Визначення рівня техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів-школярів

Автор(и)

  • Олег Сергійович Скирта Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6881-2983
  • Олена Олександрівна Біліченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8096-9695
  • Тамара Іванівна Лошицька Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2361-3307

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-50-54

Ключові слова:

тестування; техніко-тактична підготовленість; школярі; позаурочні заняття

Анотація

Розглянуто проблему визначення рівня техніко-тактичної підготовленості школярів, які займаються кікбоксингом під час позаурочних, секційних занять із фізичної культури в закладах загальної середньої освіти. Метою роботи є визначення рівня техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів-школярів 15–17 років. Методом тестування шляхом анкетного опитування визначалось рівень техніко-тактичної підготовленості школярів, які займаються кікбоксингом під час позаурочних, секційних занять з фізичної культури. Дослідження проведено у закладах загальної середньої освіти №12 і №26 м. Кременчука Полтавської області. Основним методом дослідження є тестування шляхом проведення спеціального анкетного опитування, яке за об'єктивністю, широтою і швидкістю діагностування перевершує всі інші форми педагогічного контролю.

Біографії авторів

Олег Сергійович Скирта, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної культури

Олена Олександрівна Біліченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, старша викладачка кафедри здоров’я людини та фізичної культури

Тамара Іванівна Лошицька, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка кафедри людини та фізичної культури

Посилання

Володченко О. А. Обґрунтування комплексної методики прогнозування змагальної успішності в кікбоксингу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01. Харків, 2018. 21 с.

Горбенко В. П., Скирта О. С. Аналіз змагальної діяльності кікбоксерів (WPKA) у розділі орієнтал. Спортивна наука України. 2012. № 5 (49). С. 32–38. URL: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html

Гуцул Н. З. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки кікбоксерів з урахуванням різних стилів змагальної діяльності на етапі спеціалізованої базової підготовки : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01. Львів, 2019. 251 с.

Еганов В. А. Методика обучения защитным технико-тактическим действиям в кикбоксинге : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Челябинск, 2005. 171 с.

Нова фізична культура в Новій українській школі. URL: http://mihrono.at.ua/publ

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. Киев : Олимпийская литература, 2004. 808 с.

Скирта О. С. Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту. Дніпропетровськ, 2015. 20 с.

Теория и методика физического воспитания : учебник / под ред. Т. Ю. Круцевич. Киев : Олимпийская литература, 2003. Т. 2. 377 с.

Фізкультура для покоління Z: як зробити уроки цікавими. URL: https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/9/240516/

Федерація кікбоксингу України «ІСКА». URL: https://iska.com.ua/federation

References

Volodchenko, O. A. (2018). Obgruntuvannia kompleksnoi metodyky prohnozuvannia zmahalnoi uspishnosti v kikboksynhu [Substantiation of a comprehensive methodology for predicting competitive success in kickboxing]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Horbenko, V. P., & Skyrta, O. S. (2012). Analiz zmahalnoi diialnosti kikbokseriv (WPKA) u rozdili oriiental [Analysis of Kickboxing Competitiveness (WPKA) in the Oriental section]. Sportyvna nauka Ukrainy [Sports science of Ukraine], 5 (49), 32-38. Retrieved from http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html [in Ukrainian].

Hutsul, N. Z. (2019). Udoskonalennia spetsialnoi fizychnoi pidhotovky kikbokseriv z urakhuvanniam riznykh styliv zmahalnoi diialnosti na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky [Improving the special physical training of kickboxers, taking into account different styles of competitive activities at the stage of specialized basic training]. (PhD diss.). Lviv [in Ukrainian].

Eganov, V. A. (2005). Metodika obucheniia zashchitnym tekhniko-takticheskim deistviiam v kikboksinge [Methods of teaching defensive technical and tactical actions in kickboxing]. (PhD diss.). Cheliabinsk [in Russian].

Nova fizychna kultura v Novii ukrainskii shkoli [New physical culture in the New Ukrainian school]. Retrieved from http://mihrono.at.ua/publ [in Ukrainian].

Platonov, V. N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiiskom sporte. Obshchaia teoriia i ee prakticheskie prilozheniia [The system of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications]. Kiev: Olimpiiskaia literatura [in Russian].

Skyrta, O. S. (2015). Vdoskonalennia tekhniko-taktychnoi pidhotovlenosti kikbokseriv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky [Improving the technical and tactical training of kickboxers at the stage of specialized basic training]. (Extended abstract of PhD diss.). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Krutcevich, T. Iu. (Ed.). (2003). Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia [Theory and methodology of physical education]: uchebnik (Vol. 2). Kiev: Olimpiiskaia literatura [in Russian].

Fizkultura dlia pokolinnia Z: yak zrobyty uroky tsikavymy [Physical education for generation Z: how to make lessons interesting]. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/9/240516/ [in Ukrainian].

Federatsiia kikboksynhu Ukrainy «ISKA» [Kickboxing Federation of Ukraine "ISKA"]. Retrieved from https://iska.com.ua/federation [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Скирта, О. С., Біліченко, О. О., & Лошицька, Т. І. (2022). Визначення рівня техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів-школярів. Імідж сучасного педагога, (2(203), 50–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-50-54

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА УРОКУ