Розвиток управлінської компетентності у межах підвищення загальної професійної кваліфікації керівника ЗДО

Автор(и)

  • Валентина Юріївна Божок Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Україна https://orcid.org/0000-0002-6418-7578

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-31-34

Ключові слова:

управлінська компетентність; розвиток; дошкільна освіта; керівник закладу; професійна кваліфікація; управління; лідерство

Анотація

Розглядається управлінська компетентність керівника закладу дошкільної освіти як структурний складник професійної кваліфікації. Акцентовано увагу на тому, що згідно з Професійним стандартом керівника ЗДО управлінська компетентність пов’язана з такими трудовими функціями, як управління, лідерство і партнерська взаємодія (лідерська компетентність), а також стратегічний розвиток закладу (стратегічне управління, стратегічна комунікація, нормативно-правова компетентність). Досліджуються структурні компоненти управлінської компетентності. На основі осмислення теоретичних досліджень пропонуються практичний інструментарій розвитку управлінської компетентності у межах підвищення загальної професійної кваліфікації керівника ЗДО. Акцентується необхідність системного і комплексного вдосконалення управлінської компетентності.

Біографія автора

Валентина Юріївна Божок, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

магістрантка

Посилання

Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника. Харків : Основа, 2007. 176 с.

Власюк А. Д. Управлінська компетентність як складова професійної кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти. Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (16 березня 2018 року) : в 2 ч. / Житомир, держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; (відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. Житомир : Вид-во ФО-П Левковець, 2018. Ч. 1. С. 81–88. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/158264861.pdf

Москалик Г. До сучасних проблем модернізації української школи. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. Всеукр. круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», 17 квітня 2019 р. / Інститут педагогіки НАПН України, Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; [голов. ред. В. Р. Ільченко]. Полтава : ПОІППО, 2019. Вип. 11. С. 32–34.

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» № 620-21 від 28.09.2021 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Олешко П. О., Кінах Н. В. Структура управлінської компетентності керівника освітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник післядипломної освіти. Педагогічні науки. 2019. Вип. 9 (38). С. 113–132. URL: https://doi.org/10.32405/2218‐7650

Петренко В. А. Управлінська компетентність керівника закладу дошкільної освіти: теоретичний аспект. Імідж сучасного педагога. 2022. № 2 (203). С. 22–25. URL: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-22-25

Пономаренко Т. О. Теоретико-методологічні засади формування управлінської культури керівників дошкільної освіти. Науковий вісник Донбасу. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2014_2_13

Свистун В. І. Управлінська компетентність керівника як важливий чинник розвитку професійно-технічного навчального закладу в умовах ринкової економіки. 2014. URL: https://lib.iitta.gov.ua/9176/1/Svystun.pdf

Семанчина В. Управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 15. С. 430–437.

Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія і практика : монографія. Луганськ : Знання, 2005. 384 с.

Товканець О. С., Плескач М. І. Управлінська компетентність у змісті професійної діяльності педагога дошкільної освітньої установи. Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород 27.9.2019 р. / за ред.: І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора. Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2019. С. 103–105.

Шаповал Р. В. Сутність управлінської компетентності керівника дошкільного навчального заклад. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Київ ; Запоріжжя : Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України ; ЗОІППО, 2008. Вип. 52. С. 353–359.

Шаповал Р. В. Технологія формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. Харків : Харків. Держ. академія дизайну і мистецтв, 2007. № 12. С. 153–156.

References

Vasylchenko, L. V. (2007). Upravlinska kultura i kompetentnist kerivnyka [Managerial culture and competence of the manager]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Vlasyuk, A. D. (2018). Upravlinska kompetentnist yak skladova profesiynoyi kvalifikatsiyi kerivnyka zakladu doshkilnoyi osvity [Management competence as a component of the professional qualification of the head of a preschool education institution]. In B. M. Renkas, T. Ye. Rozhnova (Eds.), Upravlinnya zakladamy osvity na zasadakh akmeolohichnoho pidkhodu [Management of educational institutions based on the acmeological approach]: zbirnyk materialiv Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Is. 1, pp. 81-88). Zhytomyr: Vyd-vo FO-P Levkovets. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/158264861.pdf [in Ukrainian].

