Актуалізація проблеми професійної підготовки майбутніх учителів історії в університетах України і республіки Польща на сучасному етапі

Автор(и)

  • Геннадій Семенович Черевичний Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0001-9094-8732

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-35-39

Ключові слова:

професійна підготовка; учитель історії; університет; вища освіта; загальна середня освіта; українське суспільство; досвід Республіки Польща, професійна підготовка; учитель історії; університет; вища освіта; загальна середня освіта; українське суспільство; досвід Республіки Польща, професійна підготовка; учитель історії; університет; вища освіта; загальна середня освіта; українське суспільство; досвід Республіки Польща

Анотація

Наголошується на актуальності модернізації професійної підготовки майбутніх учителів історії в університетах України. Піднімається питання вивчення досвіду Республіки Польща у цьому контексті. Наводяться певні результати контент-аналізу джерельної бази дослідження (законодавчої, науково-педагогічної, історично-архівної, інформаційно-аналітичної, дисертаційної). Зосереджено увагу на нормативно-правовому аспекті функціонування систем вищої освіти України і Республіки Польща на сучасному етапі. У цьому сенсі розглядається професійна підготовка майбутніх учителів історії в умовах існуючих форсмажорних обставин, спровокованих карантинними обмеженнями пандемії COVID-19, введенням воєнного стану. Зроблено акцент на результатах впливу глобальних трансформаційних змін цифровізаційного суспільного на динаміку науково-освітнього простору. У статті зазначено, що дане дослідження базується на фундаментальних положеннях розвитку компетентнісно-трансдисциплінарної парадигми підготовки педагогічних кадрів. Обґрунтовано необхідність структурно-семантичного аналізу базових понять дослідження, що в умовах дистанту набувають нових смислів таких, як: «система професійної підготовки в умовах дистанційного навчання», «професійна підготовка майбутніх учителів історії за форсмажорних обставин», «трансдисциплінарність підготовки майбутніх учителів історії», «формування національної ідентичності майбутніх учителів історії». Ключовою метою статті є висвітлення результатів підготовчого етапу науково-педагогічного дослідження професійної підготовки майбутніх учителів історії на сучасному етапі, а також обґрунтування актуальності зазначеної проблеми в умовах сьогодення, враховуючи багаторічний практичний досвід викладацької діяльності автора на кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор аргументує конструктивні висновки про те, що професійна підготовка майбутніх учителів історії Республіки Польща віддзеркалює провідні тенденції формування національної ідентичності та водночас має певні специфічні особливості, зумовлені історичним досвідом Польщі, який є найближчим до українського суспільства з усіх країн ЄС.

Отже, узагальнення такого досвіду, виявлення його прогресивних ідей і доцільне втілення їх у практику відповідно до українських реалій сприятиме якісній модернізації системи національної педагогічної освіти історичного спрямування.

Біографія автора

Геннадій Семенович Черевичний, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України

Посилання

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця : ТВОРИ, 2022. Вип. 15. 64 с. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Analituchnuy_visnuk_2022-15.pdf.

Діяльність НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти : огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. С. В. Лапаєнко. Вінниця : ТВОРИ, 2022. 204 с. URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/overview_edition_2022.pdf.

Ростока М. Л. Трансдисциплінарний підхід у системі освіти України, (аналітичний огляд, частина 1). Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2020. Вип. 12. C. 30 47. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722186/.

Ростока М. Л. Трансдисциплінарний підхід у системі освіти України, (аналітичний огляд, частина 2). Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця : ТВОРИ, 2021. Вип. 13. C. 20–36. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730209/.

Ростока М. Л., Черевичний Г. С. Розбудова парадигми освіти у контексті сучасних трансформацій: конфліктогенний аспект. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2021. Вип. 5(200). С. 14 19. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-14-19. In: Index Copernicus.

Управління якістю освіти: досвід та інновації : монографія / за ред.: Л. Л. Сушенцева, Л. М. Петренко, Н. В. Житник. Павлоград : ІМА-прес, 2018. Т. 2. 276 c. URL: https://lib.iitta.gov.ua/713359/.

Banit O., Shtepura A., Rostoka M., Cherevychnyi G., Dyma O. Students’ Readiness to Distance Learning: Results of Research in the Institutions of Higher Education. Lecture Notes in Networks and Systemsthis. 2022. Vol. 389 LNNS. P. 426 434. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93904-5_43; WOSUID: WOS:000759921700043. In: Web of Science, Scopus, Springer, Cham.

Cherevychnyi G. S., Rostoka M. L. The Image of an Ukrainian Lecturer at the Turn of the 20th 21st Centuries: Experience Historical of the Beginning of the Transformation of the Educational System. World Science. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. (Scientific Educational Center, Poland). 2020. Vol. 2, № 1(53). P. 34 39. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31012020/6902/. URL : https://lib.iitta.gov.ua/719476/. In: RS Global, Index Copernicus, Academia.edu, Cite Factor, Google Scholar, Biblioteka Narodova.

