Організаційні засади формування краси педагогічного мовлення в духовних закладах освіти України наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст.

Автор(и)

  • Олександр Андрійович Лавріненко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8673-319X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-52-58

Ключові слова:

педагогічне мовлення; краса мовлення; духовні заклади освіти України; педагогічна майстерність; мовленнєва довершеність

Анотація

Розглядаються організаційно-педагогічні засади формування краси педагогічного мовлення у професійній підготовці майбутніх учителів духовними закладами освіти України наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст. Доведено існування складників педагогічної майстерності в системі духовної освіти означеного історичного періоду й усвідомлення необхідності підготовки майбутнього вчителя-вихователя на засадах високого рівня краси педагогічної дії, довершеності мисленнєво-мовленнєвої взаємодії з учнями.

Біографія автора

Олександр Андрійович Лавріненко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій навчання дорослих

Посилання

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник для студентів, аспірантів та мол. викладачів вузів / Міжнародний. фонд «Відродження». Київ : Либідь, 1998. 558 с.

Дем’янчук В. М. З історії заснування Переяславського колегіуму. Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. праць / АН України, Ін-т філософії ; упоряд.: В. М Нічик, Я. М. Стратій. Київ : Наук. думка, 1992. С. 364–376.

Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской духовной семинарии. Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1876. № 20. С. 412–413.

Житие Сковороды Григория Савича. Киевская Старина. 1886. № 9. С. 113–130.

Звігальський Я., Іванов М. Професійна освіта на Україні. Олександрія, 1927. 410 с.

Києво-Могилянська академія в іменах ХVІІ–ХVІІІ ст. Енциклопедичне видання / упоряд. З. І. Хижняк ; за ред. В. С. Брюховецького. Київ : Академія, 2001. 736 с.

Коваленко О. З історії музичного виховання у навчальних закладах старого Чернігова. Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові : від колегіуму до університету : зб. матеріалів ювілейної наук. конф., присвяч. 300-річчю Чернігів. колегіуму і 85-річчю Чернігів. держ. пед. ун–ту імені Т. Г. Шевченка / редкол.: О. Івоненко (голова), В. Дятлов, О. Коваленко, В. Лемківський, М. Носко. Чернігів : Сіверянська думка, 2001. С. 56–58.

Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі: теорія, практика поступ : монографія. Київ : Богданова А.М., 2009. 328 с.

Лебедев А. С. Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украйны до учреждения в Харькове университета : изд-е Императорского общества истории и древностей при Московском университете. Москва, 1886. 103 с.

Литинский В. Картинки из прошлого Черниговской духовной семинарии. Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. 1896. № 14. С. 436–438.

Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ – І пол. ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. Київ : Наук. думка, 1983. 234 с.

Масол Л. Музичне виховання у Чернігівському колегіумі та Чернігівській духовній семінарії. Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів ювілейної наук. конф., присвяч. 300-річчю Чернігів. колегіуму і 85-річчю Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка / редкол.: О. Івоненко (голова), В. Дятлов, О. Коваленко, В. Лемківський, М. Носко. Чернігів : Сіверянська думка, 2001. С. 51–55.

Ніженець А. М. Діяльність Г. С. Сковороди в Переяславському і Харківському колегіумах. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди : зб. статей / редкол. О. Г. Дзеверін (відп. ред.) та ін. Київ : Вища школа, 1972. С. 185–193.

Овчарик Л. Переяславський колегіум в історії освіти України. Рідна школа. 2004. № 2. С. 63–65.

П-ко Вл. Из истории образования на Украине. Киевская старина. 1905. № 9. С. 236–247.

Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в ХVIII–ХІХ веках. Санкт-Петербург : Типография М. А. Александрова, 1912. Т. 1. 679 с.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ ст.) : нариси / редкол.: М. Д. Ярмаченко (відп. ред.), Н. П. Калениченко (заст. відп. ред.), С. У. Гончаренко та ін. Київ : Рад. школа, 1991. 384 с.

Травкіна О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі. Сіверянський літопис. 1999. № 4. С. 110–123.

Травкіна О. І. Чернігівський колегіум (до 300-річчя заснування). Український історичний журнал. 2000. № 5. С. 68–78.

Травкіна О. І. Чернігівський колегіум (1700–1786). Чернігів : ДКП РВВ, 2000. 120 с.

Черниговский коллегиум в начале ХVІІІ века. Киевская старина. 1895. Т. ІІ. С. 2–3.

References

Aleksiuk, A. M. (1998). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia: pidruch. dlia studentiv, aspirantiv ta mol. vykladachiv vuziv [Pedagogy of higher education in Ukraine. History. Theory: textbook. for students, graduate students and junior university teachers]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Demianchuk, V. M. (1992). Z istorii zasnuvannia Pereiaslavskoho kolehiumu [From the history of the founding of the Pereyaslav Collegium]. In V. M Nichyk, & Ya. M. Stratii (Comps.), Skovoroda Hryhorii: doslidzhennia, rozvidky, materialy [Frying pan Gregory: research, exploration, materials]: zb. nauk. prats (pp. 364-376). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Dokuchaev, N. (1876). Pervyie godyi suschestvovaniya Chernigovskoy duhovnoy seminarii [The first years of the existence of the Chernihiv Theological Seminary]. Pribavlenie k Chernigovskim eparhialnyim izvestiyam [Addendum to the Chernihiv Diocesan News], 20, 412-413 [in Russian].

Zhitie Skovorodyi Grigoriya Savicha [Life of Skovoroda Grigory Savich]. (1886). Kievskaya Starina [Kiev Antiquity], 9, 113-130 [in Russian].

Zvihalskyi, Ya., & Ivanov, M. (1927). Profesiina osvita na Ukraini [Vocational education in Ukraine]. Oleksandriia [in Ukrainian].

