Історико-методичні аспекти аналізу та інтерпретації візуальних текстів культури

Автор(и)

  • Алла Іванівна Литвиненко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8572-4774

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-36-40

Ключові слова:

текст культури; візуальний текст; візуальний образ; візуальне сприйняття; візуальна пам'ять; інтерпретація тексту культури; вища освіта; підготовка фахівця-культуролога

Анотація

Розглянуто історичні й методичні аспекти аналізу та інтерпретації візуальних текстів культури, використані в курсі «Аналітика у сфері культури» для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 034 «Культурологія». Встановлено, що візуальний спосіб освоєння світу як онтологічна здатність людини є основою сучасної системи освіти, а візуальна культура є одним із найважливіших компонентів у професійній підготовці фахівця-культуролога. Доведено, що ключовими навичками магістра культурології є аналіз та інтерпретації візуальних текстів культури. Ці навички забезпечують можливість глибоко й усебічно досліджувати найактуальніші проблеми минулого і сучасності, сприяють глибокій експертно-аналітичній, проєктній діяльності здобувача вищої освіти, практично готують його до ефективної професійної діяльності за фахом.

Посилання

Бойлен Алексіс Л. Візуальна культура / пер. з англ. Г. Лелів. Київ : ArtHuss, 2021. 208 c.

Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб. та доп. / за ред. І. І. Тюрменко. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 370 с.

Литвиненко А. І. Культурологічна освіта і підготовка фахівця-культуролога: виклики сьогодення. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ). Полтава : Сімон, 2021. С. 19–23.

Шевнюк О. Л. Культурологія : навч. посіб. Київ : Знання-Прес, 2007. 353 с.

Юдкін-Ріпун І. М. Феноменологія культури як методологія інтерпретації. Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2020. 352 с.

Arnheim R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New version. Berkeley, Calif ; London : University of California Press, 1974. 509 р.

Avotiņa A. (atb. red.), Bernāts G., Geikina S., Irbe I., Mūrnieks A., Stikāne I. Kultūra mākslā un māksla kultūrā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 164 lpp.

Gombrich E. Н. The Story of Art. London : Phaidon Press Ltd, 2007. 688 с.

Jameson F. Signatures of the visible. New York & London : Routledge, 1992. 254 p.

Moxey K. Visual Studies and the Iconic Turn. Journal of Visual Culture. New York : Department of Art History, Barnard College/Columbia University, 2008. № 7 (2). P. 131–146.

References

Boylen, Aleksis L. (2021). Vizualna kultura [Visual culture]. Kyiv: ArtHuss [in Ukrainian].

Tyurmenko, I. I. (Ed.). (2010). Kulturolohiya: teoriya ta istoriya kultury [Culturology: Theory and History of Culture]: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Lytvynenko, A. I. (2021). Kulturolohichna osvita i pidhotovka fakhivtsya-kul'turoloha: vyklyky sohodennya [Culturological education and training of a culturologist: the challenges of today]. In Mystetstvo ta mystetska osvita v suchasnomu sotsiokulturnomu prostori [Art and art education in the modern socio-cultural space]: materialy I Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 19-23). Poltava: Simon [in Ukrainian].

Shevnyuk, O. L. (2007). Kulturolohiya [Culturology]: navch. posib. Kyiv: Znannya-Pres [in Ukrainian].

Yudkin-Ripun, I. M. (2020). Fenomenolohiya kultury yak metodolohiya interpretatsii [Phenomenology of culture as a methodology of interpretation]. Kyiv: In-t kulturolohii NAM Ukrayiny [in Ukrainian].

Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New version. Berkeley, Calif; London: University of California Press.

Avotiņa, A. (atb. red.), Bernāts, G., Geikina, S., Irbe, I., Mūrnieks, A., Stikāne, I. (2020). Kultūra mākslā un māksla kultūrā. [Culture in art and art in culture]. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds [in Latvian].

Gombrich, E. N. (2007). The Story of Art. London: Phaidon Press Ltd.

Jameson, F. (1992). Signatures of the visible. New York & London: Routledge.

Moxey, K. (2008). Visual Studies and the Iconic Turn. Journal of Visual Culture. New York: Department of Art History, Barnard College/Columbia University, 7 (2), 131-146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Литвиненко, А. І. (2022). Історико-методичні аспекти аналізу та інтерпретації візуальних текстів культури . Імідж сучасного педагога, (2(203), 36–40. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-36-40

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