Koroid, T. V. (2022) Problemy upravlinnia rozvytkom tvorchoho potentsialu vchyteliv v umovakh neformalnoi osvity v naukovii literaturi [Problems of managing the development of creative potential of teachers in the conditions of non-formal education in scientific literature]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Pedahohichni nauky [Bulletin of postgraduate education. Pedagogical sciences], 19 (48), 44-65. Retrieved from http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/19_48_2022/pedagog/Bulletin_19_48_Pedagogika_Koroid.pdf [in Ukrainian].

Koroid, T. (2021). Shkoloznavstvo yak osnovy upravlinnia suchasnoiu shkoloiu v umovakh yii reformuvannia [School studies as the basis of modern school management in the conditions of its reformation]. In Natsionalna osvita v stratehiiakh sotsiokulturnoho vyboru: teoriia, metodolohiia, praktyka [National education in the strategies of sociocultural choice: theory, methodology, practice]: materialy V Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (pp. 215-219). Lutsk: KZVO "Lutskyi pedahohichnyi koledzh". Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1lv3mznI1XShYctO2KtPsExjGGhWLUPYM/view [in Ukrainian].

Makhynia, T. (2019). Osvitnii kraudsorsynh yak nova upravlinska tekhnolohiia [Educational crowdsourcing as a new management technology]. In M. L. Rostoka (Comp.), Adaptyvni systemy upravlinnia v osviti [Adaptive management systems in education]: zbirnyk materialiv IV Vseukrainskoho naukovoho forumu (pp. 80-84). Kharkiv: Machulyn: FOP Ozerov H.V. [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii osvitnoho protsesu v shkolakh u 2022-2023 navchalnomu rotsi [Methodological recommendations regarding the organization of the educational process in schools in the 2022–2023 academic year]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-shkolah-u-20222023-navchalnomu-roci [in Ukrainian].

Osvita pid chas voiennoho stanu – 30 zapytan ta vidpovidei [Education during martial law - 30 questions and answers]. Retrieved from https://eo.gov.ua/osvita-pid-chas-voyennoho-stanu-30-zapytan-ta-vidpovidey/2022/04/18/ [in Ukrainian].

Riabova, Z. (2017). Marketynhovo-monitorynhovyi suprovid rozvytku profesiinoi kompetentnosti kerivnyka novoi ukrainskoi shkoly [Marketing and monitoring support for the development of the professional competence of the head of a new Ukrainian school]. In V. P. Andrushchenko, V. P. Bekh, & O. V. Aleinikova et. al (Comps.), Kerivnyk novoi ukrainskoi shkoly: svitohliadno-profesiini oriientyry [The head of the new Ukrainian school: worldview and professional orientations]: zbirnyk naukovykh prats (pp. 144-148). Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Serednia osvita [Secondary education]: Nakazy i vymohy MON Ukrainy. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/ [in Ukrainian].

Sorochan, T. M. (2002). Rozvytok upravlinskykh umin kerivnykiv shkil u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Development of management skills of school leaders in the system of postgraduate pedagogical education]. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii [Director of a school, lyceum, gymnasium], 35, 52-57. Retrieved from https://scholar.google.ru/citations?user=KCqwx3AAAAAJ&hl=uk&oi=sra [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1976). Vybrani tvory [Selected works] (Vol. 2). Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Upravlinnia personalom [Management staff]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC [in Ukrainian].

Shkilni pidruchnyky [School textbooks]. Retrieved from https://pidruchnyk.com.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Короід, Т. В. (2023). Адаптивне управління розвитком творчого потенціалу вчителів в умовах неформальної освіти і воєнного стану . Імідж сучасного педагога, (6(207), 21–26. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-21-26