Онлайн-тренінг іншомовного професійного спілкування майбутніх правознавців у процесі вивчення іноземних мов

Автор(и)

  • Тетяна Сергіївна Фідяєва Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9571-9664

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-64-68

Ключові слова:

процес спілкування; правнича галузь; іншомовні партнери; клієнти; документообіг; тренінг; освітній процес; іноземні мови; навчальні завдання професійного спрямування; змішана форма навчання

Анотація

Онлайн-тренінг іншомовного професійного спілкування майбутніх правознавців у процесі вивчення іноземних мов подано як педагогічну взаємодію між учасниками освітнього процесу на етапах засвоєння й закріплення нового навчального матеріалу, як-от: мотивація і проєктування позитивного спілкування за допомогою створення ситуації успіху, методів переконання, прикладу, заохочення; виконання професійних завдань, спрямованих на використання знань і вмінь іноземних мов у процесі розв’язання ділових конструктивних ситуацій, під час застосування інтерактивних методів виховання й навчання майбутніх правознавців, вправ і завдань різного рівня складності; коригування власної поведінки та дій під час іншомовного професійного спілкування за допомогою алгоритмів самоаналізу, прийомів і методів мовлення й спілкування. Застосування тренінгу в онлайн-режимі професійної підготовки майбутніх правознавців є ефективним, оскільки мотивує їх до вивчення іноземних мов. Іноземні мови допомагають встановлювати контакт з іноземними правознавцями, клієнтами, розв’язувати професійні ситуації; розробляти й реалізовувати спільні проєкти в правничій галузі; вести документообіг і листування із замовниками правничих послуг мовами інших країн; дотримуватися культури спілкування між учасниками освітнього процесу в дистанційному форматі. Тренувальна функція тренінгу іншомовного професійного спілкування майбутніх правознавців у процесі виконання завдань професійного спрямування ефективно впливає на пам’ять особистості. Правила поведінки та професійних дій правознавця запамятовуються та відтворюються здобувачами вищої освіти на практиці. Задовольняються потреби учасників освітнього процесу в обміні навчальною інформацією, пізнанні іншої культури й традицій інших народів, оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Посилання

Бондаренко В. А. Педагогічні умови розвитку усного іншомовного мовлення в фахівців з права. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права : матеріали Х міжвуз наук.-практ. інт.-конф., (Київ, 30 квітн. 2020 р.). Київ, 2020. С. 11–14.

Галдецька І. Г. Труднощі перекладу юридичної термінології. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права : матеріали Х міжвуз наук.-практ. інт.-конф., (Київ, 30 квітн. 2020 р.). Київ, 2020. С. 28–31.

Головач Т. М., Кузьо Л. І. Навчання писемному мовленню у процесі викладання іноземної мови. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права : матеріали Х міжвуз наук.-практ. інт.-конф., (Київ, 30 квітн. 2020 р.). Київ, 2020. С. 36–38.

Демченко Д. І. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови у фаховій підготовці : монографія. Харків : Вид-ць Іванченко І. С., 2014. 213 с.

Дзевицька Л. C., Романенко О. В. Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування студентам юридичних спеціальностей. Правовий часопис Донбасу. 2020. № 1 (70). С. 192–200.

Драмарецька Л. Б. Щодо питання розвитку навичок іншомовного усного мовлення. Труднощі перекладу юридичної термінології. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права : матеріали Х міжвуз наук.-практ. інт.-конф., (Київ, 30 кв. 2020 р.). Київ, 2020. С. 41–45.

Заярна І. С. Деякі методичні аспекти формування умінь англійського аргументативного письма майбутніх правознавців в умовах e-навчання. Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. P. 270–286.

Заярна І. С. Методика дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців : монографія. Львів ; Торунь : Ліго-Прес, 2020. 264 с.

Короткова Ю. Інтерактивні методи і форми вдосконалення культури мовлення майбутніх юристів. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. Вип. 13. С. 47–56.

Малєєва Т. Є. Формування іншомовної професійної компетентності студентів в юридичних закладах вищої освіти. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16229/1/Maleyeva_762-770.pdf (дата звернення: 20.10.2021).

Медведчук А. В. Інтерактивні методи навчання іноземної мови. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2018. № 2 (16). С. 307–311.

Сковронська І., Юськів Б. Складові фахової мовної комунікації правознавця. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : зб. наук. ст. Львів, 2020. С. 114–121.

Хоменко О. Ю. Особливості перекладу юридичних текстів англійською мовою. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права : матеріали ІХ міжвуз наук.-практ. інт.-конф., (Київ, 25 квітн. 2019). Київ, 2019. С. 78–80.

