Формування цифрової компетентності фахівців економічного фахового спрямування в умовах використання електронного порталу «ORACLE»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-11-17

Ключові слова:

цифрова компетентність; фахівці економічного спрямування; модель цифрової компетентності; педагогічна технологія; електронний ресурс «Оracle»; SMART-освітнє середовище; управління освітнім процесом

Анотація

Проаналізовані сучасні дидактичні підходи із формування цифрової компетентності майбутніх фахівців економічного фахового спрямування в умовах використання моделі педагогічного менеджменту з використанням електронного ресурсу «Оracle». Визначена структура цифрової компетентності фахівців економічного фахового спрямування, що складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного та особистісно-розвивального компонентів. Запропонована концептуальна модель підготовки економічних кадрів, яка заснована на кібернетичному та технологічному підходах і складається із сукупності взаємопов’язаних етапів (ціннісно-орієнтувальний, інформаційно-когнітивний, організаційно-діяльнісний, контрольно-аналітичний). Початковими вершинами цієї моделі є вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик, а завершальною вершиною – сукупність критеріїв цифрової компетентності фахівців економічного спрямування. Формування цифрової компетентності фахівців економічної сфери  здійснюється в умовах педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів у системі «освітній SMART-комплекс – здобувач – педагог» із використанням електронного ресурсу «Оracle». Педагогічними експериментами доведено, що загальна ефективність формування цифрової компетентності фахівців економічного фахового спрямування за моделлю інформаційно-цифрового ресурсу «Oracle» складає 17,5 % порівняно з традиційною системою навчання.

Біографії авторів

Віктор Михайлович Нагаєв, Державний біотехнологічний університет, м. Харків

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Ігор Вільович Чалий, Державний біотехнологічний університет, м. Харків

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики  та інформаційних технологій

Альона Василівна Півень, Державний біотехнологічний університет, м. Харків

кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Посилання

Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Інноваційні засоби і технології : кол. монографія / АПН України, Інститут засобів навчання. Київ : Атіка, 2015. С. 77–140.

Буйдіна О. Інновації в освіті: світовий досвід і місцеві практики. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2020. № 1 (190). С. 16–22.

Гуржій А. М. Інформаційні технології в освіті. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Київ : ІЗМН, 2013. С. 5–11.

Киш Л. М., Клочко О. В., Потапова Н. А. Інформаційні системи і технології управління організацією : навч. посіб. Вінниця : ВТПО, 2015. 320 с.

Клочко О. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-цифрових технологій : монографія. Вінниця : Т. П. Барановська, 2018. 350 с.

Лапінський В. Електронні засоби навчального призначення – світовий досвід й українська освіта. Вища освіта України. 2011. № 3. С. 487–495.

Метешкин К. А. Кибернетическая педагогика (теоретические основы управления образованием на базе интегрированного интеллекта) : монография. Харьков : Международный Славянский университет, 2004. 400 с.

Нагаєв В. М. Методологічні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів : монографія. Харків : Стильна типографія, 2018. 151 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. URL: https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpon.org.ua%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D563%26viewonline%3D.

Шваб К. Четверта промислова революція. Київ : КСД, 2019. 416 с.

Klochko O., Nagayev V., Kovalenko O., Fedorets V. Forming of professionally creative competence of prospective agrarian managers by facilities of digital technologies. Society. Integration. Education : proceedings of the International Scientific Conference. 2020. Vol. IV. P. 460–474. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4847.

Klochko O. V., Nagaev V. M., Kljchko V. I., Pradivliannyi M. G., Didukh L. I. Computer oriented systems as a means of empowerment approach implementation to training managers in the economic cphere. Information technologies and learning tools. 2018. Vol. 68, № 6. P. 33–46. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.

Nagaev V., Litvinchuk S., Taikhrib K., Yablunovska K. Modular-Competence Aspect of the Teaching Process Future Economists in Accordance with the Requirements of the Bolonga Process. Modern Economics. 2020. No. 23. P. 136–142. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-22.

