Навчання лідерству майбутніх фахівців у лісовому коледжі

Автор(и)

  • Віктор Юрійович Стрельніков Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8822-9517
  • Ірина Степанівна Сметана Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9427-6088
  • Валерій Миколайович Солодовник Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8228-1237

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-74-78

Ключові слова:

лідер; лідерство; навчання лідерству; майбутні фахівці лісового господарства; лісовий коледж

Анотація

Розглянуто теоретичні засади навчання лідерству майбутніх фахівців у лісовому коледжі шляхом індивідуального підходу, зокрема інтегрованість індивідуального навчання у професійну діяльність майбутніх фахівців лісового господарства. Визначено, що навчання лідерству майбутніх фахівців у лісовому коледжі є соціально-педагогічною системою, що сприяє опануванню ними базовими лідерськими навичками: а) проведення діагностування рівня розвитку колективу; б) гнучкість; в) партнерство; г) кидати виклик прийнятим обмеженням; д) визначення рівнів своєї влади; е) співробітництво заради успіху. Визначено, що майбутній фахівець у лісовому коледжі має навчитися збільшувати джерела власної влади, особливо влади знання (добре розбиратися у власній справі – лісовому господарстві, комп’ютерній техніці тощо), особистої влади (розвиваючи свою особистість і міжособистісні вміння). Доведено, що ефективне формування лідерських навичок майбутнього фахівця у лісовому коледжі має відбуватися за чотирма рівнями: 1) управління собою; 2) управління окремими людьми; 3) управління колективом (командою); 4) управління організацією.

Біографії авторів

Віктор Юрійович Стрельніков, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і економіки освіти

Ірина Степанівна Сметана, Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж

викладачка

Валерій Миколайович Солодовник, Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж

викладач

Посилання

Білик Н. І. Лідерство – ефективний спосіб побудови освітніх систем. Імідж сучасного педагога. 2007. № 7–8 (75–76). С. 34–37.

Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 368 с.

Гуманізація педагогічного процесу у вищій школі : колективна монографія / керівник колект. монографії д. пед. н. Л. В. Лебедик. Полтава : ПУЕТ, 2020. 196 с.

Джобс С. Путь лидера. Главные изречения об успехе, бизнесе и жизни. Москва : Эксмо, 2012. 200 с.

Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Альохіна Н. В. Формування лідерських якостей студентів на основі інноваційних методів навчання. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. № 7. P. 34–37.

Лебедик Л. В. Розвиток лідерства в колективі за системою Антона Макаренка. Публічне управління та адміністративний менеджмент: сучасні тренди та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Харків : ВЦ “Global Scientific Trends”, 2021. С. 112–113.

Лебедик Леся. Розвиток лідерства майбутніх менеджерів у технологіях кооперативного навчання. Шлях освіти. 2008. № 3. C. 22–25.

Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю. Формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів Національної гвардії України. Теорія і практика управління соціальними системами. 2021. № 3. C. 40–49.

Лідерські якості в професійній діяльності / за заг. ред. О. Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 143 с.

Морланд Э. 1001 путь к лидерству / пер. с англ. А. А. Горбатовой. Москва : Эксмо, 2014. 384 с.

Педагогіка лідерства : монографія / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 496 с.

Романовський О. Г., Бондаренко В. В. Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. № 2. С. 3–13.

Романовський О. Г. Педагогіка успіху: її сутність та основні напрями вивчення. Теорія і практика управління соціальними системами. 2011. № 2. С. 3–8.

Романовський О. Г., Михайличенко В. Є., Грень Л. М. Педагогіка успіху : підручник. Харків : НТУ «ХПІ», 2011. 368 с.

Романовский А. Г., Михайличенко В. Е. Философия достижения успеха : учеб. пособ. Харків : Изд-во НТУ «ХПИ», 2003. 695 с.

Стрельніков В. Ю., Лебедик Л. В. Дев’ять кроків ефективного навчання лідерству. Імідж сучасного педагога. 2007. № 7–8 (76–77). C. 25–30.

Стрельніков В., Лебедик Л., Вонсович Л. Формування лідерських навичок майбутніх фахівців у закладах вищої і фахової передвищої освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2021. № 1 (100). С. 34–44. URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17994

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти / за заг. ред. О. Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 195 с.

Strelnikov V. Yu., Lebedyk L. V., Hura T. V., Sysoieva S. I., Stankevych S. V., Shapovalova E. V., Avilova O. Ye. Leadership and social work in the environmental management system. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. № 11 (2). С. 349–351.

References

Bilyk, N. I. (2007). Liderstvo – efektyvnyy sposib pobudovy osvitnikh system [Leadership – an effective way to build educational systems]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 7–8 (75–76), 34-37 [in Ukrainian].

Blanshar, K. (2008). Lyderstvo: k vershynam uspekha [Leadership: to the pinnacle of success]. Sankt-Peterburg : Pyter [in Russian].

