Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів середньої школи засобами відеоматеріалів

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Свириденко Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9186-4001
  • Олена Євгенівна Кравець Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2762-9787

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-59-63

Ключові слова:

іншомовна комунікативна компетентності, відеоматеріали, учні середньої школи

Анотація

Наразі Україна активно інтегрується у світову спільноту, розвиваючи у зв’язку з цим міжнародну співпрацю в різних галузях, підвищуючи інтерес до вивчення іноземних мов. Докорінні зміни українського суспільства, модернізація вітчизняної системи освіти, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов зумовлюють необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до їх викладання у закладах освіти України. Невипадково однією із цілей навчання іноземної мови у школі є формування іншомовної комунікативної компетентності учнів.

Актуальним є дослідження теоретичних і практичних аспектів упровадження вчителями нових методів для формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів середньої ланки. Одним із уже існуючих методів є використання відеоматеріалів. Автори статті представили авторське бачення використання останніх на уроці з німецької мови, виділяючи певні етапи роботи, яким притаманні власні форми завдань.

Розробляючи експериментальну програму використання відеоматеріалів на уроці, автори спираються на ієрархію цілей як умову максимальної адаптації розробленої методики до освітнього процесу в школі.

Біографії авторів

Ірина Миколаївна Свириденко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри германської філології та зарубіжної літератури

Олена Євгенівна Кравець, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті

Посилання

Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.

Бідюк Н. М. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя-філолога: зміст та структура. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (12–14 листоп. 2012 р.). Львів, 2012. С. 158–160.

Варій М. Загальна психологія. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 967 с.

Верісокін Ю. І. Відеофільми як мотивації школярів при навчанні іноземних мов. Іноземні мови в школі. 2003. № 5. С. 31–35.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/post-derzh-stan-(1).pdf

Завіниченко Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога системи освіти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 2003. 202 с.

Изория Н. М. Формирование иноязычной компетентности будущих специалистов сферы туризма в вузах культуры и искусств : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Москва, 2008. 24 с.

Концепція «Нова українська школа». URL: http://mon.gov.ua/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%202016/12/05/konczepcziya.pdf

Куліченко Н. М. Використання відеоматеріалів на уроках англійської мови. 2015. URL: http://dnz156.klаsnа.cоm/uk/аrtіclе/vіkоrіstаnnуа-vіdеоmаtеrіаlіv-nа- urоkаkh-аnglііskо.html

Леонтьев А. Н., Вилюнас В. К., Гиппенрейтер Ю. Б. Потребности, мотивы и эмоции. Москва : Владос, 2003. 278 с.

Ніколаєва С. Ю., Шерстюк О. М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов. Іноземні мови. 2002. № 1. С. 39–46.

Соловова Є. М. Використання відео на уроках іноземної мови. ELT NEWS & VIEWS. 2003. № 1. С. 2–5.

Brandi Marie-Luise. Video im Deutschunterricht. Fernstudieneinheit Goethe-Institut. München : Langescheidt, 2003. 192 s.

Bärbel Brasch, Andrea Pfeil. Unterrichten mit digitalen Medien. Teil 9. Goethe-Institut, München : Ernst Klett Sprachen, 2017. 160 s.

Dietmar Rösler, Nikola Würffel. Lernmaterialen und Medien. Teil 5. Goethe-Institut, München : Ernst Klett Sprachen, 2014. 190 s.

Dorote Salomo, Imke Mohr. DaF für Jugendliche. Teil 10. Goethe-Institut, München : Ernst Klett Sprachen, 2016. 200 s.

Dunn O. Beginning English with Young Children. Essential Language Teaching Series / general editors M. Vincent, R. H. Flavell. London : Modern English Publications, 2019. 93 p.

References

Bihych, O. B., Borysko, N. F., & Boretska, H. E. at. el., Nikolaieva, S. Yu. (Ed.). (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice]: pidruchnyk dlia studentiv klasychnykh, ped. i linhvist. un-tiv. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Bidiuk, N. M. (2012). Komunikatyvna kompetentnist maibutnoho vchytelia filoloha: zmist ta struktura [Communicative competence of the future teacher of philology: content and structure]. In Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy [Information and communication technologies in modern education: experience, problems, prospects]: zbirnyk nauk. prats Tretoi Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 158-160). Lviv [in Ukrainian].

Varii, M. (2007). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Verisokin, Yu. I. (2003). Videofilmy yak motyvatsii shkoliariv pry navchanni inozemnykh mov [Videos as motivations for students in learning foreign languages]. Inozemni movy v shkoli [Foreign languages at school], 5, 31-35 [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity [State standard of basic and complete general secondary education]. Retrieved from http://mon.gov.ua/conte nt/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/post-derzh-stan-(1).pdf [in Ukrainian].

Zavinychenko, N. B. (2003). Osoblyvosti rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnoho praktychnoho psykholoha systemy osvity [Features of the development of communicative competence of the future practical psychologist of the education system]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Izoriia, N. M. (2008). Formirovanie inoiazychnoi kompetentnosti budushchikh spetcialistov sfery turizma v vuzakh kultury i iskusstv [Formation of foreign language competence of future specialists in the field of tourism in universities of culture and arts]. (Extended abstract of PhD diss.). Moskva [in Russian].

Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola» [The concept of "New Ukrainian School"]. Retrieved from http://mon.gov.ua/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%202016/12/05/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Kulichenko, N. M. (2015). Vykorystannia videomaterialiv na urokakh anhliiskoi movy [Use of video materials in English lessons]. 2015. Retrieved from http://dnz156.klasna.com/uk/article/vikoristannua-videomaterialiv-na- urokakh-angliisko.html [in Ukrainian].

Leontev, A. N., Viliunas, V. K., & Gippenreiter, Iu. B. (2003). Potrebnosti, motivy i emotcii [Needs, motives and emotions]. Moskva: Vlados [in Russian].

Nikolaieva, S. Yu., & Sherstiuk, O. M. (2002). Suchasni pidkhody do vykladannia inozemnykh mov [Modern approaches to teaching foreign languages]. Inozemni movy [Foreign languages], 1, 39-46 [in Ukrainian].

Solovova, Ye. M. (2003). Vykorystannia video na urokakh inozemnoi movy [Using video in foreign language lessons]. ELT NEWS & VIEWS, 1, 2-5 [in Ukrainian].

Brandi, Marie-Luise. (2003). Video im Deutschunterricht. Fernstudieneinheit Goethe-Institut. München: Langescheidt.

Bärbel, Brasch, & Andrea, Pfeil. (2017). Unterrichten mit digitalen Medien. Teil 9. Goethe-Institut, München: Ernst Klett Sprachen.

Dietmar, Rösler, & Nikola, Würffel. (2014). Lernmaterialen und Medien. Teil 5. Goethe-Institut, München: Ernst Klett Sprachen.

Dorote, Salomo, & Imke, Mohr. (2016). DaF für Jugendliche. Teil 10. Goethe-Institut, München: Ernst Klett Sprachen.

Dunn, O. (2019). Beginning English with Young Children. Essential Language Teaching Series / general editors M. Vincent, R. H. Flavell. London: Modern English Publications.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Свириденко, І. М., & Кравець, О. Є. (2022). Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів середньої школи засобами відеоматеріалів. Імідж сучасного педагога, (1(202), 59–63. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-59-63