Дистанційне навчання як світовий освітній тренд: реалії та перспективи для ЗВО України

Автор(и)

  • Ольга Петрівна Лучанінова Український державний університет науки і технологій ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8336-9273

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-5-10

Ключові слова:

дистанційна освіта; дистанційне навчання; світовий освітній тренд; метанавички; здобувачі вищої освіти

Анотація

Наголошено, що серед світових освітніх трендів сьогодні провідне місце займає дистанційна освіта та масштабований цифровий університет як центр реалізації навчальних програм. Автор спирається на стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 20212031 роки, згідно з якою віртуальні університети орієнтовані на розширення доступу до вищої освіти для різних категорій населення, поширення кращих навчальних практик.

Подано аналіз літератури, який показав розмаїття проблем і завдань, пов’язаних із дистанційною освітою. Автор наголошує, що університети, які презентують себе як центри з науково-навчальної діяльності, використовують потенційні можливості дистанційного навчання, пропонуючи як дистанційні дисципліни, так і курси, короткострокові курси як освітню послугу для пришвидшеної професійної підготовки здобувачів вищої освіти до вимог ринку праці.

Цікавою є думка автора про те, що заклади вищої освіти підтримують дистанційне навчання через його практичну й перспективну затребуваність, а в умовах карантину як швидку допомогу, яка підтримує неперервність освітньої діяльності. Через оцей «пожежний варіант» науковці змушені досліджувати як позитивні сторони, так і тривожні проблеми, до яких можна віднести неготовність матеріальної бази багатьох закладів вищої освіти (відсутність дистанційних центрів чи платформ), психологічна неготовність викладачів покоління Х і У (50–60-ті роки народження) активно використовувати дистанційні форми і методи навчання, відсутність певної частини студентів під час онлайн-навчання, і, на нашу думку, найсуттєвіше – проблеми із соціалізацією й вихованням здобувачів. Цей процес потребує тісного зв’язку з викладачами (вчителями).

Зазначається роль європейських закладів вищої освіти, які переходять на цифрове навчання, розробляють свої навчальні платформи, інформаційну систему рідною та англійською мовами. Автор наполягає на необхідність адаптуватися, бути на гребні змін, вміння критично та креативно мислити, працювати з інформацією, яка швидко змінюється, – все це вимагає від сучасного викладача розвитку в собі і студентах надпрофесійних гнучких навичок, емоційної компетентності.

Біографія автора

Ольга Петрівна Лучанінова, Український державний університет науки і технологій ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій»

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри інженерної педагогіки

Посилання

Бандрівська Н. Дистанційна освіта у вищій школі. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2664

Вища освіта в контексті європейської інтеграції. Інтерв'ю ректора НТУУ «КПІ» академіка НАН України М. З. Згуровського. URL: https://kpi.ua/922-9.

Електронне навчання: переваги та недоліки. URL: https://ukr.media/science/384312/.

Котляренко І. Саммари: Homo Deus – краткая история будущего. URL: https://kotlyarenko-post.medium.com/

Кухаренко В. М., Бондаренко В. В. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія. Харків : Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.

Лещенко О. Метанавички XXI століття: без чого зараз не вижити. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/yak-rozvinuti-navichki-bez-yakih-ne-vizhiti-u-biznesi-poradi-psihologa-ostanni-novini-50206957.html

Лучанінова О. П. Управління виховною системою закладу вищої освіти як процес взаємодії системи й особистості в забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх фахівців. Управління якістю освіти: досвід та інновації : колект. монографія / за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої, Л. М. Петренко, Н. В. Житник. Павлоград : ІМА-прес, 2018. С. 36–59.

Meta-skills: що це таке та як розвинути навички нової епохи. URL: https://thepoint.rabota.ua/meta-skills/

Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України. URL: https://www.mnau.edu.ua/files/moodle/PologAtDistKurs.pdf

Савонова О. В. Організаційно-методичні засади створення електронних навчальних курсів на факультеті фізичного виховання. Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 19–20 квіт. 2018 р.). Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. С. 17–19.

Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному контексті : аналітична записка. URL: https://old2.niss.gov.ua/articles/1693/

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Чемериський Р. Дистанційна освіта в Україні: реальність, яка хвилює. URL: https://i-school.kiev.ua/distancijna-osvita-realnist-yaka-xvilyuye/

Хмель О. В. Психолого-педагогічні особливості системи дистанційного навчання. Вісник Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. 2005. № 11. С. 181–190.