Lebedyk, L. V. (Ed.). (2020). Humanizatsiya pedahohichnoho protsesu u vyshchiy shkoli [Humanization of pedagogical process in higher school]: kolektyvna monohrafiya. Poltava: PUET [in Ukrainian].

Dzhobs, S. (2012). Puti lydera. Hlavnye yzrechenyya ob uspekhe, byznese y zhyzny [The path of the leader. Key sayings about success, business and life]. Moskva: Éksmo [in Russian].

Kaydalova, L. H., Shchokina, N. B., & Aliokhina, N. V. (2016). Formuvannya liderskykh yakostey studentiv na osnovi innovatsiynykh metodiv navchannya [Formation of leadership qualities of students on the basis of innovative teaching methods]. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 7, 34-37 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V. (2021). Rozvytok liderstva v kolektyvi za systemoyu Antona Makarenka [Development of leadership in the team according to the system of Anton Makarenko]. In Publichne upravlinnya ta administratyvnyy menedzhment : suchasni trendy ta perspektyvy [Public administration and administrative management: current trends and prospects]: materialy mizhnarodnoyi nauk.-prakt. internet-konf. (pp. 112-113). Kharkiv: Vydavnychyy tsentr “Global Scientific Trends” [in Ukrainian].

Lebedyk, L. (2008). Rozvytok liderstva maybutnikh menedzheriv u tekhnolohiyakh kooperatyvnoho navchannya [Leadership development of future managers in cooperative learning technologies]. Shlyakh osvity [The path of education], 3, 22-25 [in Ukrainian].

Lebedyk, L. V., & Strelnikov, V. Yu. (2021). Formuvannya liderskykh yakostey u maybutnikh ofitseriv Natsionalnoyi hvardiyi Ukrayiny [Formation of leadership qualities in future officers of the National Guard of Ukraine]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management], 3, 40-49 [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. H. (Ed.). (2017). Liderski yakosti v profesiyniy diyalnosti [Leadership qualities in professional activities]. Kharkiv: NTU «KHPI» [in Ukrainian].

Morland, É. (2014). 1001 puti k lyderstvu [1001 path to leadership]. Moskva: Éksmo [in Russian].

Romanovskyi, O. H., Mykhaylychenko, V. Ye., & Hreni L. M. (2018). Pedahohika liderstva [Pedagogy of leadership]: monohrafiya. Kharkiv: NTU «KHPI» [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. H., & Bondarenko, V. V. (2017). Innovatsiyne formuvannya povnoho spektru osobystisnykh yakostey lidera u vsikh vydakh profesiynoyi diyalnosti na prykladi maybutnikh psykholohiv [Innovative formation of the full range of personal qualities of a leader in all types of professional activities on the example of future psychologists]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management] (No. 2, pp. 3-13). Kharkiv: NTU «KHPI» [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. H. (2011). Pedahohika uspikhu: yiyi sutnisti ta osnovni napryamy vyvchennya [Pedagogy of success: its essence and main directions of study]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management], 2, 3-8 [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. H., Mykhaylychenko, V. YE., & Hreni, L. M. (2011). Pedahohika Uspikhu [Pedagogy of Success]: pidruchnyk. Kharkiv: NTU «KHPI» [in Ukrainian].

Romanovskyi, A. H., & Mykhaylychenko, V. E. (2003). Fylosofyia dostyzhenyya uspekha [Philosophy of success]: ucheb. posobye. Kharkiv: Yzd-vo NTU «KHPY» [in Russian].

Strelnikov, V. Yu., & Lebedyk, L. V. (2007). Devyat krokiv efektyvnoho navchannya liderstvu [Nine steps of effective leadership training]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 7-8 (76-77), 25-30 [in Ukrainian].

Strelnikov, V., Lebedyk, L., & Vonsovych, L. (2021). Formuvannya liderskykh navychok maybutnikh fakhivtsiv u zakladakh vyshchoyi i fakhovoyi peredvyshchoyi osvity [Formation of leadership skills of future specialists in institutions of higher and professional higher education]. Humanizatsiya navchalno-vykhovnoho protsesu [Humanization of the educational process], 1 (100), 34-44. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17994 [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. H. (Ed.). (2018). Formuvannya liderskoyi pozytsiyi maybutnikh inzheneriv u zakladakh vyshchoyi tekhnichnoyi osvity [Formation of a leading position of future engineers in institutions of higher technical education]. Kharkiv: NTU «KHPI» [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu., Lebedyk, L. V., Hura, T. V., Sysoieva, S. I., Stankevych, S. V., Shapovalova, E. V., & Avilova, O. Ye. (2021). Leadership and social work in the environmental management system. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 349-351.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-19

Як цитувати

Стрельніков, В. Ю., Сметана, І. С., & Солодовник, В. М. (2022). Навчання лідерству майбутніх фахівців у лісовому коледжі . Імідж сучасного педагога, (1(202), 74–78. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-74-78

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають