Моніторингові заходи вдосконалення трудової підготовки учнів основної школи

Автор(и)

  • Лариса Петрівна Лисенко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Кибинська гімназія Миргородської міської ради Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4273-8145

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-59-64

Ключові слова:

моніторинг; трудове навчання; навчальні досягнення; учні; основна школа

Анотація

Розглядається досвід, накопичений сучасною практикою трудового навчання для здійснення комплексного вивчення проблем методики моніторингу навчальних досягнень учнів з трудового навчання. Аналіз моніторингової інформації щодо начальних досягнень учнів, виявлення слабких місць у процесі трудового навчання визнано дієвим засобом удосконалення трудової підготовки учнів основної школи. Моніторинг навчальних досягнень учнів із трудового навчання визначено як систему спеціально організованого та цілеспрямованого збору, зберігання та оброблення інформації щодо діагностування та прогнозування динаміки змін ключових і предметних компетентностей учнів відповідно до вимог усіх зацікавлених сторін для наукового обґрунтування необхідності прийняття управлінських рішень щодо створення оптимальних умов трудового навчання та підвищення його ефективності. Завдання моніторингу навчальних досягнень учнів із трудового навчання обумовлені інформаційною, діагностичною, прогностичною, управлінською, організаційно-методичною та оптимізаційно-адаптивною функціями, які ним виконуються та підпорядковуються кінцевій меті з оптимізації умов та підвищення ефективності трудового навчання в школі. Аналізуються етапи моніторингу навчальних досягнень учнів для обґрунтування педагогічних впливів щодо вдосконалення трудової підготовки учнів. Визначено критерії та алгоритм оцінювання сформованості предметних і ключових компетентностей учнів із трудового навчання. Описано моніторингові заходи з виявлення рівнів  навчальних досягнень учнів із трудового навчання, спрямовано на спеціально організований процес компетентнісно-орієнтованого трудового навчання, зорієнтовані на ринок освітніх послуг та забезпечення взаємовідповідності результатів трудового навчання діючим вимогам, встановленим державними стандартами базової і повної середньої освіти. Вдосконалення трудової підготовки учнів у школі засобами зовнішнього та внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів доцільно здійснювати шляхом оцінювання як результатів навчальних досягнень учнів, так і процесу трудового навчання, контролюючи рівень сформованості предметних і ключових компетентностей учнів і процес організації трудового навчання вчителями трудового навчання.

Біографія автора

Лариса Петрівна Лисенко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Кибинська гімназія Миргородської міської ради Полтавської області

аспірантка кафедри теорії та методики технологічної освіти; директорка, учителька трудового навчання та технологій

Посилання

Букатова О. М., Федорова О. В., Яренчук Л. Г. Застосування сучасних методів і освітніх технологій для забезпечення якості освітнього процесу в загальноосвітніх закладах у контексті трудового навчання та технологій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 69. Т. 1. С. 150–156.

Голуб Г. Б., Коган Е. Я., Прудникова В. А. Парадигма актуального образования. Вопросы образования. 2007. № 2. С. 20–42.

Гусєв В., Даннік Л. Перспективи радикального вдосконалення системи трудового навчання учнів. Трудова підготовка в закладах освіти. 2008. № 5–6. С. 5–7.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. URL: http://zakon2/rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF (дата звернення: 09.12.2021)

Державний стандарт базової середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення: 11.12.2021).

Иванова Т. В. Компетентностный подход. Стандарты и мониторинг в образовании. 2004. № 1. С. 19–25.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році. URL: https://drive.google.com/file/d/18ty4ez868XVjZW_VVT-c-1YjRvrlZ02h/view (дата звернення: 15.01.2022).

Коберник О., Сидоренко В. Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (проект). Трудова підготовка в закладах освіти. 2010. № 6. С. 3–11.

Моніторинг навчальних досягнень учнів : методичні рекомендації. Черкаси : ЧОІПОПП, 2010. 32 с.

Моніторинг та оцінювання якості освіти : навч.-метод. посіб. до курсу / авт.-упоряд. І. В. Єгорова. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. 141 с.

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт.: М. Мазорчук та ін.; Український центр оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с.

Нежнов П. Г., Карданова У. Ю., Ельконин Б. Д. Оценка результатов школьного образования: структурный подход. Вопросы образования. 2011. № 1. С. 26–43.

Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи : монографія / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. Київ : Педагогічна думка, 2014. 200 с.

Reference

Bukatova, O. M., Fedorova, O. V., & Yarenchuk, L. H. (2020). Zastosuvannya suchasnykh metodiv i osvitnikh tekhnolohiy dlya zabezpechennya yakosti osvitnoho protsesu v zahalnoosvitnikh zakladakh u konteksti trudovoho navchannya ta tekhnolohiy [The use of modern methods and educational technologies to ensure the quality of the educational process in secondary schools in the context of labor training and technology]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools], 69, 1, 150-156 [in Ukrainian].

Golub, G. B., Kogan, Ye. Ya., & Prudnikova, V. A. (2007). Paradigma aktual'nogo obrazovaniya [The paradigm of actual education]. Voprosy obrazovaniya [Questions of education], 2, 20-42 [in Russian].

Husyev, V., & Dannik, L. (2008). Perspektyvy radykalʹnoho vdoskonalennya systemy trudovoho navchannya uchniv [Prospects for radical improvement of the system of labor education of students]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity [Labor training in educational institutions], 5-6, 5-7 [in Ukrainian].

Derzhavnyy standart bazovoyi i povnoyi zahal’noyi seredn’oyi osvity [State standard of basic and complete general secondary education]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lystopada 2011 r. № 1392. Retrieved from http://zakon2/rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Derzhavnyy standart bazovoyi serednʹoyi osvity [State standard of basic secondary education]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30 veresnya 2020 r. № 898. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 [in Ukrainian].

Ivanova, T. V. (2004). Kompetentnostnyy podkhod [Competence-based approach]. Standarty i monitoring v obrazovanii [Standards and monitoring in education], 1, 19-25 [in Russian].

Instruktyvno-metodychni rekomendatsiyi shchodo vykladannya navchalnykh predmetiv u zakladakh zahalnoyi serednoyi osvity u 2021/2022 navchalnomu rotsi [Instructional and methodological recommendations for teaching subjects in general secondary education institutions in the 2021/2022 academic year]. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/18ty4ez868XVjZW_VVT-c-1YjRvrlZ02h/view [in Ukrainian].

Kobernyk, O., & Sydorenko, V. (2010). Kontseptsiya tekhnolohichnoyi osvity uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Ukrayiny (proekt) [The concept of technological education of students of secondary schools of Ukraine (project)]. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity [Labor training in educational institutions], 6, 3-11 [in Ukrainian].

Monitorynh navchalnykh dosyahnen uchniv (metodychni rekomendatsiyi) [Monitoring student achievement (guidelines)]. (2010). Cherkasy: CHOIPOPP [in Ukrainian].

Monitorynh ta otsinyuvannya yakosti osvity: navchalno-metodychnyy posibnyk do kursu [Monitoring and evaluation of the quality of education: educational and methodical course manual]. (2021). Ivano-Frankivsk: DVNZ «Prykarpat·skyy natsionalnyy universytet imeni Vasylya Stefanyka» [in Ukrainian].

Natsionalnyy zvit za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennya yakosti osvity PISA-2018 [National Report on the Results of the International Education Quality Survey PISA-2018]. (2019). Kyiv: UTSOYAO [in Ukrainian].

Nezhnov, P. G., Kardanova, U. Yu., & Yel'konin, B. D. (2011). Otsenka rezul'tatov shkol'nogo obrazovaniya: strukturnyy podkhod [Evaluation of the results of school education: a structural approach]. Voprosy obrazovaniya [Questions of education], 1, 26-43 [in Russian].

Testovi tekhnolohiyi otsinyuvannya klyuchoviykh i predmetnykh kompetentnostey uchniv osnovnoyi i starshoyi shkoly [Test technologies for assessing key and subject competencies of primary and secondary school students]: monohrafiya. (2014). Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Лисенко, Л. П. (2022). Моніторингові заходи вдосконалення трудової підготовки учнів основної школи . Імідж сучасного педагога, (2(203), 59–64. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-59-64

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА УРОКУ