Khyzhniak, Z. I. (Comp.), & Briukhovetskyi, V. S. (Ed.). (2001). Kyievo-Mohylianska akademiia v imenakh XVII-XVIII stolittia: entsyklopedychne vydannia. [Kyiv-Mohyla Academy in names, XVII-XVIII centuries: encyclopedic edition]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Kovalenko, O. (2001). Z istorii muzychnoho vykhovannia u navchalnykh zakladakh staroho Chernihova [From the history of music education in educational institutions of old Chernihiv]. In O. Ivonenko (Ed.), Try stolittia humanitarnoi ta pedahohichnoi osvity v Chernihovi: vid kolehiumu do universytetu [Three centuries of humanitarian and pedagogical education in Chernihiv: from college to university]: zb. materialiv yuvileinoi nauk. konf., prysviach. 300-richchiu Chernihiv. kolehiumu i 85-richchiu Chernihiv. Derzh. ped. un-tu imeni T. H. Shevchenka (pp. 56-58). Chernihiv: Siverianska dumka [in Ukrainian].

Lavrinenko, O. A. (2009). Pedahohichna maisternist v istoryko-pedahohichnomu vymiri: teoriia, praktyka postup [Pedagogical skill in the historical and pedagogical dimension: theory, practice progress]: monohrafiia. Kyiv: Bohdanova A.M. [in Ukrainian].

Lebedev, A. S. (1886). Harkovskiy kollegium kak prosvetitelnyiy tsentr: izd-e Imperatorskogo obschestva istorii i drevnostey pri Moskovskom universitete [Kharkov collegium as an educational center of Sloboda Ukraine before the establishment of the university in Kharkov: publishing house of the Imperial Society of History and Antiquities at Moscow University]. Moskva [in Russian].

Litinskiy, V. (1896). Kartinki iz proshlogo Chernigovskoy duhovnoy seminarii [Pictures from the past of the Chernihiv Theological Seminary]. Pribavlenie k Chernigovskim eparhialnyim izvestiyam [Addendum to the Chernihiv Diocesan News], 4, 436-438 [in Russian].

Masliuk, V. P. (1983). Latynomovni poetyky i rytoryky XVII – I pol. XVIII st. ta yikh rol u rozvytku teorii literatury na Ukraini [Latin poetics and rhetoric of the seventeenth – first half. XVIII century. and their role in the development of literary theory in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Masol, L. (2001). Muzychne vykhovannia u Chernihivskomu kolehiumi ta Chernihivskii dukhovnii seminarii [Music education at the Chernihiv Collegium and Chernihiv Theological Seminary]. In O. Ivonenko (Ed.), Try stolittia humanitarnoi ta pedahohichnoi osvity v Chernihovi: vid kolehiumu do universytetu [Three centuries of humanitarian and pedagogical education in Chernihiv: from college to university]: zb. materialiv yuvileinoi nauk. konf., prysviach. 300-richchiu Chernihiv. kolehiumu i 85-richchiu Chernihiv. Derzh. ped. un-tu im. T. H. Shevchenka (pp. 51-55). Chernihiv: Siverianska dumka [in Ukrainian].

Nizhenets, A. M. (1972). Diialnist H. S. Skovorody v Pereiaslavskomu i Kharkivskomu kolehiumakh [G.S. Skovoroda's activity in Pereyaslav and Kharkiv colleges.]. In O. H. Dzeverin (Ed.), Pedahohichni idei H. S. Skovorody [Pedagogical ideas of GS Skovoroda]: zb. statei. (pp. 185-193). Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Ovcharyk, L. (2004). Pereiaslavskyi kolehium v istorii osvity Ukrainy [Pereyaslav Collegium in the History of Education of Ukraine]. Ridna shkola [Native school], 2, 63-65 [in Ukrainian].

P-ko Vl. (1905). Iz istorii obrazovaniya na Ukraine [From the history of education in Ukraine]. Kievskaya starina [Kiev Antiquity], 9, 236-247 [in Russian].

Rozhdestvenskiy, S. V. (1912). Ocherki po istorii sistem narodnogo prosvescheniya v Rossii v XVIII – XIX vekah [Essays on the history of public education systems in Russia in the eighteenth and nineteenth centuries]. (Vol. 1). Sankt-Peterburg: Tipografiya M. A. Aleksandrova [in Russian].

Iarmachenko, M. D. (Eds.). (1991). Rozvytok narodnoi osvity i pedahohichnoi dumky na Ukraini (X – pochatok XX st.) [Development of public education and pedagogical thought in Ukraine (X – early twentieth century]: narysy. Kyiv: Rad. Shkola [in Ukrainian].

Travkina, O. (1999). Pro vykladannia predmetiv u Chernihivskomu kolehiumi [About teaching subjects in the Chernihiv Collegium]. Siverianskyi litopys [Severyansky Chronicle], 4, 110-123 [in Ukrainian].

Travkina, O. I. (2000). Chernihivskyi kolehium (do 300-richchia zasnuvannia) [Chernihiv Collegium (to the 300-th anniversary of its foundation)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Journal], 5, 68-78 [in Ukrainian].

Travkina, O. I. (2000). Chernihivskyi kolehium (1700 – 1786) [Chernihiv Collegium (1700 – 1786)]. Chernihiv: DKP RVV [in Ukrainian].

Chernigovskiy kollegium v nachale XVIII veka [Chernihiv Collegium at the beginning of the 18-th century]. (1895). Kievskaya starina [Kiev Antiquity], II, 2-3 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Лавріненко, О. А. (2022). Організаційні засади формування краси педагогічного мовлення в духовних закладах освіти України наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст . Імідж сучасного педагога, (1(202), 52–58. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-52-58