Oracle. URL: https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html

Oracle Academy. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/

Oracle University. URL: https://education.oracle.com/

References

Bykov, V. Iu. (2015). Dystantsiine navchannia v krainakh Yevropy ta SShA i perspektyvy dlia Ukrainy [Distance learning in Europe and the United States and prospects for Ukraine]. In Informatsiine zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu. Innovatsiini zasoby i tekhnolohii [Information support of the educational process. Innovative tools and technologies]: kol. monohrafiia (pp. 77-140). Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Buidina, O. (2020). Innovatsii v osviti: svitovyi dosvid i mistsevi praktyky [Innovations in education: world experience and local practices]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 1 (190), 16-22 [in Ukrainian].

Hurzhii, A. M. (2013). Informatsiini tekhnolohii v osviti [Information technology in education]. Problemy osvity [Problems of education], 5-11 [in Ukrainian].

Kysh, L. M., Klochko, O. V., & Potapova, N. A. (2015). Informatsiini systemy i tekhnolohii upravlinnia orhanizatsiieiu [Information systems and technologies of organization management]: navchalnyi posibnyk. Vinnytsia: VTPO [in Ukrainian].

Klochko, O. V. (2018). Profesiina pidhotovka maibutnikh menedzheriv ahrarnoho vyrobnytstva zasobamy suchasnykh informatsiino-tsyfrovykh tekhnolohii [Professional training of future managers of agricultural production by means of modern information and digital technologies]: monohrafiia. Vinnytsia: T. P. Baranovska [in Ukrainian].

Lapinskyi, V. (2011). Elektronni zasoby navchalnoho pryznachennia – svitovyi dosvid y ukrainska osvita [Electronic teaching aids - world experience and Ukrainian education]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education in Ukraine], 3, 487-495 [in Ukrainian].

Meteshkyn, K. A. (2004). Kybernetycheskaia pedahohyka (teoretycheskye osnovy upravlenyia obrazovanyem na baze yntehryrovannoho yntellekta) [Cybernetic pedagogy (theoretical foundations of education management based on integrated intelligence)]: monohrafyia. Kharkov: Mezhdunarodnyi Slavianskyi unyversytet [in Russian].

Nahaiev, V. M. (2018). Metodolohichni zasady upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu studentiv [Methodological principles of management of educational and creative activity of students]: monohrafiia. Kharkiv: Stylna typohrafiia [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 r. [National strategy for the development of education in Ukraine for the period up to 2021]. Retrieved from https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpon.org.ua%2 Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D563%26viewonline%3D [in Ukrainian].

Shvab, K. (2019). Chetverta promyslova revoliutsiia [The fourth industrial revolution]. Kyiv: KSD [in Ukrainian].

Klochko, O., Nagayev, V., Kovalenko, O., & Fedorets, V. (2020). Forming of professionally creative competence of prospective agrarian managers by facilities of digital technologies. In Society. Integration. Education: proceedings of the International Scientific Conference (Vol. IV, pp. 460-474). DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4847.

Klochko, O. V., Nagaev, V. M., Kljchko, V. I., Pradivliannyi, M. G., & Didukh, L. I. (2018). Computer oriented systems as a means of empowerment approach implementation to training managers in the economic cphere. Information technologies and learning tools, 68, 6, 33-46. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.

Nagaev, V., Litvinchuk, S., Taikhrib, K., & Yablunovska, K. (2020). Modular-Competence Aspect of the Teaching Process Future Economists in Accordance with the Requirements of the Bolonga Process. Modern Economics, 23, 136-142. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-22.

Oracle. Retrieved from https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html

Oracle Academy. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/

Oracle University. Retrieved from https://education.oracle.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Нагаєв, В. М., Грідін, О. В., Чалий, І. В., & Півень, А. В. (2022). Формування цифрової компетентності фахівців економічного фахового спрямування в умовах використання електронного порталу «ORACLE» . Імідж сучасного педагога, (1(202), 11–17. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-11-17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають