Формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей із позиції акмеологічного підходу

Автор(и)

  • Янь Лі Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, China https://orcid.org/0000-0001-8820-0266
  • Людмила Сергіївна Рибалко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8820-0266

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-12-16

Ключові слова:

педагогічна акмеологія; творча самореалізація особистості; учителі образотворчого мистецтва; освітній процес; художньо-педагогічні дисципліни; освітня програма; олійний живопис; майстерка; спецкурс

Анотація

Розкрито акмеологічні принципи формування готовності до творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Наведено результати аналізу освітньої програми «Образотворче мистецтво», її потенційні можливості для творчої самореалізації студентів. Визначено поняття «готовність до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей» як особистісно-професійне новоутворення, що містить мотиви й потреби виявлення й розкриття творчого потенціалу в освітньому процесі, інтегровані знання й уміння художньо-педагогічної діяльності, адекватну самооцінку на основі рефлексії та зовнішнього оцінювання. Акмеологічними засадами формування готовності до творчої самореалізації майбутніх учителів визначено ідея досягнення акме, роль образотворчого мистецтва для розкриття творчого потенціалу. Авторами розроблено спецкурс «Творча самореалізація майбутніх педагогів-художників у процесі навчання олійного живопису» для студентів, майстерку «Акмеологічні технології в освітньому процесі» для викладачів.

Біографія автора

Янь Лі, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки; викладач кафедри олійного живопису

Посилання

Гатеж Н. Структура естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2017. № 16. С. 199–207.

Горянський В. Особливості педагогічного процесу з обдарованими студентами-бакалаврами дизайну при вивчення художньо-графічних дисциплін. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 4 (193). С. 44–48. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-44-48. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/209925

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556–VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Лі Цзінь. Дослідження інноваційного шляху розвитку освіти вчителя мистецтва в КНР. Журнал естетичної освіти. 2016. C. 46–52.

Лі Цін. Принципи формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2021. Вип. 2 (24). С. 23–28.

Освітня програма «Образотворче мистецтво» бакалавр галузь знань 01Освіта/ Педагогіка Спеціальність 014 «Середня освіта (образотворче мистецтво)». URL: http://smc.hnpu.edu.ua/files/Osv%D1%96tn%D1%96_programi/Osvitni_programu_bakalavr/2021_rik/Obrazotvorche_mistetczvo.PDF

Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія. Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. 443 с.

Чжоу Мінь. Акмеологічний підхід до проблеми виховання естетичного смаку майбутніх музично-педагогічних працівників. Перспективи та інновації науки. Педагогіка. 2022. № 3 (8). URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1285

Ян Цин. Актуалізація ціннісного ставлення майбутніх учителів музичного мистецтва до художньо-педагогічної діяльності як умова формування готовності до професійно-творчої самореалізації. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип 41, т. 3. С. 311–315. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/41_2021/part_3/48.pdf

References

Hatezh, N. (2017). Struktura estetychnoi kultury maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [The structure of aesthetic culture of the future teacher of fine arts]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher training], 16, 199-207 [in Ukrainian].

Horianskyi, V. (2020). Osoblyvosti pedahohichnoho protsesu z obdarovanymy studentamy-bakalavramy dyzainu pry vyvchennia khudozhno-hrafichnykh dystsyplin [Features of the pedagogical process with gifted students-bachelors of design in the study of artistic and graphic disciplines]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (193), 44-48. Retrieved from https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-44-48. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/209925 [in Ukrainian].

Zakon ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On higher education"]: Vid 01.07.2014 R. №1556 – VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#text [in Ukrainian].

Li, Tszin. (2016). Doslidzhennia innovatsiinoho shliakhu rozvytku osvity vchytelia mystetstva v KNR [Research of the innovative way of development of education of the teacher of art in the People's Republic of China]. Zhurnal estetychnoi osvity [Journal of Aesthetic Education], 46-52 [in Ukrainian].

Li, Tsin. (2021). Pryntsypy formuvannia hotovnosti do profesiino-tvorchoi samorealizatsii maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva [Principles of formation of readiness for professional and creative self-realization of future teachers of fine arts]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher training], 2 (24), 23-28 [in Ukrainian].

Osvitnia Prohrama «Obrazotvorche mystetstvo» bakalavr haluz znan 01osvita/ pedahohika spetsialnist 014 «serednia osvita (obrazotvorche mystetstvo)» [Educational program "Fine Arts" Bachelor of Science 01Education / Pedagogy Specialty 014 "Secondary Education (Fine Arts)"]. Retrieved from http://smc.hnpu.edu.ua/files/osv%d1%96tn%d1%96_programi/osvitni_programu_bakalavr/2021_rik/obrazotvorche_mistetczvo.pdf [in Ukrainian].

Rybalko, L. S. (2007). Metodoloho-teoretychni zasady profesiino-pedahohichnoi samorealizatsii maibutnoho vchytelia (akmeolohichnyi aspekt) [Methodological and theoretical principles of professional and pedagogical self-realization of the future teacher (acmeological aspect)]: monohrafiia. Zaporizhzhia: ZDMU [in Ukrainian].

Chzhou, Min. (2022). Akmeolohichnyi pidkhid do problemy vykhovannia estetychnoho smaku maibutnikh muzychno-pedahohichnykh pratsivnykiv [Acmeological approach to the problem of educating the aesthetic taste of future music and pedagogical workers]. Perspektyvy ta innovatsii nauky. Pedahohika [Prospects and innovations of science. Pedagogy], 3 (8). Retrieved from http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1285 [in Ukrainian].

Ian, Tsyn. (2021). Aktualizatsiia tsinnisnoho stavlennia maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do khudozhno-pedahohichnoi diialnosti yak umova formuvannia hotovnosti do profesiino-tvorchoi samorealizatsii [Actualization of the value attitude of future teachers of music art to artistic and pedagogical activity as a condition for the formation of readiness for professional and creative self-realization]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of the humanities], 41, 3, 311-315. Retrieved from http://www.aphn-journal.in.ua/archive/41_2021/part_3/48.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Лі, Я., & Рибалко, Л. С. (2022). Формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей із позиції акмеологічного підходу . Імідж сучасного педагога, (2(203), 12–16. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-12-16

Номер

Розділ

ВИЩА ШКОЛА