Цілісна освіта особистості: історико-педагогічні та інноваційні виміри дефініцій

Автор(и)

  • Руслан Олександрович Басенко Полтавський інститут економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9760-6321

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-46-51

Ключові слова:

цілісна освіта; особистість; інноваційний світ; навчання; виховання; інтеграція змісту освіти; розвиток; концептуально-методологічна лінія

Анотація

Присвячено ретроспективному концептуальному аналізові історико-педагогічних та інноваційних підходів до осмислення категорії «цілісна освіта особистості». Автор, розуміючи цілісну освіту як атрибутивну основу сучасного суспільства, виокремлює шість концептуально-методологічних ліній аналізу цієї педагогічної категорії: планетарно-соціальну, антропологічну, цільову, змістову, акмеологічну. У дослідженні ретроспективно розглянуто освітософські пошуки раннього Нового часу (кінець XV – середина XVII століття). Зазначено, що в тогочасну добу в Європі відбулися серйозні соціокультурні зміни, драйверами яких стали модерні світські та релігійні культурно-філософські системи – Ренесанс та філософія раціоналізму, протестантська Реформація, католицьке Відродження, а на східнослов’янських землях – реформована православна традиція. Доведено, що саме в межах цих культурно-філософських систем було не тільки вибудувано та теоретично обґрунтовано ідею цілісної освіти особистості, але й докладено максимум зусиль для її реалізації серед широких верств ранньомодерного суспільства.

Посилання

Басенко Р. О. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI–XVII століть : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2018. 20 с.

Басенко Р. О. Ренесансні чесноти ранньомодерної особистості у європейських молодіжних ініціативах ордену єзуїтів. Історико-педагогічний альманах. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. № 1. С. 15–18.

Буряк О. С. Концепція холістичної освіти у процесі формування цілісної особистості постмодерну. Філософія неперервної професійної освіти. 2015. № 3 (44). С. 52–56.

Вайцзекер Е., Війкман А. Come on! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети : доповідь Римського клубу. Київ : Саміт-книга, 2019. 276 с.

Год Б. В. Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в епоху європейського Відродження : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2005. 44 с.

Иванкина Л. И. Тенденции современного образования и проблема целостного развития личности. Известия Томского политехнического университета. 2003. Т. 306, № 3. С. 132–135.

Ільченко В. Р., Гуз К. Ж. Цілісна освіта «Довкілля» як варіант складової освіти для сталого розвитку. Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. : в 5 т. Київ : Педагогічна думка, 2012. Т. 3 : Загальна середня освіта, 2012. С. 137–148.

Клепко С. Ф. Інтеграція і поліморфізм знання у вищій освіті. Філософія освіти. 2006. № 1 (3). С. 13–23.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ : Педагогічна думка, 2008. 424 с.

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу : теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : Богданова А. М., 2009. 404 с.

Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта у контексті теорії людського капіталу. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. пр. / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : ВД «Сам», 2017. С. 246–260.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2016. 36 с.

Оболкина С. Ф. Онтологическая грамматика холизма как философская проблема : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / Уральский гос. ун-т имени А. М. Горького. Екатеринбург, 2005. 20 с.

Римский клуб: идея устойчивого развития. Вестник университета имени O. E. Кутафина. 2017. № 2. С. 213–225.

Филонович С. Р. «Lifе-long learning» : последствия для высшей школы. Вопросы образования. 2009. № 4. С. 55–66.

Яковлев А. А. Холистское образование в контексте развития непрерывности образовательного процесса. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития : материалы ХІ Междунар. конф., Минск, 27–28 сентяб. 2013 г. Минск, 2013. Вып. 11, ч. ІІІ. С. 175–179.

Human Development Indices and Indicators. 2018 Statistical Update. Published for the United Nations Development Programme. URL: hdr.undp.org/en2018-update (resource access date : 12.12.2021).

References

Basenko, R. (2018). Renesansnyi dosvid osvity i vykhovannia v yevropeiskii molodizhnii politytsi ordenu yezuitiv XVI–XVII stolit [Renaissance experience of education and upbringing in the European youth policy of the Jesuit order of the XVI–XVII centuries]. (Extended abstract of PhD diss.). Poltava [in Ukrainian].

Basenko, R. (2016). Renesansni chesnoty rannomodernoi osobystosti u yevropeiskykh molodizhnykh initsiatyvakh ordenu yezuitiv [Renaissance virtues of the early modern personality in the European youth initiatives of the Jesuit order]. Istoryko-pedahohichnyi almanakh [Historical and pedagogical almanac], 1, 15-18 [in Ukrainian].