References

Bondarenko, V. A. (2020). Pedahohichni umovy rozvytku usnoho inshomovnoho movlennia v fakhivtsiv z prava [Pedagogical conditions for the development of oral foreign language speech in law professionals]. In Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta fakhivtsiv iz prava [Foreign language training of law enforcement officers and legal professionals]: materialy X mizhvuz nauk.-prakt. int.-konf. (pp. 11-14). Kyiv [in Ukrainian].

Haldetska, I. H. (2020). Trudnoshchi perekladu yurydychnoi terminolohii [Difficulties in translating legal terminology]. In Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta fakhivtsiv iz prava [Foreign language training of law enforcement officers and legal professionals]: materialy X mizhvuz nauk.-prakt. int.-konf. (pp. 28-31). Kyiv [in Ukrainian].

Holovach, T. M., & Kuzo, L. I. (2020). Navchannia pysemnomu movlenniu u protsesi vykladannia inozemnoi movy [Teaching written speech in the process of teaching a foreign language]. In Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta fakhivtsiv iz prava [Foreign language training of law enforcement officers and legal professionals]: materialy X mizhvuz nauk.-prakt. int.-konf. (pp. 36-38). Kyiv [in Ukrainian].

Demchenko, D. I. (2014). Formuvannia profesiinoi inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh yurystiv zasobamy inozemnoi movy u fakhovii pidhotovtsi [Formation of professional foreign language competence of future lawyers by means of a foreign language in professional training]: monohrafiia. Kharkiv: Vydavets Ivanchenko I. S. [in Ukrainian].

Dzevytska, L. C., & Romanenko, O. V. (2020). Osoblyvosti vykladannia inozemnoi movy profesiinoho spriamuvannia studentam yurydychnykh spetsialnostei [Features of teaching a foreign language for students of legal specialties]. Pravovyi chasopys Donbasu [Legal magazine of Donbass], 1 (70), 192-200 [in Ukrainian].

Dramaretska, L. B. (2020). Shchodo pytannia rozvytku navychok inshomovnoho usnoho movlennia. Trudnoshchi perekladu yurydychnoi terminolohii [On the development of foreign language skills. Difficulties in translating legal terminology]. In Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta fakhivtsiv iz prava [Foreign language training of law enforcement officers and legal professionals]: materialy X mizhvuz nauk.-prakt. int.-konf. (pp. 41-45). Kyiv [in Ukrainian].

Zaiarna, I. S. (2020). Deiaki metodychni aspekty formuvannia umin anhliiskoho arhumentatyvnoho pysma maibutnikh pravoznavtsiv v umovakh e-navchannia [Some methodological aspects of the formation of English argumentative writing skills of future jurists in the context of e-learning]. In Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: collective monograph (Is. 2, pp. 270-286). Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing” [in Ukrainian].

Zaiarna, I. S. (2020). Metodyka dystantsiinoho navchannia anhliiskoho arhumentatyvnoho pysma maibutnikh pravoznavtsiv [Methods of distance learning of English argumentative writing of future jurists]: monohrafiia. Lviv; Torun: Liho-Pres [in Ukrainian].

Korotkova, Yu. (2020). Interaktyvni metody i formy vdoskonalennia kultury movlennia maibutnikh yurystiv [Interactive methods and forms of improving the speech culture of future lawyers]. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty [Teacher professionalism: theoretical and methodological aspects], 13, 47-56 [in Ukrainian].

Malieieva, T. Ye. (2021). Formuvannia inshomovnoi profesiinoi kompetentnosti studentiv v yurydychnykh zakladakh vyshchoi osvity [Formation of foreign language professional competence of students in legal institutions of higher education]. Retrieved from https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16229/1/Maleyeva_762-770.pdf [in Ukrainian].

Medvedchuk, A. V. (2018). Interaktyvni metody navchannia inozemnoi movy [Interactive methods of teaching a foreign language]. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Pedahohika i psykholohiia. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Alfred Nobel University. Pedagogy and psychology. Pedagogical sciences], 2 (16), 307-311 [in Ukrainian].

Skovronska, I., & Yuskiv, B. (2020). Skladovi fakhovoi movnoi komunikatsii pravoznavtsia [Components of professional linguistic communication of a lawyer]. In Aktualni problemy navchannia inozemnykh mov dlia spetsialnykh tsilei [Current issues of learning foreign languages for special purposes]: zb. nauk. st. (pp. 114-121). Lviv [in Ukrainian].

Khomenko, O. Yu. (2019). Osoblyvosti perekladu yurydychnykh tekstiv anhliiskoiu movoiu [Features of translation of legal texts into English]. In Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta fakhivtsiv iz prava [Foreign language training of law enforcement officers and legal professionals]: materialy IX mizhvuz nauk.-prakt. int.-konf. (pp. 78-80). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Фідяєва, Т. С. (2022). Онлайн-тренінг іншомовного професійного спілкування майбутніх правознавців у процесі вивчення іноземних мов . Імідж сучасного педагога, (1(202), 64–68. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-64-68