Управлінська компетентність керівника закладу дошкільної освіти: теоретичний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-22-25

Ключові слова:

компетентність; управлінська компетентність керівника; заклад дошкільної освіти; менеджер в освіті

Анотація

Зроблено спробу проаналізувати поняття «компетентність», «управлінська компетентність», «керівник закладу освіти» у психолого-педагогічній площині. З’ясовано, що компетентність є особистісною характеристикою індивіда, а управлінська компетентність визначається як набір особистісних якостей і професійних здібностей управлінця, який здатний до постійного професійного самовдосконалення, має високий рівень інтелектуального розвитку та моральної культури.

Біографія автора

Віта Анатоліївна Петренко, Класичний приватний університет

магістрантка; вихователька-методист

Посилання

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 45–50.

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06. Черкаси, 2016. 40 с.

Білянін Г. І. Управлінська компетентність менеджера в системі безперервної освіти. Народна освіта. 2013. Вип. 3 (21), URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1508

Головань М. С. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2011. № 8 (18). С. 224–234.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2005. № 25. С. 13–18.

Лугова В. М., Сєріков Д. О. Напрями розвитку професійної Я-концепції керівника. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : матеріали VIІІ Міжнар. наук.‐практ. конф. Харків, 2014, С. 86–87.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. Київ, 2007. 656 с.

Москалик Г. Ф. Освіта майбутнього: погляд філософа. Гілея. 2016. Вип. 105 (2). С. 295–297.

Олешко П., Кінах Н. Структура управлінської компетентності керівника освітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник післядипломної освіти. Педагогічні науки. 2019. Вип. 9 (38). С. 113–132.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 15–24.

Попова О І. Управлінська компетентність як необхідна складова професіоналізму сучасного фахівця. Управління в освіті : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 квіт. 2011 р. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. С. 258–260.

Розвиток управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів : посіб. / уклад.: В. І. Свистун, В. С. Болгаріна, В. А. Григор’єва, Г. В. Єльникова, Л. Д. Кузьмінська, Ю. С. Палькевич, Л. М. Петренко; за ред. В. І. Свистун. Київ : ІПТО НАПН України, 2015. 141 с.

Управлінська діяльність керівника навчального закладу : навч. посіб. / уклад. Л. А. Мартинець. Вінниця, 2018. 196 с.

Шаповал Р. В. Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу : дис. ... канд. наук : 13.00.04 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2009. 218 с.

Шоутен Т., Даниленко Л., Зайченко О., Софій Н. Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти. Київ : СПД ФО Парашин К. С., 2009. 112 с.

References

Bibik, N. M. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia [Competence approach: reflective application analysis]. In O. V. Ovcharuk (Ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: Library on educational policy] (pp. 45-50). Kyiv: «K.I.S.» [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Theoretical and methodical bases of management of adaptive and pedagogical designing of regional educational systems of advanced training of pedagogical workers]. (Extended abstract of D diss.). Cherkasy [in Ukrainian].

Bilianin, H. I. (2013). Upravlinska kompetentnist menedzhera v systemi bezperervnoi osvity [Managerial competence of the manager in the system of continuing education]. Narodna osvita [Public education], 3 (21), Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1508 [in Ukrainian].

Holovan, M. S. (2011). Kompetentsiia ta kompetentnist: porivnialnyi analiz poniat [Competence and competence: a comparative analysis of concepts]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 8 (18), 224-234 [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2005). Filosofiia pedahohichnoi yakosti v systemi neperervnoi osvity [Philosophy of pedagogical quality in the system of continuing education]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko], 25, 13-18 [in Ukrainian].

Luhova, V. M., & Sierikov, D. O. (2014). Napriamy rozvytku profesiinoi Ya-kontseptsii kerivnyka [Directions of development of the professional self-concept of the head]. In Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva [Problems and prospects of business development]: materialy VIII Mizhnar. nauk.‐prakt. konf. (pp. 86-87). Kharkiv [in Ukrainian].

Moiseiuk, N. Ye. (2007). Pedahohika [Pedagogy]: navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Moskalyk, H. F. (2016). Osvita maibutnoho: pohliad filosofa [Education of the future: the view of the philosopher]. Hileia [Gilea], 105 (2), 295-297 [in Ukrainian].

Oleshko, P., & Kinakh, N. (2019). Struktura upravlinskoi kompetentnosti kerivnyka osvitnoho zakladu v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [The structure of managerial competence of the head of an educational institution in the system of postgraduate pedagogical education]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Pedahohichni nauky [Bulletin of postgraduate education. Pedagogical sciences], 9 (38), 113-132 [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2004). Teoriia ta praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain [Theory and practice of consistent implementation of the competence approach in the experience of foreign countries]. In O. V. Ovcharuk (Ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives: Library on educational policy] (pp. 15-24). Kyiv: «K.I.S.» [in Ukrainian].

Popova, O. I. (2011). Upravlinska kompetentnist yak neobkhidna skladova profesionalizmu suchasnoho fakhivtsia [Management competence as a necessary component of the professionalism of a modern specialist]. In Upravlinnia v osviti [Management in education]: zbirnyk materialiv V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 258-260). Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Svystun, V. I. (Ed.). (2015). Rozvytok upravlinskoi kultury kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Development of managerial culture of heads of vocational schools]: posibnyk. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Martynets, L. A. (Comps.). (2018). Upravlinska diialnist kerivnyka navchalnoho zakladu [Management activities of the head of the educational institution]: navch. posib. Vinnytsia [in Ukrainian].

Shapoval, R. V. (2009). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti kerivnyka doshkilnoho navchalnoho zakladu [Formation of managerial competence of the head of the preschool educational institution]. (PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Shouten, T., Danylenko, L., Zaichenko, O., & Sofii, N. (2009). Menedzhment kerivnykiv zakladiv doshkilnoi i pochatkovoi osvity [Management of heads of preschool and primary education institutions]. Kyiv: SPD FO Parashyn K.S. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Петренко, В. А. (2022). Управлінська компетентність керівника закладу дошкільної освіти: теоретичний аспект . Імідж сучасного педагога, (2(203), 22–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-22-25

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