Buriak, O. S. (2015). Kontseptsiia kholistychnoi osvity u protsesi formuvannia tsilisnoi osobystosti postmodernu [The concept of holistic education in the process of forming a holistic postmodern personality]. Filosofiia neperervnoi profesiinoi osvity [Philosophy of continuing professional education], 3, 52-56 [in Ukrainian].

Vaiczeker, E., & Vikman, A. (2019). Come on! Kapitalizm, nedalekohliadnist, naselennia i ruinuvannia planety [Come on! Capitalism, short-sightedness, population and the destruction of the planet]: dopovid Rymskogo klubu. Kyiv: Samit-knyga [in Ukrainian].

God, B. (2005). Ideja vsebichnogo j garmonijnogo vyhovannja osobystosti v epohu jevropejs'kogo Vidrodzhennja [The idea of comprehensive and harmonious education of the individual in the European Renaissance]. (Extended abstract of D diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Ivankina, L. (2003). Tendencii sovremennogo obrazovania i problema celostnogo razvitia lichnosti [Trends in modern education and the problem of holistic personal development]. Izvestia Tomskogo politehnicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University], 306, 3, 132-136 [in Russian].

Іlchenko, V., & Huz, K. (2012). Tsilisna osvita «Dovkillia» yak variant skladovoi osvity dlia staloho rozvytku [Holistic education “Environment” as a variant of education for sustainable development]. In Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini [Pedagogical and psychological sciences in Ukraine]: zb. nauk. pr. (Vol. 3, pp. 137-148). Kyiv [in Ukrainian].

Klepko, S. (2006). Intehratsiia i polimorfizm znannia u vyshchii osviti [Integration and polymorphism of knowledge in higher education]. Filosofiia osvity [Philosophy of education], 1, 13-23 [in Ukrainian].

Kremen, V. (2008). Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Philosophy of anthropocentrism in the strategies of educational space]. Kyiv: Pedagogіchna dumka [in Ukrainian].

Lokshina, O. (2009). Zmist shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu : teoriia i praktyka (druha polovyna XX – pochatok XXI st.) [The content of school education in the European Union: theory and practice (second half of XX – early XXI century)]. Kyiv: Bogdanova A. M. [in Ukrainian].

Nichkalo, N. (2017). Neperervna profesiina osvita u konteksti teorii liudskoho kapitalu [Continuing professional education in the context of human capital theory]. In V. H. Kremen (Ed.), Naukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i praktyky (do 25-richchia NAPN Ukrainy)) [Scientific support for the development of education in Ukraine: current issues of theory and practice (to the 25th anniversary of the NAPS of Ukraine)] (pp. 246-250). Kyiv: VD «Sam» [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. (2016). Kyiv [in Ukrainian].

Obolkina, S. (2005). Ontologicheskaia grammatika kholizma kak filosofskaia problema [Ontological Grammar of Holism as a Philosophical Problem]. (Extended abstract of PhD diss.). Ekaterinburg [in Russian].

Rimskii klub: ideia ustoichivogo razvitiia [Club of Rome: the idea of sustainable development]. (2017). Vestnik universiteta imeni O. E. Kutafina [Bulletin of the O. E. Kutafin University], 2, 213-255 [in Russian].

Filonovich, S. (2009). «Life-long learning» : posledstviia dlia vysshei shkoly [“Life-long learning”: implications for higher education]. Voprosy obrazovania [Questions of education], 4, 55-66 [in Russian].

Jakovlev, A. (2013). Kholistskoe obrazovanie v kontekste razvitiia nepreryvnosti obrazovatelnogo protcessa [Holistic education in the context of the development of the continuity of the educational process]. In Obrazovanie cherez vsiu zhizn: nepreryvnoe obrazovanie v interesakh ustoichivogo razvitiia [Lifelong education: lifelong education for sustainable development]: proceedings of the 11 rd International Conference (Is. 11, b. III, pp. 175-179). Minsk [in Russian].

Human Development Indices and Indicators. 2018 Statistical Update. Published for the United Nations Development Programme. Retrieved from hdr.undp.org/en2018-update.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Басенко, Р. О. (2022). Цілісна освіта особистості: історико-педагогічні та інноваційні виміри дефініцій . Імідж сучасного педагога, (1(202), 46–51. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-46-51