Розвиток ідей соціального партнерства в умовах забезпечення якості вищої освіти

Автор(и)

  • Людмила Сергіївна Рибалко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1262-8551
  • Ван Чжо Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Академія оптоелектронної інформації, China https://orcid.org/0000-0001-9362-9446

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-26-30

Ключові слова:

якість вищої освіти; акредитація освітніх програм; освітні практики; здобувачі вищої освіти, лідер; соціальне партнерство; співпраця; науково-методична лабораторія; вибіркова дисципліна; фандрейзинг

Анотація

Акцентовано на потребах замовників освітніх послуг, що стосуються підвищення ефективності професійної підготовки в закладах вищої освіти України та Китаю. Умови забезпечення якості вищої освіти визначено як обставини, котрі допомагають реалізувати відповідність професійної підготовки майбутніх фахівців вимогам роботодавців. Як засвідчили проведені акредитаційні освітні процеси, лідерство та соціальне партнерство є новітніми засадами забезпечення якості вищої освіти.

Мета статті: описати практики розвитку ідей соціального партнерства в умовах забезпечення якості вищої освіти.

Соціальне партнерство є добровільною й рівноправною взаємодією, спрямованою на розроблення, прийняття та реалізацію педагогічних і соціально-економічних рішень, що забезпечують підвищення ефективності розвитку, навчання та виховання здобувачів різних рівнів освіти, їх самовизначення та самореалізацію у соціальному середовищі, взаємодію учасників освітнього процесу. Прикладом практики розвитку ідей соціального партнерства у вищій освіті є створення й робота науково-методичної лабораторії духовно-інтелектуального виховання та навчання для розроблення  методології, науково-методичного супроводу, використання теоретичних і практичних доробок у філософських, психологічних, педагогічних дослідженнях у закладах загальної середньої освіти  і  закладах вищої освіти.

Авторами апробовано практику вибіркової дисципліни «Лідерство і соціальне партнерство в освіті», метою якої є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які мають високий рівень сформованості лідерських якостей, володіють конструктивним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними вміннями, що забезпечують здатність здійснювати соціальне партнерство у сферах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної  освіти.

Біографії авторів

Людмила Сергіївна Рибалко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Ван Чжо, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Академія оптоелектронної інформації

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки; викладачка кафедри дизайну візуальних комунікацій

Посилання

Андрощук І. В., Андрощук І. П. Співпраця закладів вищої освіти із стейкхолдерами як умова підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2020. № 29. С. 215–226.

Бибик Д. Д. Формування соціального лідерства у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 231 / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2021. URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/Doctor_filosofii/Diser/Bybyk_dissertation.pdf

Ворожбіт-Горбатюк В. Компетентність педагогічного партнерства як базис якості вищої педагогічної освіти. Молодь і ринок. 2021. № 10/196. С. 63–68.

Зеленська Л. Д. Мовно-комунікативна компетентність учителя-коуча, ментора, тьютора, фасилітатора (на прикладі програми «Освітологія»). Молодь і ринок. 2021. № 9 (195). С. 16–20.

Коваленко І. Підготовка соціальних працівників до фандрейзингової діяльності. Імідж сучасного педагога. 2021. № 6 (201). С. 77–82.

Мараховська Н. В. Лідерська позиція майбутнього вчителя початкових класів як складова професійної компетенції. Збірник наукових праць ХДУ. Педагогічні науки. 2007. Вип. 45. С. 300–303.

Наталевич Н. Харизматичні якості викладача вищого навчального закладу – інструмент створення соціокультурного простору майбутнього фахівця. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5701/1/Natalevich.pdf

Освітнє лідерство: від теорії до практики : монографія / авт. кол. ; за наук. ред. В. Р. Міляєвої ; Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. Київ ; Кривий Ріг : Вид-ць Р. А. Козлов, 2021. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36659/2/Osvitnie_liderstvo_21_NDLKL.pdf

Рибалко Л. С., Черновол-Ткаченко Р. І., Кіриченко С. В. Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності в контексті Нової української школи : колективна монографія. Харків : Основа, 2018. 144 с.

Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг : навч. посіб. 2-ге вид., доопрац. та допов. Київ : Алерта, 2015. 272 с.

References

Androshchuk, I. V., & Androshchuk, I. P. (2020). Spivpratsia zakladiv vyshchoi osvity iz steikkholderamy yak umova pidvyshchennia efektyvnosti pidhotovky maibutnikh pedahohiv [Cooperation of higher education institutions with stakeholders as a condition for improving the efficiency of training future teachers]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka [Pedagogical education: theory and practice], 29, 215-226 [in Ukrainian].

Bybyk, D. D. (2021). Formuvannia sotsialnoho liderstva u maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh profesiinoi pidhotovky [Formation of social leadership in future social workers in terms of training]. (PhD diss.) Kyiv. Retrieved from https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/Doctor_filosofii/Diser/Bybyk_dissertation.pdf [in Ukrainian].

Vorozhbit-Horbatiuk, V. (2021). Kompetentnist pedahohichnoho partnerstva yak bazys yakosti vyshchoi pedahohichnoi osvity [Competence of pedagogical partnership as a basis of quality of higher pedagogical education]. Molod i rynok [Youth and the market], 10/196, 63-68 [in Ukrainian].

Zelenska, L. D. (2021). Movno-komunikatyvna kompetentnist uchytelia-koucha, mentora, tiutora, fasylitatora (na prykladi prohramy «Osvitolohiia») [Linguistic and communicative competence of a teacher-coach, mentor, tutor, facilitator (on the example of the program "Education")]. Molod i rynok [Youth and the market], 9 (195), 16-20 [in Ukrainian].

Kovalenko, I. (2021). Pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv do fandreizynhovoi diialnosti [Preparation of social workers for fundraising activities]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (201), 77-82 [in Ukrainian].

Marakhovska, N. V. (2007). Liderska pozytsiia maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv yak skladova profesiinoi kompetentsii [Leadership position of the future primary school teacher as a component of professional competence]. Zbirnyk naukovykh prats KhDU. Pedahohichni nauky [Collection of scientific works of KSU. Pedagogical sciences] (Is. 45, pp. 300-303). Kherson: KhDU [in Ukrainian].

Natalevych, N. Kharyzmatychni yakosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu – instrument stvorennia sotsiokulturnoho prostoru maibutnoho fakhivtsia [Charismatic qualities of a teacher of higher education – a tool for creating a socio-cultural space of the future specialist]. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5701/1/Natalevich.pdf [in Ukrainian].

Miliaieva, V. R. (Ed.). (2021). Osvitnie liderstvo: vid teorii do praktyky [Educational leadership: from theory to practice]: monohrafiia. Kyiv; Kryvyi Rih: Vyd. R. A. Kozlov. Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36659/2/Osvitnie_liderstvo_21_NDLKL.pdf [in Ukrainian].

Rybalko, L. S., Chernovol-Tkachenko, R. I., & Kirychenko, S. V. (2018). Profesiina samorealizatsiia vchyteliv starshoi shkoly v osvitnii proektnii diialnosti v konteksti Novoi ukrainskoi shkoly [Professional self-realization of high school teachers in educational project activities in the context of the New Ukrainian School]: kolektyvna monohrafiia. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Cherniavska, O. V., & Sokolova, A. M. (2015). Fandraizynh [Fundraising]: navch. posib. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Рибалко, Л. С., & Чжо, В. (2022). Розвиток ідей соціального партнерства в умовах забезпечення якості вищої освіти. Імідж сучасного педагога, (1(202), 26–30. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-26-30

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН