Дидактичні основи формування математичних умінь молодших школярів за вимогами НУШ відповідно до змістової лінії «Робота з даними»

Автор(и)

  • Наталія Дмитрівна Карапузова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна http://orcid.org/0000-0003-1430-0648

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-61-66

Ключові слова:

початкова школа; змістова лінія «Робота з даними»; вміння молодших школярів працювати з даними

Анотація

Автором узагальнено досвід учених, методистів щодо проблеми навчання учнів початкової школи змістової лінії математичної освітньої галузі «Робота з даними», здійснено аналіз діючих підручників математики щодо забезпечення програмовим матеріалом на ознайомлення учнів зі способами виділення і впорядкування даних. Схарактеризовано мету, зміст компонентів методики навчання молодших школярів працювати з даними: методику формування в учнів найпростіших умінь виділяти і впорядковувати дані за певною ознакою; методику навчання творчої діяльності у процесі роботи з даними – дослідження різних шляхів розв’язання проблемних ситуацій, спираючись на наявні дані та добір доцільного. Визначено рівні обов’язкових результатів навчання у процесі засвоєння молодшими школярами змістової лінії «Робота з даними», а саме: високий, достатній і базовий. Запропоновано словничок термінів, якими учням необхідно оперувати у рамках змістової лінії «Робота з даними». Акцентується увага на необхідності використанні методів, інноваційних технологій, засобів і форм організації навчання, що стимулюють активну пізнавальну й перетворювальну діяльність учнів, змінюють освітній процес, роблять його ефективним і цікавим для учнів.

Біографія автора

Наталія Дмитрівна Карапузова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидатка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри початкової освіти

Посилання

Бібік Н. М., Вашуленко М. С., Мартиненко В. О. та ін. Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2014. 346 с.

Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах : навч. посіб. 4-те вид., переробл. і доп. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. 368 с.

Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96 (дата звернення 21.07.2022).

Державний стандарт початкової освіти : затверджений постановою КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyiosviti (дата звернення 21.07.2022).

Листопад Н. Робота з даними на уроках математики в початковій школі Англії. URL: https://lib.iitta.gov.ua/727611/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf

Листопад Н. Робота з даними у навчанні математики: зіставний аналіз типових освітніх програм для початкової школи. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 травня 2020 р.). Київ : Авторитет, 2020. С. 234–236.

Листопад Н. Характеристика змістової лінії «Робота з даними» у початковому курсі математики. URL: https://lib.iitta.gov.ua/723569/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D0%9D.%D0%9F._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB.pdf

Основні підручники та навчальні посібники для початкової школи. URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit#gid=1870606315 (дата звернення 21.07.2022).

Скворцова С., Онопрієнко О. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. Харків : Ранок, 2019. 352 с.

Скворцова С., Онопрієнко О. Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. Харків : Ранок, 2020. 320 с.

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О. Я. Цикл І (1–2 класи). URL : http://www.makariv-lyceum.edukit.kiev.ua/nush/tipovi_osvitni_programi/ (дата звернення 28.08.2022).

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О. Я. Цикл ІІ (3–4 класи). URL : http://www.makariv-lyceum.edukit.kiev.ua/nush/tipovi_osvitni_programi/ (дата звернення 28.08.2022).

Tипова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Шияна Р. Б. (1–2 класи). Цикл І. URL : http://www.makariv-lyceum.edukit.kiev.ua/nush/tipovi_osvitni_programi/ (дата звернення 1.09.2022).

Tипова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Шияна Р. Б. Цикл ІІ (3–4 класи). URL : http://www.makariv-lyceum.edukit.kiev.ua/nush/tipovi_osvitni_programi/ (дата звернення 3.09.2022).

National curriculum in England: mathematics programmes of study (2021). https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-mathematics-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-mathematics-programmes-of-study

References

Bibik, N. M., Vashulenko, M. S., & Martynenko, V. O. ta in. (2014). Formuvannia predmetnykh kompetentnostei v uchniv pochatkovoi shkoly [Formation of subject competencies in primary school students]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Bohdanovych, M. V., Kozak, M. V., & Korol, Ya. A. (2016). Metodyka vykladannia matematyky v pochatkovykh klasakh [Methods of teaching mathematics in elementary grades]: navchalnyi posibnyk. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Wikipedia. Free encyclopedia]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96 [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]: zatverdzhenyi postanovoiu KMU vid 21 liutoho 2018 r. № 87. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyiosviti [in Ukrainian].

Lystopad, N. Robota z danymy na urokakh matematyky v pochatkovii shkoli Anhlii [Working with data in primary school mathematics in England]. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/727611/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf [in Ukrainian]

Lystopad, N. (2020). Robota z danymy u navchanni matematyky: zistavnyi analiz typovykh osvitnikh prohram dlia pochatkovoi shkoly [Working with data in primary school mathematics in England]. In Pedahohichna komparatyvistyka i mizhnarodna osvita 2020: hlobalizovanyi prostir innovatsii [Pedagogical comparative studies and international education 2020: a globalized space of innovation]: materialy IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 234-236). Kyiv: Avtorytet [in Ukrainian].

Lystopad, N. Kharakterystyka zmistovoi linii «Robota z danymy» u pochatkovomu kursi matematyky [Characteristics of the content line "Working with data" in the elementary course of mathematics]. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/723569/1/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D0%9D.%D0%9F._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB.pdf [in Ukrainian].

Osnovni pidruchnyky ta navchalni posibnyky dlia pochatkovoi shkoly [Basic textbooks and teaching aids for primary school]. Retrieved from https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit#gid=1870606315 [in Ukrainian].

Skvortsova, S., & Onopriienko, O. (2019). Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia matematyky u 1–2 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity na zasadakh intehratyvnoho i kompetentnisnoho pidkhodiv [The new Ukrainian school: a method of teaching mathematics in grades 1–2 of general secondary education institutions based on integrative and competency-based approaches]: navch.-metod. posib. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Skvortsova, S., & Onopriienko, O. (2020). Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia matematyky u 3–4 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity na zasadakh intehratyvnoho i kompetentnisnoho pidkhodiv [The new Ukrainian school: a method of teaching mathematics in grades 3–4 of general secondary education institutions based on integrative and competency-based approaches]: navch.-metod. posib. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity pid kerivnytstvom Savchenko O. Ya. Tsykl I (1–2 klasy) [Typical educational program for institutions of general secondary education under the leadership of Savchenko O. Ya. Cycle I (grades 1–2)]. Retrieved from http://www.makariv-lyceum.edukit.kiev.ua/nush/tipovi_osvitni_programi/ [in Ukrainian].

Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity pid kerivnytstvom Savchenko O. Ya. Tsykl II (3–4 klasy) [Typical educational program for institutions of general secondary education under the leadership of Savchenko O. Ya. Cycle II (grades 3–4)]. Retrieved from http://www.makariv-lyceum.edukit.kiev.ua/nush/tipovi_osvitni_programi/ [in Ukrainian].

Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity pid kerivnytstvom Shyiana R. B. (1–2 klasy). Tsykl I [A typical educational program for institutions of general secondary education under the leadership of R. B. Shiyan (grades 1–2). Cycle I]. Retrieved from http://www.makariv-lyceum.edukit.kiev.ua/nush/tipovi_osvitni_programi/ [in Ukrainian].

Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity pid kerivnytstvom Shyiana R. B. Tsykl II (3–4 klasy) [Typical educational program for institutions of general secondary education under the leadership of Shiyan R. B. Cycle II (grades 3–4)]. Retrieved from http://www.makariv-lyceum.edukit.kiev.ua/nush/tipovi_osvitni_programi/ [in Ukrainian].

National curriculum in England: mathematics programmes of study (2021). Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-mathematics-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-mathematics-programmes-of-study

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Карапузова, Н. Д. (2023). Дидактичні основи формування математичних умінь молодших школярів за вимогами НУШ відповідно до змістової лінії «Робота з даними» . Імідж сучасного педагога, (6(207), 61–66. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-61-66