Moskalyk, H. (2019). Do suchasnykh problem modernizatsiyi ukrayinsʹkoyi shkoly [To the modern problems of Ukrainian school modernization]. In V. R. Ilchenko (Ed.), Tekhnolohiyi intehratsiyi zmistu osvity [Technologies of integration of educational content]: zb. nauk. pr. Vseukrayinskoho kruhloho stolu «Intehratsiya zmistu osvity v profilniy shkoli» (Is. 11, pp. 32-34). Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrayiny «Pro zatverdzhennya profesiynoho standartu «Kerivnyk (dyrektor) zakladu doshkilʹnoyi osvity» [On approval of the professional standard «Head (director) of a preschool education institution»] № 620-21 vid 28.09.2021 r. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osvi [in Ukrainian].

Oleshko, P. O., & Kinakh, N. V. (2019). Struktura upravlinskoyi kompetentnosti kerivnyka osvitnoho zakladu v systemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [The structure of managerial competence of the head of an educational institution in the system of postgraduate pedagogical education]. Visnyk pislyadyplomnoyi osvity [Bulletin of postgraduate education], 9 (38), 113-132. Retrieved from https://doi.org/10.32405/2218‐7650 [in Ukrainian].

Petrenko, V. A. (2022). Upravlinska kompetentnist kerivnyka zakladu doshkilnoyi osvity: teoretychnyy aspekt [Managerial competence of the head of a preschool education institution: theoretical aspect]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 2 (203), 22-25. Retrieved from https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-22-25 [in Ukrainian].

Ponomarenko, T. O. (2014). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannya upravlinskoyi kultury kerivnykiv doshkilnoyi osvity [Theoretical and methodological principles of the formation of management culture of preschool education leaders]. Naukovyy visnyk Donbasu [Scientific Bulletin of Donbass], 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2014_2_13 [in Ukrainian].

Svystun, V. I. (2014). Upravlinska kompetentnist kerivnyka yak vazhlyvyy chynnyk rozvytku profesiyno-tekhnichnoho navchalnoho zakladu v umovakh rynkovoyi ekonomiky [Managerial competence of the manager as an important factor in the development of a vocational educational institution in the conditions of a market economy]. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/9176/1/Svystun.pdf [in Ukrainian].

Semanchyna, V. (2016). Upravlinska kompetentnist kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Managerial competence of the head of a comprehensive educational institution]. Aktualni pytannya humanitarnykh nauk [Current issues of humanitarian sciences], 15, 430-437 [in Ukrainian].

Sorochan, T. M. (2005). Pidhotovka kerivnykiv shkil do upravlinskoyi diyalnosti: teoriya i praktyka [Preparation of school leaders for managerial activities: theory and practice]: monohrafiya. Luhansk: Znannya [in Ukrainian].

Tovkanets, O. S., & Pleskach, M. I. (2019). Upravlinska kompetentnist u zmisti profesiynoyi diyalnosti pedahoha doshkilnoyi osvitnoyi ustanovy [Management competence in the content of the professional activity of a teacher of a preschool educational institution]. In I. V. Kozubovska, F. F. Shandor (Eds.), Sotsiolohiya ta sotsialʹna robota v umovakh natsionalnykh ta rehionalnykh vyklykiv [Sociology and social work in the conditions of national and regional challenges]: materialy dopovidey ta povidomlen mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (pp. 103-105). Uzhhorod: TOV "RIK-U" [in Ukrainian].

Shapoval, R. V. (2008). Sutnist upravlinskoyi kompetentnosti kerivnyka doshkilnoho navchalnoho zakladu [The essence of managerial competence of the head of a preschool educational institution.]. In Pedahohika i psykholohiya formuvannya tvorchoyi osobystosti: problemy i poshuky [Pedagogy and psychology of the formation of a creative personality: problems and searches]: zb. nauk. pr. (Is. 52, pp. 353-359). Kyiv; Zaporizhzhya: In-t pedahohiky i psykholohiyi profesiynoyi osvity APN Ukrayiny; ZOIPPO [in Ukrainian].

Shapoval, R. V. (2007). Tekhnolohiya formuvannya upravlinskoyi kompetentnosti kerivnyka doshkilnoho navchalnoho zakladu [The technology of formation of managerial competence of the head of a preschool educational institution]. In Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu [Pedagogy, psychology and medico-biological problems of physical education and sports]: zb. nauk. pr. (Is. 12, pp. 153-156). Kharkiv: Kharkivska derzhavna akademiya dyzaynu i mystetstv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Божок, В. Ю. (2023). Розвиток управлінської компетентності у межах підвищення загальної професійної кваліфікації керівника ЗДО . Імідж сучасного педагога, (6(207), 31–34. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-31-34