Hodges Charles, Moore Stephanie, Lockee Barb, Trust Torrey and Bond Aaron. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. 2020. URL: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-differencebetween-emergency-remote-teaching-and-online-learning

References

Bandrivska, N. Dystantsiina osvita u vyshchii shkoli [Distance education in higher education]. Retrieved from http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2664 [in Ukrainian].

Vyshcha osvita v konteksti yevropeiskoi intehratsii. Interviu rektora NTUU “KPI” akademika NAN Ukrainy M.Z.Zghurovskoho [Higher education in the context of European integration. Interview of the rector of NTUU "KPI" Academician of the NAS of Ukraine MZ Zgurovsky]. Retrieved from https://kpi.ua/922-9 [in Ukrainian].

Elektronne navchannia: perevahy ta nedoliky [E-learning: advantages and disadvantages]. Retrieved from https://ukr.media/science/384312/ [in Ukrainian].

Kotlyarenko, I. Sammary: Homo Deus – kratkaia ystoryia budushcheho [Summary: Homo Deus - A brief history of the future]. Retrieved from https://kotlyarenko- post.medium.com/ [in Russian].

Kukharenko, V. M., & Bondarenko, V. V. (2020). Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini [Emergency distance learning in Ukraine]: monohrafiia. Kharkiv: Vyd-vo KP «Miska drukarnia» [in Ukrainian].

Leshchenko, O. Metanavychky XXI stolittia: bez choho zaraz ne vyzhyty [Meta-skills of the XXI century: what you can't survive without now]. Retrieved from https://biz.nv.ua/ukr/experts/yak-rozvinuti-navichki-bez-yakih-ne-vizhiti-u-biznesi-poradi-psihologa-ostanni-novini-50206957.html [in Ukrainian].

Luchaninova, O. P. (2018). Upravlinnia vykhovnoiu systemoiu zakladu vyshchoi osvity yak protses vzaiemodii systemy y osobystosti v zabezpechenni yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv [Management of the educational system of a higher education institution as a process of interaction between the system and the individual in ensuring the quality of professional training of future professionals]. In L. L. Sushentsevoi, L. M. Petrenko, & N. V. Zhytnyk (Eds.), Upravlinnia yakistiu osvity: dosvid ta innovatsii [Education quality management: experience and innovation]: kolektyvna monohrafiia (pp. 36-59). Pavlohrad: IMA-pres [in Ukrainian].

Meta-skills: shcho tse take ta yak rozvynuty navychky novoi epokhy [Meta-skills: what it is and how to develop the skills of the new era]. Retrieved from https://thepoint.rabota.ua/meta-skills / [in Ukrainian].

Polozhennia pro atestatsiiu elektronnoho navchalnoho kursu na rivni VNZ ta MON Ukrainy [Regulations on attestation of electronic training course at the level of universities and MES of Ukraine]. Retrieved from https://www.mnau.edu.ua/files/moodle/PologAtDistKurs.pdf [in Ukrainian].

Savonova, O. V. (2018). Orhanizatsiino-metodychni zasady stvorennia elektronnykh navchalnykh kursiv na fakulteti fizychnoho vykhovannia [Organizational and methodological principles of creating electronic training courses at the Faculty of Physical Education]. In Dystants yne navchannia – start iz sohodennia v maibutnie [Distance learning is a start from the present to the future]: materialy III Vseukr. nauk-prakt konf. z mizhnar. uchastiu (pp. 17-19). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Svitovyi dosvid rozvytku dystantsiinykh form osvity u vitchyznianomu konteksti [World experience in the development of distance forms of education in the domestic context]: analitychna zapyska. Retrieved from http://old2.niss.gov.ua/articles/1693/ [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021-2031]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf [in Ukrainian].

Chemeryskyi, R. Dystantsiina osvita v Ukraini: realnist, yaka khvyliuie [Distance education in Ukraine: a reality that worries]. Retrieved from https://i-school.kiev.ua/distancijna-osvita-realnist-yaka-xvilyuye/ [in Ukrainian].

Khmel, O. V. (2005). Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti systemy dystantsiinoho navchannia [Psychological and pedagogical features of the distance learning system]. Visnyk Luhan. nats. ped. un-tu imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Luhansk. nat. ped. Taras Shevchenko University], 11, 181-190 [in Ukrainian].

Hodges Charles, Moore Stephanie, Lockee Barb, Trust Torrey and Bond Aaron. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. 2020. Retrieved from https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-differencebetween-emergency-remote-teaching-and-online-learning

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Лучанінова, О. П. (2022). Дистанційне навчання як світовий освітній тренд: реалії та перспективи для ЗВО України . Імідж сучасного педагога, (1(202), 5–10. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-5-10