Підготовка керівників закладів загальної середньої освіти до побудови системи оцінювальної діяльності в Новій українській школі

Автор(и)

  • Тетяна Миколаївна Бабко КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та психології» Запорізької обласної ради, Україна http://orcid.org/0000-0003-1066-7290

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-12-16

Ключові слова:

Нова українська школа (НУШ); система оцінювальної діяльності закладу освіти; формувальне оцінювання

Анотація

Презентовано досвід реалізації освітнього модуля «Система оцінювальної діяльності як напрям реалізації освітньої програми» тренінгової програми «Нова українська школа у базовій загальній середній освіті: управлінський супровід», розроблену представниками кафедри менеджменту освіти та психології Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для керівників та заступників директорів закладів загальної середньої освіти.

Описано зміст теоретичної та практичної підготовки директорів закладів загальної середньої освіти та їхніх заступників до вибудовування системи оцінювальної діяльності в умовах запровадження Державного стандарту в адаптаційному циклі базової середньої освіти.

Представлений досвід може бути корисним для тренерів регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти та центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Біографія автора

Тетяна Миколаївна Бабко, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та психології» Запорізької обласної ради

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту освіти та психології

Посилання

Афанасьєва Т., Бабко Т., Гревцева Є., Кравченко Т. Особливості управлінської діяльності в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Нова українська школа у базовій середній освіті: впевнені кроки Запорізької області : наук.-метод. посіб. / відп. ред. Т. Є. Гура ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Запоріжжя : ЗОІППО, 2022. С. 41–57. URL: https://drive.google.com/file/d/1qwGfMw7AcLrjtt_k-cJZJK3fj3aReYu7/view

Про затвердження методичних рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти : наказ МОН України від 13.07.2021 №813. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти : наказ МОН України від 01 квітня 2022 року № 289. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-5-6-klasiv-yaki-zdobuvayut-osvitu-vidpovidno-do-novogo-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16 січня 2020 р. № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Степанова-Камиш А. Формувальне оцінювання: приклади форм, які заповнюють фінські вчителі, діти та їхні батьки. НУШ. ГО. Смарт-освіта. URL: https://nus.org.ua/articles/formuvalnogo-otsinyuvannya-pryklady-form-yaki-zapovnyuyut-uchyteli-dity-ta-yihni-batky/

Фідкевич О., Богданець-Білоскаленко Н. Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. Київ : Генеза, 2020. 96 с.

References

Afanasieva, T., Babko, T., Hrevtseva, Ye., & Kravchenko, T. (2022). Osoblyvosti upravlinskoi diialnosti v umovakh realizatsii Derzhavnoho standartu bazovoi serednoi osvity [Peculiarities of managerial activity in the conditions of implementation of the State standard of basic secondary education]. In T. Ye. Hura (Ed.), Nova ukrainska shkola u bazovii serednii osviti: vpevneni kroky Zaporizkoi oblasti [New Ukrainian school in basic secondary education: confident steps of the Zaporizhzhia region]: nauk.-metod. posibnyk (pp. 41-57). Zaporizhzhia: ZOIPPO. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1qwGfMw7AcLrjtt_k-cJZJK3fj3aReYu7/view

Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo otsiniuvannia rezultativ navchannia uchniv 1-4 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [On the approval of methodological recommendations regarding the evaluation of the learning outcomes of students of grades 1-4 of general secondary education institutions]: nakaz MON Ukrainy vid 13.07.2021 №813. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv 5-6 klasiv, yaki zdobuvaiut osvitu vidpovidno do novoho Derzhavnoho standartu bazovoi serednoi osvity [On the approval of methodological recommendations regarding the assessment of educational achievements of students of grades 5-6, who are receiving education in accordance with the new State standard of basic secondary education]: nakaz MON Ukrainy vid 01 kvitnia 2022 roku № 289. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-5-6-klasiv-yaki-zdobuvayut-osvitu-vidpovidno-do-novogo-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [About complete general secondary education]: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2020 r. № 463-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Stepanova-Kamysh, A. Formuvalne otsiniuvannia: pryklady form, yaki zapovniuiut finski vchyteli, dity ta yikhni batky [Formative assessment: examples of forms completed by Finnish teachers, children and their parents]. NUSh. HO. Smart-osvita [NUSH. GO. Smart education]. Retrieved from https://nus.org.ua/articles/formuvalnogo-otsinyuvannya-pryklady-form-yaki-zapovnyuyut-uchyteli-dity-ta-yihni-batky/ [in Ukrainian].

Fidkevych, O., & Bohdanets-Biloskalenko, N. (2020). Nova ukrainska shkola: teoriia i praktyka formuvalnoho otsiniuvannia u 3-4 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity [New Ukrainian school: theory and practice of formative assessment in 3-4 grades of general secondary education institutions]: navch.-metod. posib. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Бабко, Т. М. (2023). Підготовка керівників закладів загальної середньої освіти до побудови системи оцінювальної діяльності в Новій українській школі . Імідж сучасного педагога, (6(207), 12–16. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-12-16