Управління розвитком освітнього середовища на основі маркетингового підходу

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Назаренко Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7949-6923

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-17-21

Ключові слова:

освітнє середовище; управління розвитком освітнього середовища; освітня послуга

Анотація

Розглядається проблема управління розвитком освітнього середовища на основі маркетингового підходу. Визначено об’єкти управлінського впливу з огляду на структурні компоненти освітнього середовища та чинники, які характерні для прояву освітнього середовища у динаміці розвитку як адаптивного, стратегічно-цільового й інноваційного. Викладено алгоритм проведення маркетингового дослідження попиту на освітні послуги, результати якого допомагають суб’єктам управління адекватно реагувати на зовнішні і внутрішні впливи та своєчасно забезпечувати необхідні перетворення в освітньому середовищі. Розглянуто маркетингово зорієнтовані технології, інструменти і механізми управління розвитком освітнього середовища.

Окреслено низку проблем, які потребують вирішення, зокрема, щодо розроблення і застосування ефективних підходів до оцінювання рівня продуктивності управління розвитком освітнього середовища.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Назаренко, Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту та економіки

Посилання

Абасов З. А. Понятийно-терминологический аппарат инновационной педагогической деятельности. Философия образования. 2006. № 1 (15). C. 56–62.

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06. Черкаси, 2016. 657 с.

Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Костюченко А. М. Специфіка маркетингу освітніх послуг та сучасні проблеми освіти в Україні в умовах ринкового середовища. Вісник Донецького університету економіки та права. 2010. № 2. URL: ttp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2010_2/files/25.pdf

Котлер Ф., Карен Ф. Стратегічний маркетинг : підручник для навчальних закладів. Київ : УАМ, Вид. Хімджест, 2011. 580 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Плеяди, 2017. 206 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.

Рябова З. В. Наукові основи маркетингового управління в освіті : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2013. 268 с.

Шапран О. І., Шарпан Ю. П. Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 9. С. 108–110.

References

Abasov, Z. A. (2006). Poniatiino-terminologicheskii apparat innovatcionnoi pedagogicheskoi deiatelnosti [Conceptual and terminological apparatus of innovative pedagogical activity]. Filosofiia obrazovaniia [Philosophy of education], 1 (15), 56-62 [in Russian].

Bilyk, N. I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Theoretical and methodical bases of management of adaptive and pedagogical designing of regional educational systems of advanced training of pedagogical workers]. (D diss.). Cherkasy [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» [Law of Ukraine "On Complete General Secondary Education"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 [in Ukrainian].

Kostiuchenko, A. M. (2010). Spetsyfika marketynhu osvitnikh posluh ta suchasni problemy osvity v Ukraini v umovakh rynkovoho seredovyshcha [The specifics of marketing educational services and current problems of education in Ukraine in a market environment]. Visnyk Donetskoho universytetu ekonomiky ta prava [Bulletin of Donetsk University of Economics and Law], 2. Retrieved from ttp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2010_2/files/25.pdf [in Ukrainian].

Kotler, F., & Karen, F. (2011). Stratehichnyi marketynh [Strategic marketing]: pidruchnyk dlia navchalnykh zakladiv. Kyiv: UAM, Vyd. Khimdzhest [in Ukrainian].

Bibik, N. M. (Ed.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian school: a guide for teachers]. Kyiv: Pleiady [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education] (2017): Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Holos Ukrainy [Voice of Ukraine], 27 veres. (№ 178-179), 10-22 [in Ukrainian].

Riabova, Z. V. (2013). Naukovi osnovy marketynhovoho upravlinnia v osviti [Scientific bases of marketing management in education]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Shapran, O. I., & Sharpan, Yu. P. (2010). Stvorennia innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha v protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Creating an innovative educational environment in the process of professional training of future teachers]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], 9, 108-110 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Назаренко, Л. М. (2022). Управління розвитком освітнього середовища на основі маркетингового підходу. Імідж сучасного педагога, (2(203), 17–21. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-17-21

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