Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі як чинник підвищення якості дошкільної освіти

Автор(и)

  • Лариса Олексіївна Яцик Класичний приватний університет, м. Запоріжжя; Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9748-1100

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-41-44

Ключові слова:

дошкільна освіта; якість освіти; якість дошкільної освіти; інформаційно-комунікаційні технології; види занять; принципи використання ІКТ; освітній процес

Анотація

Зосереджено увагу на актуальних аспектах підвищення якості дошкільної освіти; охарактеризовано обов’язковість принципу наступності між дошкільною та початковою освітою, описано умови, що створюють інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище; обґрунтовано необхідність упровадження ІКТ в освітній процес дошкільного закладу; охарактеризовано основні види занять із використанням ІКТ в освітньому процесі та розроблено загальні принципи при їх проведенні; визначено основні педагогічні цілі, що досягаються за допомогою ІКТ; сформульовано основні вимоги та обмеження при роботі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Біографія автора

Лариса Олексіївна Яцик, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя; Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

магістрантка; директорка

Посилання

Біла О. Управління процесом інформатизації навчального закладу в умовах розбудови Школи відкритої освіти. Рідна школа. 2016. № 2–3. С. 44–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_2-3_11.

Іржавська О., Дворцова Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільному навчальному закладі. Дошкільний навчальний заклад. 2015. № 3. С. 2–11.

Козак Л., Швидка І. Якість дошкільної освіти на сучасному етапі. Освітологічний дискурс. 2018. № 3–4 (22–23). С. 198–208.

Ляшенко С., Зінченко З. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. № 7. С. 16–27.

Марковська Т. В. Стан і перспективи впровадження ІКТ в практику дошкільної освіти. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. № 1. С. 29–32.

Піроженко Т. О. Якість дошкільної освіти: сучасна ситуація та погляд у перспективу. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка. Київ, 2018. Т. 4: Психологія розвитку дошкільника, вип. 14. С. 6–27.

Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 № 2628-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст. 259 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів : наказ Міністерства охорони здоров’я від 24.0.2016 №234. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16

Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). C. 116–118.

References

Bila, O. (2016). Upravlinnya protsesom informatyzatsiyi navchalnoho zakladu v umovakh rozbudovy Shkoly vidkrytoyi osvity [Management of the process of informatization of the educational institution in the conditions of development of the School of Open Education]. Ridna shkola [Native school], 2-3, 44-48. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_2-3_11 [in Ukrainian].

Irzhavska, O., & Dvortsova, L. (2015). Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u doshkilnomu navchalnomu zakladi [Use of information and communication technologies in preschool educational institution]. Doshkilnyi navchalnyy zaklad [Preschool educational institution], 3, 2-11 [in Ukrainian].

Kozak, L., & Shvydka, I. (2018). Yakisti doshkilnoyi osvity na suchasnomu etapi [The quality of preschool education at the present stage]. Osvitolohichnyy dyskurs [Educational discourse], 3-4 (22-23), 198-208 [in Ukrainian].

Lyashenko, S., & Zinchenko, Z. (2013). Intehratsiya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u osvitniy protses [Integration of information and communication technologies into the educational process]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu [Educator-methodologist of preschool institution], 7, 16-27 [in Ukrainian].

Markovska, T. V. (2012). Stan i perspektyvy vprovadzhennya IKT v praktyku doshkilnoyi osvity [Status and prospects of ICT implementation in the practice of preschool education]. Kompyuter u shkoli ta simyi [Computer at school and family], 1, 29-32 [in Ukrainian].

Pirozhenko, T. O. (2018). Yakist doshkilnoyi osvity: suchasna sytuatsiya ta pohlyad u perspektyvu [Quality of preschool education: current situation and perspective]. In Aktualni problemy psykholohiyi [Current issues of psychology]: zbirnyk naukovykh prats (Vol 4: Psykholohiya rozvytku doshkilnyka, is. 14, pp. 6-27). Kyiv [in Ukrainian].

Pro doshkilnu osvitu [About preschool education]. (2001). Zakon Ukrayiny vid 11.07.2001 № 2628-III. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR)], 49, 259. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education]. (2017). Zakon Ukrayiny vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR) [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR)], 38-39, 380. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Sanitarnyy rehlament dlya doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Sanitary regulations for preschool educational institutions]: nakaz Ministerstva okhorony zdorovya vid 24.0.2016 №234. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16 [in Ukrainian].

Frolenkova, N. O. (2015). Yakist doshkilnoyi osvity v Ukrayini: fenomen ponyattya [The quality of preschool education in Ukraine: the phenomenon of the concept]. Molodyy vchenyy [Young scientist], 2 (17), 116-118 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Яцик, Л. О. (2022). Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі як чинник підвищення якості дошкільної освіти . Імідж сучасного педагога, (2(203), 41–44. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-41-44

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