Rostoka M. L., Cherevychnyi G. S. Transdisciplinary Paradigm of STEM-knowledge Management in the Context of Adaptive Approach World Science. 2018. No 10 (38), vol. 2. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6180

Rostoka M., Guraliuk A., Cherevychnyi G., Vyhovska O., Poprotskyi I., Terentieva N. Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. Vol. 13 (3). P. 548 567. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466; WOSUID: WOS:000731782300030. In: Web of Science, EBSCO; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE.

Rostoka M., Cherevychnyi G., Luchaninova O., Pyzhyk A. Philosophical and Pedagogical Discourse in the Postmodern Educational Space: Peculiarities of Distance Learning. Postmodern Openings. 2022. Vol. 13 (4). P. 244 272. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.4/517. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733131/. In: Web of Science – Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); EBSCO; ICI Journals Master List – Index Copernicus; CEEOL; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Philpapers; KVK; WorldCat; CrossRef; Google Scholar; Genamics JournalSeek.

References

Analitychnyi visnyk u sferi osvity y nauky [Analytical bulletin in the field of education and science]: dovid. biul. (2022). NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho (Is. 15). Vinnytsia: TVORY. Retrieved from http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Analituchnuy_visnuk_2022-15.pdf [in Ukrainian].

Diialnist NAPN Ukrainy shchodo naukovo-metodychnoho zabezpechennia modernizatsii ta reformuvannia osvity [Activities of the National Academy of Sciences of Ukraine regarding scientific and methodological support for modernization and reform of education]: ohliad. vyd. (2022). NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Vinnytsia: TVORY. Retrieved from https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/overview_edition_2022.pdf [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. (2020). Transdystsyplinarnyi pidkhid u systemi osvity Ukrainy, (analitychnyi ohliad, chastyna 1) [Transdisciplinary approach in the education system of Ukraine, (analytical review, part 1)]. In Analitychnyi visnyk u sferi osvity y nauky [Analytical bulletin in the field of education and science]: dovid. biul. (Is. 12, pp. 30-47). Kyiv. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/722186/ [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. (2021). Transdystsyplinarnyi pidkhid u systemi osvity Ukrainy, (analitychnyi ohliad, chastyna 2) [Transdisciplinary approach in the education system of Ukraine, (analytical review, part 2)]. In Analitychnyi visnyk u sferi osvity y nauky [Analytical bulletin in the field of education and science]: dovid. biul. (Is. 13, pp. 20-36). Vinnytsia: TVORY. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/730209/ [in Ukrainian].

Rostoka, M. L., & Cherevychnyi, H. S. (2021). Rozbudova paradyhmy osvity u konteksti suchasnykh transformatsii: konfliktohennyi aspekt [Development of the paradigm of education in the context of modern transformations: a conflict-generating aspect]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 5 (200), 14-19. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-14-19. In: Index Copernicus [in Ukrainian].

Sushentseva, L. L., Petrenko, L. M., & Zhytnyk, N. V. (Eds.). (2018). Upravlinnia yakistiu osvity: dosvid ta innovatsii [Management of the quality of education: experience and innovations]: monohrafiia (Vol. 2). Pavlohrad: IMA-pres. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/713359/ [in Ukrainian].

Banit, O., Shtepura, A., Rostoka, M., Cherevychnyi, G., & Dyma, O. (2022). Students’ Readiness to Distance Learning: Results of Research in the Institutions of Higher Education. Lecture Notes in Networks and Systemsthis, 389 LNNS, 426 434. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93904-5_43; WOSUID: WOS:000759921700043. In: Web of Science, Scopus, Springer, Cham.

Cherevychnyi, G. S., & Rostoka, M. L. (2020). The Image of an Ukrainian Lecturer at the Turn of the 20th 21st Centuries: Experience Historical of the Beginning of the Transformation of the Educational System. World Science. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. (Scientific Educational Center, Poland), 2, 1 (53), 34-39. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31012020/6902/. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/719476/. In: RS Global, Index Copernicus, Academia.edu, Cite Factor, Google Scholar, Biblioteka Narodova.

Rostoka, M. L., & Cherevychnyi, G. S., (2018). Transdisciplinary Paradigm of STEM-knowledge Management in the Context of Adaptive Approach World Science, 10 (38), 2. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6180

Rostoka, M., Guraliuk, A., Cherevychnyi, G., Vyhovska, O., Poprotskyi, I., & Terentieva, N. (2021). Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13 (3), 548-567. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466; WOSUID: WOS:000731782300030. In: Web of Science, EBSCO; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE.

Rostoka, M., Cherevychnyi, G., Luchaninova, O., & Pyzhyk, A. (2022). Philosophical and Pedagogical Discourse in the Postmodern Educational Space: Peculiarities of Distance Learning. Postmodern Openings, 13 (4), 244-272. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.4/517. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/733131/. In: Web of Science – Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); EBSCO; ICI Journals Master List – Index Copernicus; CEEOL; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Philpapers; KVK; WorldCat; CrossRef; Google Scholar; Genamics JournalSeek.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Черевичний, Г. С. (2023). Актуалізація проблеми професійної підготовки майбутніх учителів історії в університетах України і республіки Польща на сучасному етапі. Імідж сучасного педагога, (6(207), 35–39. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-35-39