Інклюзивна група у закладі дошкільної освіти як ресурсне середовище успішної соціальної орієнтації та адаптації дітей дошкільного віку

Автор(и)

  • Надія Володимирівна Турчан Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6697-3188

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-65-68

Ключові слова:

діти з особливими освітніми потребами; інклюзивна група; соціальна орієнтація; адаптація; соціальне середовище; заклад дошкільної освіти

Анотація

Висвітлено питання соціальної орієнтації та адаптації дітей дошкільного віку завдяки створенню інклюзивної групи у закладі дошкільної освіти. Формування соціальної поведінки дітей у дошкільному віці має інтенсивний характер. Урахування цього необхідно для успішної соціальної орієнтації та адаптації дітей з ООП в інклюзивній групі, а саме формування у них позитивних стрижневих рис особистості у процесі соціалізації. Уточнено засоби, феномени та чинники соціалізації особистості дитини, що розглядаються як компоненти ресурсного середовища. Визначено напрями соціалізації дітей в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та розглянуто значення батьків і колективу закладу дошкільної освіти у процесі соціальної орієнтації та адаптації дітей дошкільного віку.

Біографія автора

Надія Володимирівна Турчан, Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

директорка

Посилання

Авдєєва С. О. До педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013−2014 навчальному році : метод. рек. / упоряд.: В. Я. Ястребова, Т. Г. Вєрозубова. Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013. Ч. 1. С. 99−104.

Засенко В., Прохоренко Л. Освіта «особливих» дітей: стратегія розвитку. Рідна школа. 2019. № 3–4. С. 48–52.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: від основ до практики : монографія. Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі : навч.-метод. посіб. Харків : Ранок, 2019. 304 с.

Кузава І. Б. Інклюзивна освіта дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку: теорія та методика : монографія. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. 292 с.

Лебідь С., Черепенько І. Фактори підвищення ефективності соціалізуючого впливу на особистість дитини з особливими освітніми потребами в освітньому просторі. Новітні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної середньої освіти : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 22–23 жовт. 2020 р.) / ред. колегія: В. В. Сиченко, Р. С. Аронова, В. М. Швидун, Н. А. Крупенина, О. О. Базилевська. Дніпро. 2020. С. 199–201.

Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти: додаток до листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409.

Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб. Київ : ТОВ «Агентство Україна», 2019. 300 с.

Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти / упоряд.: Н. Софій, Ю. Найда ; за заг. ред. В. В. Засенка. Київ : СПД ФО Парашин К.С., 2019. 68 с.

Стригунова А. І. Соціально-побутове орієнтування як засіб формування комунікативних умінь у дітей з порушенням розумового розвитку. Актуальні питання корекційної освіти. 2017. Вип. 9. С. 232–242.

Тарабасова Л. Г. Соціалізація дітей з особливостями психофізичного розвитку. Новітні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної середньої освіти: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 22–23 жовт. 2020 р.) / ред. колегія: В. В. Сиченко, Р. С. Аронова, В. М. Швидун, Н. А. Крупенина, О. О. Базилевська. Дніпро. 2020. С. 216–220.

Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 248 с.

References

Avdyeyeva, S. O., Yastrebova, V. Ya., & Vyerozubova, T. H. (2013). Do pedahohichnoho suprovodu ditey iz osoblyvymy osvitnimy potrebamy [To the pedagogical support of children with special educational needs]. In V. Ya. Yastrebova, T. H. Vierozubova (Comps.), Osnovni oriientyry rozvytku systemy osvity Zaporizkoi oblasti u 2013−2014 navchalnomu rotsi [The main guidelines for the development of the education system of Zaporizhzhya region in the 2013−2014 academic year]: metod. rek. (Part 1, pp. 99-104). Zaporizhzhya: Aktsent Invest-Treyd [in Ukrainian].

Zasenko, V., & Prokhorenko, L. (2019). Osvita «osoblyvykh» ditey: stratehiya rozvytku [Education of "special" children: development strategy]. Ridna shkola [Native school], 3-4, 48-52 [in Ukrainian].

Kolupayeva, A. A., & Taranchenko, O. M. (2016). Inklyuzyvna osvita: vid osnov do praktyky [Inclusive education: from basics to practice]: monohrafiya. Kyiv: TOV «ATOPOL» [in Ukrainian].

Kolupayeva, A. A., & Taranchenko, O. M. (2019). Navchannya ditey z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inklyuzyvnomu seredovyshchi [Teaching children with special educational needs in an inclusive environment]: navchalno-metodychnyy posibnyk. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Kuzava, I. B. (2013). Inklyuzyvna osvita doshkilnykiv, yaki potrebuyut korektsiyi psykhofizychnoho rozvytku: teoriya ta metodyka [Inclusive education of preschoolers who need correction of psychophysical development: theory and methodology]: monohrafiya. Lutsk: PP Ivanyuk V. P. [in Ukrainian].

Lebid, S., & Cherepenko, I. (2020). Faktory pidvyshchennia efektyvnosti sotsializuiuchoho vplyvu na osobystist dytyny z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v osvitnomu prostori [Factors for improving the effectiveness of socializing influence on the personality of a child with special educational needs in the educational space]. In Novitni tekhnolohii psykholoho-pedahohichnoho suprovodu ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inkliuzyvnomu navchalnomu prostori zakladiv zahalnoi serednoi osvity [New technologies of psychological and pedagogical support of children with special educational needs in the inclusive educational space of general secondary education]: zbirnyk materialiv Vseukr. naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (pp. 199-201). Dnipro [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi inklyuzyvnoho navchannya v zakladakh osvity [Methodical recommendations on the organization of inclusive education in educational institutions]: dodatok do lysta MON Ukrayiny vid 26.06.2019 № 1/9-409 [in Ukrainian].

Poroshenko, M. A. (2019). Inklyuzyvna osvita [Inclusive education]: navchalnyy posibnyk. Kyiv: TOV «Ahent·stvo Ukrayina» [in Ukrainian].

Sofiy, N., Nayda, Yu. (Comps.). (2019). Seredovyshche, shcho nalezhyt ditiam: poradnyk dlia pedahohiv zakladiv doshkilnoi osvity [The environment that belongs to children: a guide for teachers of preschool education]. Kyiv: SPD FO Parashyn K.S. [in Ukrainian].

Stryhunova, A. I. (2017 Sotsialno-pobutove oriientuvannia yak zasib formuvannia komunikatyvnykh umin u ditei z porushenniam rozumovoho rozvytku [Socio-domestic orientation as a means of forming communicative skills in children with intellectual disabilities]. Aktualni pytannya korektsiynoyi osvity [Current issues of correctional education], 9, 232-242 [in Ukrainian].

Tarabasova, L. H. (2020). Sotsializatsiya ditey z osoblyvostyamy psykhofizychnoho rozvytku [Socialization of children with psychophysical development]. In Novitni tekhnolohii psykholoho-pedahohichnoho suprovodu ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inkliuzyvnomu navchalnomu prostori zakladiv zahalnoi serednoi osvity [New technologies of psychological and pedagogical support of children with special educational needs in the inclusive educational space of general secondary education]: zbirnyk materialiv Vseukr. naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (pp. 216-220). Dnipro [in Ukrainian].

Shevtsiv, Z. M. (2016). Osnovy inklyuzyvnoyi pedahohiky [Fundamentals of inclusive pedagogy]: pidruchnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Турчан, Н. В. (2022). Інклюзивна група у закладі дошкільної освіти як ресурсне середовище успішної соціальної орієнтації та адаптації дітей дошкільного віку. Імідж сучасного педагога, (2(203), 65–68. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-65-68

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА